Nieuws Archief van Juli 2002
Terug naar Almere Nieuws Archief

Kustzone Almere-Haven

Almere 01 Juli 2002
Tot maandag 1 juli 2002 bestond de mogelijkheid voor bewoners om te reageren op het voorontwerp-bestemmingsplan voor de Kustzone en Oostrand van Almere-Haven en het MER-rapport (Milieu Effekt Rapport)
    
Het ontwerp bestemmingsplan


De procedures
Als alle reakties van bewoners maar ook van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat hierin verwerkt zijn, komt waarschijnlijk in het najaar het ´Ontwerp-bestemmingsplan´ uit (daarin staat ook gemotiveerd of de reaktie(s) hebben geleid tot aanpassingen in het Ontwerp-bestemmingsplan).

NB daarna ligt dit Ontwerp-bestemmingsplan ook weer 4 weken "TER VISIE´ gelegd; d.w.z. dan mag je wel eventueel een ´ZIENSWIJZE´ indienen tegen het plan
    
Milieu effecten rapport


Daarna wordt het voorgelegd aan de Raad, die vervolgens het Bestemmingsplan (al dan niet gewijzigd) zal vaststellen. Daarna weer 4 weken ter inzage (en dan kunnen alleen indieners van een zienswijze nog ´bedenkingen´ indienen bij de Provincie; of tenslotte bij de Raad van State (beroepsprocedure).

Informatie & vragen
Vanaf 3 juni 2002 lag het Ontwerp-bestemmingsplan dus ter inzage en op 24 juni j.l. werd een bijeenkomst georganiseerd in de Goede Rede.
Daar konden bewoners vanaf 16.00 uur met hun vragen terecht en om 19.30 uur startte de informatie- en inspraakavond.
Gevreesd werd dat er weinig opkomst zou zijn, zo vlak voor de zomervakantie. Maar zelfs de grote zaal van kerkcentrum Goede Rede was nodig om alle belangstellenden een plaats te kunnen bieden!

    
Onverwacht grote opkomst bewoners

Huur versus koop
Al in 1997 werd er een Ontwikkelingsvisie uitgebracht tbv Almere-Haven, dat hard toe was aan een ´update´ omdat het verloop van bewoners en voorzieningen in Haven steeds sterkere vormen aannam. Er moest dus wat gebeuren ook op het gebied van wonen: 70% waren namelijk huurwoningen, koopwoningen waren er nauwelijks. De Ontwikkelingsvisie werd uitgewerkt in verschillende plannen. Zoals: 600 tot 800 woningen (buitendijks) bouwen, koopwoningen, recreatieve
voorzieningen, werkgelegenheid versterken, de jachthaven verplaatsen en uitbreiden en een publiekstrekker.
Ambitieuze plannen, waar de bewoners in 1998 en 1999 bij werden betrokken. In workshops werd er geplakt en geknipt en kwamen er verschillende ontwerpen uit voort.

Weinig applaus voor plannen Haven
Er was forse kritiek te horen op de plannen, vooral van bewoners die na 1999 hier kwamen wonen. Zij zeiden onvoldoende geinformeerd te zijn door de gemeente Almere. Dus hoewel er al jaren gepraat wordt, bleken dezelfde vragen aktueel: de verplaatsing van de jachthaven (dubbele grootte naar 450 ligplaatsen) naar het surfstrand; buitendijks bouwen; honderden nieuwbouwwoningen in het groen; openstellen van Gooimeerdijk-oost en wat komt er voor publiekstrekker en welke overlast van die verwachte 240 duizend bezoekers per jaar
    
In de pauze werden bewonersvragen genoteerd


Toeristische ontwikkeling
De ´toeristische trekker´ bleef een verrassing, alhoewel het een dubbele verrassing wordt: 2 publiekstrekkers! (waarvan één waarschijnlijk het Annie M.G.Schmidt-Huis wordt).
N.a.v. een verwacht aantal bezoekers van zo´n 240 duizend per jaar werd de vraag gesteld waar al die bezoekers hun auto´s moeten laten? Op de dijk mag niet geparkeerd worden. Als men via de Hollandse Brug binnenkomt, waar ook al betaald parkeren is, dan rijdt men volgens de bewoners vrolijk door tot dicht bij de publiekstrekkers en.... gaat dus bij de bewoners voor de deuren staan.
Krijgt Almere-Haven dan dus ook betaald parkeren?!

Kritiek
Kritiek ook op de eenzijdige samenstelling van de workshops indertijd: wie kritisch was, mocht niet meedoen! Dus wat de gemeente beweert ´er is draagvlak´ waagt men te betwijfelen. Duidelijk is dat er diverse bezwaren van bewoners zijn te verwachten.

In de pauze mocht men vragen indienen die na de pauze beantwoord werden door leden van het ´Forum´ achter de tafel, wethouder en (veel) ambtenaren.
    
Arie Willem Bijl (PvdA) en inspraak

Wethouder Bijl
Weth.Arie Willem Bijl pareerde de kritiek door te stellen dat de planvorming democratisch tot stand was gekomen. Ook legde hij uit dat Haven een forse impuls nodig heeft en dat nieuwe, draagkrachtige, bewoners hun inkopen zullen doen in Haven (dat is de vraag... uit onderzoek is onlangs gebleken dat bewoners van de 600 Meerveld-woningen hun inkopen juist elders doen).
Naar aanleiding van zijn verhaal dat het goed is voor de doorstroming, juist voor de Havenaars, werd daar honend op gereageerd ´Dat kunnen de meesten toch niet betalen!´ Bijl zegde wel toe om te onderzoeken of bewoners van Haven voorrang kunnen krijgen bij koopwoningen; ook zo betr. extra strandjes aanleggen langs de Gooimeerdijk en wellicht een parkeerverbod op de dijk.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Een duister licht op Omniworld

Almere 02 Juli 2002
Vanavond wordt op het gemeentehuis het collegevoorstel van wethouder Huis behandeld inzake Omniworld. Een ieder die denkt dat dit voorstel licht zal brengen in dit duistere politieke spel komt bedrogen uit.

    
Publiek laatste vergadering
Het nieuwe voorstel
Kort samengevat komt het nieuwe voorstel erop neer dat, als basis, Omniworld wordt uitgevoerd zoals afgesproken in de raadsvergadering van 12 maart j.l. Er wordt dus opnieuw 2.500.000 euro aan de NV ter beschikking gesteld. Met dien verstande dat de salarissen van nieuwe professionele voetballers hier niet van betaald mogen worden. De volleybal en basketbal prof spelers worden dus wel betaald. Pittig detail in deze is dat de basketbalspelers duurder zijn dan de prof voetballers. Het geplande betaald-voetbalstadion (13.500 zitplaatsen) in Almere Poort zal worden vervangen door een kleiner eerste-divisie-voetbalstadion (3 a 4.000 zitplaatsen) ergens in Almere. Hiermee denkt het college grote besparingen te kunnen realiseren.
Het hele plan Lees meer

    
Wandelgangen
Uit de achterkamertjes
Bij de uitnodiging aan de gemeenteraadsleden zat ook een voorstel tot geheimhouding. Het college vraagt hier om geheimhouding over een 8-tal stukken. Lees meer
Hierdoor wordt een oppositie tegen het collegevoorstel eigenlijk monddood gemaakt. In deze "geheime" stukken is o.a. te lezen hoe de exploitatie van omniworld positief kan worden beinvloed. Het zal de gemeenteraad nooit in dank worden afgenomen als zij beslissingen nemen op basis van argumenten en stukken die zij geheim moeten houden.

Gemeenteraad tast over stichting in het duister
Uit gesprekken met enkele gemeenteraadsleden is ons duidelijk geworden dat zij niet op de hoogte zijn van de juridische constructie van het hele omniworld concept.
Voor een goed begrip is het van belang te weten op welke wijze de gemeente invloed heeft op de NV Sportcomplex Almere (Omniworld).
De gemeente Almere heeft een stichting in het leven geroepen die de aandelen en certificaten van de NV beheert. Deze Stichting Sportcomplex Almere heeft volgens zijn statuten, ondanks de ontvlechting, nog steeds als doelstelling: De ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de onroerende goederen, met name het multifunctionele sportcomplex in Almere-poort. Het mag slordig genoemd worden dat het raadsbesluit van 12 maart nog niet terug te vinden is in de statuten van de Stichting. Lees meer
De bestuursleden Douwe Halbesma en Spruit zijn inmiddels vervangen door wethouder Bijl en wethouder Faber. Er mag toch aangenomen worden dat deze bestuursleden weten welke doelstelling zij vertegenwoordigen.

Zware vergadering
Omniworld is inmiddels zo omstreden dat Nuon zich als sponsor van Omniworld heeft teruggetrokken. Dit betekent een tegenvaller van 200.000 euro per jaar. Verdere vertraging zal kostenverhogend werken. Een snel en wijs besluit is meer gewenst dan ooit in de Almeerse politieke geschiedenis. Er rust een zware taak op de schouders van alle gemeenteraadsleden. Wij wensen ze kracht en wijsheid.

Tekst: Rob Franken en Ruud van den Bosch
Foto´s: Rob Franken en Birgit Bosch

Huis (LA) loodst nieuw voorstel Omniworld door de raad

Almere 03 Juli 2002
Wethouder Huis (LA) heeft het nieuwe college-voorstel Omniworld afgelopen dinsdag 2 juli door de raad geloodst. Zag het er 27 juni nog naar uit dat door diverse partijen aan de integriteit van wethouder Huis werd getwijfeld, was daar nu geen sprake meer van. Huis gaf nog eens aan dat er wat ´geklungel´ was geweest over het feit of er nu wel of niet 20 juni een aandeelhouders-vergadering was geweest. (zie ook het artikel ´Stadhuis blokkeerde jaarrekening Omniworld´)
Hij deelde mee dat de jaarrekening van de N.V. Omniworld dinsdag 2 juli door de - nieuw benoemde- aandeelhouders Faber (CDA) en Bijl (PvdA) was goedgekeurd.


Lont uit kruitvat
Na de vergadering van 27 juni waren er nog plannen om wethouder Huis (LA) moties van wantrouwen aan zijn ´broek te smeren´(lichtte hij de raad verkeerd/onvolledig in?) omdat hij o.a. in besloten vergaderingen de direktie van Omniworld zwart neerzette - die notulen lekten ook nog eens uit. Die moties bleven 2 juli in de broekzak.
    
Zege voor Frits Huis
De indruk die Huis 27 juni zelf wekte dat hij niet zuiver op de graat had gehandeld en dat hij daarmee zelf de lont in het kruitvat had gestoken voor eventuele moties van wantrouwen op 2 juli, werd er door hem zelf vakkundig uitgetrokken.

Overeenstemming N.V. - gemeente; samen business-plan maken
De tijd tussen 27 juni en 2 juli is door Huis en het College gebruikt om tot overeenstemming te komen met de N.V. Enigszins overrompeld hoorde de raad aan dat er inmiddels een aandeelhoudersvergadering was geweest.
Daarbovenop deed de volgende mededeling de rest: De raad van Commissarissen van de N.V. wil samen met de gemeente optrekken om een nieuw business-plan op te stellen. Een Task-Force wordt opgezet om onderzoek te doen conform het raadsvoorstel naar de (nieuwe) opzet in Almere Poort.

Task-Force; plan together in oktober
Huis benadrukte dat het gesprek tussen de Raad van Commissarissen van de N.V. Omniworld en de gemeente Almere in goede harmonie en loyaliteit was verlopen.
De task-force bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, de N.V., diverse adviseurs en een projektleider. Deze laatste wordt voorgedragen door de gemeente.
Met het collegevoorstel is een groot voetbal-stadion in Almere Poort van 13.400 toeschouwers zo goed als zeker ´van de baan´.
In het nieuwe businessplan zal de nadruk gelegd worden op basketbal en volleybal (topsporthal), de explotitatie van een expohal en een vergader- en businesscentrum
    
Ruud Pet

Verder zal de mogelijkheid onderzocht worden van een commerciële, alternatieve publiekstrekker die geld moet opleveren.
Groen Links nam alvast een voorschotje op de mogelijke uitkomst daarvan: "Beslist geen alternatief als een sneeuwhal of iets dergelijks", probeerde Ruud Pet (GL) nog enige sturing te geven. Uit milieu-oogpunt zou een dergelijke voorziening geen genade vinden in de ogen van GL.

Betaald voetbal?
In oktober moet dan ook de mogelijkheid onderzocht zijn voor betaald voetbal. "Hoe dan ook en waar dan ook in Almere", zoals wethouder Huis het placht uit te drukken.
Tot oktober in ieder geval mogen spelers betaald worden uit de gemeentelijke gelden, waarmee het voortbestaan van de N.V. tot zolang gegarandeerd wordt.
Amandementen van LA (tegen: Stadspartij en ChristenUnie) en een motie van de VVD (met algemene stemmen aanvaard) gingen in op het eventuele gebruik/verlies van de betaald-voetbal-licentie (KNVB) en het stoppen van de planontwikkeling van een groot stadion in Poort.
De VVD-motie was er o.a. op gericht om de amateurs- en de voetbalschool van de FC Omniworld tot oktober overeind te houden. Bovendien wil de VVD de mogelijkheid (laten) onderzoeken om betaald voetbal op het Fanny Blankers-Koen sportpark mogelijk te maken.

Bloeit er iets moois tussen VVD en LA?
Voor de fractie van Leefbaar Almere was het een ´koud kunstje´ geweest om de stekker geheel uit Omniworld te trekken. Alhoewel Mulder (LA) dat ook zo uitsprak: "Betaald voetbal zien we niks in, in welke vorm dan ook, maar we gaan er wel mee akkoord dat tot het besluit - in oktober- genomen is, we de spelers blijven betalen".
Wethouder Huis toonde zich ingenomen met de motie van de VVD, die met algemene stemmen (dus ook door de fractie van LA) werd aangenomen.
Tot slot werd een motie van GL tot het houden van een gemeentelijk enquete aanvaard. Deze enquete moet alles boven tafel brengen wat betreft Omniworld in de afgelopen 8 jaar. Er moet nog een verordening voor vastgesteld worden en een vraagstelling geformuleerd. De enquete zou wel eens een langdurige zaak kunnen worden.

De amandementen van LA en de motie van de VVD: Lees meer


Kort red.commentaar: Een Collegiale Raad

    
Joke Knop
Opvallend is de wijze waarop plaatsvervangend burgemeester van der Doef (PvdA) de vergaderingen leidt. Of het er onder - de zieke- Hans Ouwerkerk anders aan toe gegaan was is nog maar de vraag. In het duale bestel zou het de gemeenteraad moeten zijn die de toon zet en de muziek maakt.
Dit wordt echter door de gemeenteraad niet gedaan. Zij gedragen zich meer als concertbezoekers die zich geheel laten leiden door de dirigent (de burg.) en het orkest (het college).

Van der Doef presteerde het afgelopen donderdag 27 juni ook om de scherpe vraagstelling van de raad aan wethouder Huis te laten verschuiven naar dinsdag 2 juli. Dankbaar boog Mulder (LA) dat om naar een voorstel van orde. De raad zat erbij en keek ernaar.
Ongetwijfeld was de uitkomst voor het politieke functioneren van wethouder Huis geheel anders geweest als Van der Doef deze vrijheid niet had gekregen en de raad op dat punt haar eigen agenda, zoals het in het duale bestel ook hoort, had bepaald.

Joke Knop (Stadspartij) zal ongetwijfeld nog steeds ook met die vraag rondlopen. Zij had op haar vraag of het inderdaad zo was dat NUON zich als sponsor van Omniworld had teruggetrokken vanwege het onzekere politieke gekrakeel, geen antwoord gekregen van het College.
Zij vroeg er nogmaals om. Van der Doef wimpelde het af met de dooddoener dat die vragen schriftelijk beantwoord zouden worden. (lees: zeer laat, niet terzake doend en in de vergetelheid rakend).
Het college zweeg. De raad zweeg. En toch...het is wethouder Huis die het de raad iedere keer (uitdagend) voorhoudt: "U bent het hoogste orgaan....U beslist".
De raad zou beter naar deze leefbare wethouder moeten luisteren en eens goed tot zich moeten laten doordringen wat hij zegt.
Het college kent een collegiaal bestuur. Nu de raad nog collegiaal (een raadslid steunen in haar pogingen een antwoord te krijgen) en vooral...duaal. Dan krijgen figuren als benoemde burgemeesters geen kans meer om, ....onder het mom ...11 uur moet de vergadering klaar zijn.....,de -lopende- raadsagenda te bepalen.


Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin en AC-tv

Kunst & Cultuur in de gemeenteraad

Almere 03 Juli 2002
Op 2 juli 2002 (de verlenging van de ´laatste Raad´ van 27 juni jl) stond de Kunst & Culttuur, zoals altijd, achteraan op de agenda. Na alle "Omniworld-geweld" waren de meeste raadsleden zo murw dat zij zich de schoolmeesterachtige vermaning van de wnd.burgemeester/voorzitter van de Raad, van der Doef, lieten aanpraten: "om 23.00 uur moet de vergadering afgelopen zijn!". Hoezo? De raad is toch het hoogste orgaan, juist in het duale stelsel. Maar dit even terzijde.
    
Tevreden direkteur Heemskerk

De nieuwbouw van de centrale openbare Bibliotheek in Almere-stad
Voor deze avond was er veel kritiek te horen en te lezen over dit agendapunt. Met name de grootte, de expolitatie en de lokatie midden in het stadscentrum. Op deze avond bleef het bij opmerkingen als ´te duur´ (LA), ´zoeken naar inkomsten en creatieve oplossingen´ (CDA). Maar het merendeel van de raad was voor: ´deze belangrijke voorziening´ (VVD, Pv/dA en GL).
Dit zal (ook) te maken hebben met het feit dat er op dit mooment geen beslissing werd gevraagd van de gemeenteraad
om geld ter beschikking te stellen voor de bouw van de nieuwe Bibliotheek. Een dergelijke beslissing zal pas worden gevraagd bij de goedkeuring van het Voorlopig Ontwerp, wanneer er een globale investeringsraming kan worden opgesteld. Er wordt voorgesteld die globale investeringsraming van € 36.497,000 te betrekken bij de eerstvolgende aktualisatie van het MIP.
Dus kon direkteur Heemskerk stralen nadat de beslissing was gevallen om een Voorlopig Ontwerp op te laten stellen, waarvan de kosten betaald worden uit de rentemiddelen van de MIP (Meerjaren Investerings Programma). Er kan nu op dracht gegeven worden aan een architekt om een voorlopig ontwerp te maken.

    
de Vletter
Ontwikkeling Cultureel Centrum Corrosia
Een heel komplex verhaal over veel verschillende zaken (soms bijna komplexen).
In het kader van de culturele aktiviteiten in Almere-Haven, was het de bedoeling dat ´Corrosia´ een bruisend centrum zou worden. Er bruisde van alles, behalve op de juiste manier. Op zichzelf goede ideeen kwamen niet uit de verf of men kon niet ´door één deur. Na veel ´gedoe´ heeft de gemeente het initiatief genomen tot coordinatie van diverse participanten.
Met woningbouwvereniging Groene Stad (eigenaar van het hele pand), Theater Corrosia en Villa Vantuti werden afspraken gemaakt tot samenwerking. In de voormalige Cirkel Galerie werden in 2001 twee z.g. ´kwartiermakers´ gestationneerd, die een haalbaarheidsonderzoek uitvoerden i.o.v. de gemeente. Echt vernieuwende zaken kwamen er niet uit te voorschijn, want een kunstuitleen was er ook al geweest in het verleden. Nu zou er een dependance komen van de A´damse kunstuitleen in de voormalige Cirkel Galerie. Wél nieuw is het kunnen beschikken van de benedenruimte (voorheen disco). Deze ruimte wordt na goedkeuring gemeenteraad verbouwd tot o.a. een (expositie)ruimte voor (Almeerse) kunstenaars.

    
V.l.n.r. Heemskerk, Bax, Kleiman, Riemersma en Huybens

Tegen maar toch voor
    
Tevreden Ruud Bax

Hoewel veel woordvoerders van verschillende partijen zich uitspraken tegen een Kunstuitleen op deze plek (want waar exposeren dan de Almeerse kunstenaars?).Oneerlijke concurrentie (VVD); Euro 7000 p/jaar als subsidie uit gemeentekas (MIP), trok weth. Arie Willem Bijl iedereen over de streep. De SBK is ook van plan werk aan te kopen van (Almeerse) kunstenaars. Bij Omniworld gaat het over miljoenen, waar praten we nu eigenlijk over, die 7000 Euro...(GL).
Opgemerkt werd (LA) dat het geld niet het probleem is maar wel het nuttig besteden. Het gaat nl over een periode van vijf jaar (5x Euro 7000), waarin de kunstenaars verbannen worden naar het sousterrain (dat nog verbouwd moet worden). daar komt nauwelijks daglicht! Is dat wel een goede plek voor exposerende kunstenaars? Kan beter zichtbaarder zijn! (LA)Nadrukkelijk werd gezegd dat er goed samengewerkt moest worden, anders is het geld wegsmijten!
Volgens Bijl is dit een eenmalige gemeente-subsidie in het kader van ´Beeldende Kunst en Vormgeving´.
Een van de 2 aanwezige kwartiermakers, Ruus Bax, kon tevreden zijn: hij kan starten met de verhuizing en verbouwing.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Gemeentesecretaris door Presidium bedankt

Almere 03 Juli 2002
    
Caminada en zijn verdiende unster
Al weer zeven jaar is Ig. Caminada de gemeentesecretaris. Hij geeft leiding aan het ambtenaren-apparaat van de gemeente. Sinds de verkiezingen van 6 maart jl. beschikt de raad over een eigen griffier en is Ig. Caminada geen secretaris van de gemeenteraad meer.

Dubbelrol
Tot afgelopen donderdag heeft Caminada de functie van griffier van de raad vervuld. Met de benoeming van J.D. Pruim als raads-griffier (per september benoemd) is Caminada van zijn dubbelrol ´verlost´. Enerzijds moest hij leiding geven aan het ambtenarenapparaat en.... zijn vaardigheden ten dienste stellen van de gemeenteraad.
Dat vergt nogal wat, want voor je het weet is het evenwicht verstoord.

Unster als symbool van evenwicht
De voorzitter van het raadspresidium, Martin Wiegertjes (PvdA) heeft tijdens de raadsvergadering dan ook Caminada voor zijn evenwichtskunst en inzet bedankt.
Vergezeld van een bos bloemen schonk hij Caminada een passend cadeau waarin deze evenwichtskunst symbolisch tot uiting komt: Een Unster, die als sierraad in huis niet misstaat. Een Unster is een (ouderwets) weegapparaat.

Tekst en foto: Greta Verduin

Sociaal raadslieden tijdens vakantie gesloten

Almere 04 Juli 2002
Het vertrek van sociaal raadsvrouwe Irene Droste heeft al geleid tot de sluiting van een open spreekuur. De moeizame werving van een nieuwe raadsman/ vrouw maakt een vakantiesluiting onontkoombaar. In de periode van 15 juli tot 10 augustus 2002 vervallen de spreekuren van de Sociaal Raadslieden.

Onderbezetting
Sinds mei van dit jaar draaien de Sociaal Raadslieden op minder dan de helft van de normale bezetting. Raadsvrouwe Irene Droste heeft haar werk bij de Sociaal Raadslieden beëindigd. Zij is in dienst getreden van de Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam. De nieuwe sociaal raadsvrouwe heeft zich in haar inwerkperiode voor 50 procent arbeidsongeschikt gemeld. De Sociaal Raadslieden hebben in mei van dit jaar een inloopspreekuur moeten sluiten.
Ook de open spreekuren zullen in de periode van 15 juli tot en met 10 augustus 2002 komen te vervallen. In de week van 15 tot 19 juli 2002 zijn de Sociaal Raadslieden uitsluitend telefonisch bereikbaar (tel 5340112). In de periode van 22 juli tot 10 augustus 2002 is de praktijk zelfs volledig gesloten.

Nieuwe medewerker
Met ingang van 12 augustus 2002 verzorgen de Sociaal Raadslieden weer wekelijks drie telefonische en twee open spreekuren. Pas na de aanstelling van een nieuwe sociaal raadsman/ vrouw zal blijken of de openingstijden weer normaal kunnen worden.

Tekst: Sociaal Raadslieden

Almere verbergt 57 Miljoen EURO

Almere 05 Juli 2002
Van de jaarrekening van de gemeente Almere 2001 klopt niets. Dat is de mening van de, bij het NIVRA geregistreerde, register-accountant drs. L.W. Verhoef. Verhoef heeft dit aan de gemeenteraad van Almere bericht (een zogenaamd raads-adres) bij schrijven van 3 juli jl. Verhoef stelt dat de vermogens-positie van de gemeente Almere niet een negatief beeld van € 2,8 Miljoen oplevert, maar maar liefst een tekort van € 63,1 Miljoen te zien zou moeten geven.
Dat is nogal niet wat. Staat de gemeente Almere er echt zo slecht voor?

Kruistocht van een klokkenluider
drs. Verhoef laat ons weten dat hij al jaren bezig is om de gemeenten en provincies te bestoken met dergelijke brieven. Volgens hem worden de raadsleden door de gemeentelijke specialisten, de wethouder financiën voorop, op het verkeerde been gezet. Onlangs nog besteedde het weekblad Vrij Nederland een groot artikel aan het gegeven dat Nederlandse gemeenten hun vermogenspositie zo slecht mogelijk proberen te presenteren. In werkelijkheid staan ze er helemaal niet zo slecht voor maar houden ´potten´ voor de ogen van raadsleden en burgers verborgen.

De verborgen winsten van Nederlandse gemeenten
Uit het onderzoek van Vrij Nederland (in samenwerking met drs. Verhoef) zou blijken dat 30 van de grootste gemeenten in Nederland in 2000 het boekjaar hebben afgesloten met een verborgen winst van 2 MILJARD EURO. Verhoef stelt in zijn schrijven aan de gemeenteraad van Almere dat Almere in dat rijtje ( maar dan over 2001) ´geschitterd´ zou hebben met een verlies van € 63,1 Miljoen in plaats van het ´schamele´ verlies van € 2,8 Miljoen.

Accountants
Navraag van ons bij Verhoef zelf leert dat hij niet geheel van eigenbelang is ontspeend in zijn kruistocht tegen ´valse´ jaarrekeningen van gemeenten. Hij heeft vooral zijn voormalige (!) werkgever, accountants-bureau DeLoitte & Touche, op het oog, die volgens Verhoef maar wat aan zou rommelen en in strijd met de boekhoudkundige regels bij gemeenten maar al te vaak een jaarrekening ten onrechte van een goedkeurende verklaring voorziet. Zo ook in Almere, waar DeLoitte & Touche de accountant van Almere is.

Burger poot uitdraaien; gemeenten veel rijker dan ze zeggen.
Verhoef: "DeLoitte & Touche is mijn werkgever geweest van 1989 tot 1994. Ik heb ze vele malen gewezen op de, in mijn ogen, misstanden bij gemeentelijke jaarrekeningen, waaraan zij toch hun goedkeuring hechten. Uiteindelijk kregen ze tabak van me en hebben ze me de straat opgeschopt. Zelf ben ik nog steeds als zelfstandig accountant op het financiële vlak werkzaam. Toch zit het handelen van gemeenten en zulke accountantsbureau´s als DeLoitte & Touche me nog steeds ontzettend dwars. Burgers, gemeenteraadsleden en andere betrokkenen wordt een rad voor ogen gedraaid. Gemeenten zijn vaak veel rijker dan ze willen laten blijken.
    
Rik Hindriks (PvdA)

Zoals je in het artikel van Vrij Nederland kunt lezen is het kunstmatig doen alsof je arm bent veel aantrekkelijker. Dan kun je de burger weer een poot uitdraaien door de onroerend-zaak-belasting weer eens te verhogen, terwijl dat dus helemaal niet nodig is"
.

PvdA-kamerlid Rik Hindriks: "Gemeenteraadsleden worden belazerd"
Het (toenmalige) 2e Kamerlid Hindriks (PvdA) stelt in Vrij Nederland dat gemeenteraadsleden ´gewoonweg belazerd worden´. Volgens Hindriks staat de democratie zelfs op het spel. "Je kunt in de gemeenteraad dus niet een goed geďnformeerde discussie voeren over de hoogte van de belastingen. Geld dat broodnodig is voor maatschappelijke investeringen blijft in de gemeentekas zitten".
Laat Diane Werkman van de Almeerse reddingsbrigade het maar niet horen, die al weken klaagt (o.a. bij wethouder Huis-LA) over de slechte staat van het zwembad in Almere Haven waardoor de reddingsbrigade leden dreigt te verliezen. De legionella zou al diverse keren in het krakkemikkige bad geconstateerd zijn.

Raadsleden moeten dom gehouden
Kennis van de echte buit die in de gemeentekas zit zou raadsleden alleen maar motiveren om zich in te zetten voor de broodnodige renovatie van het Sportfondsenbad, een fors aantal extra kinderopvang-plaatsen of een verlaging van de fikse reinigingsheffing, is de conslusie van de schrijvers van het VN-artikel
    
Rob Beuse (PvdA)


Waar is de Almeerse buit van 57 Miljoen?
Rob Beuse (PvdA): "De 57 miljoen is nog steeds in handen van de gemeente Almere. We hebben vorig jaar besloten deze reserves uit het eigen vermogen te halen om extra financiele armslag te krijgen". Rob Beuse vervolgt: "In 2001 is er een bedrag van 57 Miljoen Euro uit de structuurverbeterende reserve gehaald en die wordt over een periode van 50 jaar op de resultatenrekening, als ´afschrijving op onderwijsvoorzieningen´ opgenomen. Iets meer dan een miljoen per jaar dus".

Strafbankje voor ondernemers
Een bedrijf zou direct op de vingers getikt worden als het zou handelen zoals de gemeente Almere doet. Volgens boekhoudkundige voorschriften voor de overheid (de Comptabiliteitswet) mag Almere die 57 Miljoen verborgen houden. Daar komt in 2004 een eind aan, dankzij de duale gemeentebegroting. Dan moet een overheid/gemeente net zo boekhouden als een onderneming.
"Wat de consequenties in 2004 zullen zijn, moeten we afwachten. Tot 2004 handelen wij gewoon binnen de regels." aldus Rob Beuse.

De brief van Verhoef Lees meer

Tekst: Ruud van den Bosch en Rob Franken
Foto´s: Diversen

Nico van Duijn (LA): "kleine partijen zijn neuzelaars"

Almere 06 Juli 2002
Nico van Duijn, de fractievoorzitter van Leefbaar Almere is het volkomen eens met waarnemend burgemeester Van der Doef, dat kleine partijen minder spreektijd in de raad krijgen. Van Duijn wil het geneuzel van de kleine partijen kwijt. Dat zei van Duijn tijdens een opname zaterdagochtend voor een uitzending van Studio Almere-televisie.

Politiek café
    
Leny Hartong en Marco Penninkhof

In het verleden kende Studio Almere-televisie een ´politiek café´. Dat is weer van stal gehaald in samenwerking met Omroep Flevoland. De opnames vonden plaats op de stadscamping "Waterhout". Het resultaat van de opnamen is zaterdag 6 juli (vanaf 17 uur) reeds te zien tussen de reclameblokken en de tekst-krant door. De duo-presentatie van het politiek café is in handen van Leny Hartong (Studio Almere) en Marco Penninkhof (Omr.Flevoland).

Wie van de 10?
Aan tafel met (vertegenwoordigers) van 10 politieke Almeerse partijen zou wat te veel van het goede zijn geweest. Voor deze eerste uitzending viel aan Wim Faber (cda-wethouder), Henk Smeeman (fractievoorz. VVD), Ruud Pet (fractievoorz. GroenLinks) en Nico van Duijn (fractievoorz. Leefbaar Almere) de eer te beurt om het spits af te bijten.

    
Politiek aan de keukentafel

Toon gezet; Wachten tot College valt
De toon van het gesprek werd direkt al gezet door Ruud Pet (GL), die stelde dat de werkwijze van het vorige College en raad weliswaar geheel anders was dan het huidige maar dat hij de discussie nog mist in de raad. Smeeman gaf aan Penninkhof aan dat de VVD zo snel mogelijk uit de oppositie wil. Volgens hem is het best mogelijk dat het huidige College op niet al te lange termijn valt.

Leefbaar Almere: De jonge onderzoekers
In de wandelgangen valt het volgende grapje te horen: Leefbaar Almere gaat zijn naam veranderen. Oja? Ja.... Ze noemen zich nu de jonge onderzoekers.
Ook de gespreksleiders hielden Van Duijn (LA) voor dat alle onderzoeken inzake Omniworld, die Leefbaar Almere zo graag wil ook geld kosten. En waarom dat verschil in het niet willen betalen van voetballers maar wel de spelers van de Basketbal-club en Volley-bal?
    
Nico van Duijn en Henk Smeeman

Van Duijn: geen cent uitgeven aan betaald topsport
Ook hier was het weer van Duijn (LA) die een eigenzinnige toon aansloeg: "Je hebt gelijk; daar moeten we ook geen geld aan besteden." Volgens Van Duijn was het grote stadion nu van de baan. Hij was het niet met de vragenstellers eens dat de gemeenteraad had besloten dat óók dat onderzocht moest worden. Het standpunt van LA is dat er geen geld besteed mag worden aan betaalde topsport.
Smeeman (VVD) benadrukte samen met Pet (GL) dat topsport zijn uitstraling heeft naar de breedtesport (amateur).
Al die onderzoeken die LeefbaarAlmere wil vindt Smeeman onzin. Het is allemaal al eens onderzocht. De raad moet gewoon een keuze maken.
De opmerking van Van Duijn dat betaald voetbal alleen doorgaat als het niks kost, schoot Ruud Pet (GL) in het verkeerde keelgat: "Meneer Van Duijn dat is een utopie. Alles kost gemeenschapsgeld.!"

Nog een onderzoek; betaald parkeren, het podium
Op de vraag waarom er zoveel onderzoeken lopen naar het podium is het Smeeman die verzucht dat het gewoon een politieke keuze is die gemaakt moet worden. Hij had onlangs voorgesteld om het podium te verplaatsen.
Ruud Pet (GL) vond dat het podium meer gebruikt moest worden. Daar hangt dan echter wel een prijskaartje aan.
Van Duijn stelde dat hét speerpunt van zijn partij (LA) afschaffen van betaald parkeren niet gerealiseerd is vanwege het ontbreken van de macht daartoe.
GroenLinks is voorstander van het betaald parkeren onder het mom "de vervuiler betaalt". Smeeman stelt dat de keuze ook kan zijn om parkeren gratis te maken, maar dat dan het geld wel uit de (algemene) gemeentepot moet komen.
Pet (GL) is het daar niet mee eens omdat dan de niet-autobezitter ook meebetaalt aan het parkeren
    
Wim Faber

Ook Faber toont zich voorstander van betaald parkeren; eveneens met de stelling dat de vervuiler moet betalen.

Van Duijn houdt van kneuterig maar niet van geneuzel
Van Duijn (een van eerste inwoners van AlmereHaven) houdt van kneuterigheid in de samenleving, zo stelt hij in de uitzending. Waar Van Duijn echter een enorme hekel aan heeft is geneuzel. Vooral geneuzel van de kleine partijen in de raad is hem een doorn in het oog.
Onlangs beklaagden de Almere Partij en de Stadspartij zich erover dat hen ´de mond gesnoerd´ werd in raads- en commissievergaderingen.
Van Duijn : "Ik wil af van het geneuzel van de kleine partijen. Er komen steeds dezelfde dingen voorbij".
Ook hierbij vindt Van Duijn zijn coalitie-partners CDA en GL tegenover zich. Die vinden dat kleine partijen de mond niet gesnoerd mag worden en Ruud Pet (GL) vindt dat kleine(re) partijen soms best zinnige dingen naar voren brengen; soms zelfs nog beter dan de grote partijen.

Van Duijn (LA) : meer regelen in de commissies
De klomp van de gesprekspartners breekt zowat als Van Duijn stelt dat er vóór een raadsvergadering meer geregeld moet zijn in de diverse commissies, zodat veel zaken als hamerstukken in de raad afgedaan kunnen worden
    
Van Duijn: Meer hameren

Verontwaardigde reacties zijn zijn deel. Het was immers Leefbaar Almere die vond dat discussies in de raad zelf moesten plaatsvinden en niet voorgekookt moesten worden.
Vanaf 17.00 uur zaterdag 6 juli uitzending Politiek Café bij Studio Almere

Mijn mening
Ik vond het leuk deze opnamen bij te wonen. Ik ga zeker kijken wat ze van de opnames ´gebrouwen´ hebben. Mijn indruk is dat dit Politiek Café een goede basis zou kunnen worden voor een betere politieke discussie. Niet alleen tussen de politici onderling maar vooral naar de burgers toe.
Maar.... eerlijk is eerlijk.... daar moet nog wel het nodige aan veranderen! In ieder geval is voor mij duidelijk geworden dat er binnen de huidige coalitie veel ruimte zit tussen enerzijds Leefbaar Almere en anderzijds CDA en GL op diverse onderwerpen.
Wat ikzelf verheugend vond, was de plezierige ´sociale cohesie´ van de Crew van Studio Almere-TV, Omroep Flevoland en de facilitaire sponsors uit Hilversum (apparatuur, kennis en regie van o.a. Robert van der Keur)

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Milana-festival 2002

Almere 06 Juli 2002
Helaas kwam de uitnodiging pas op 5 juli 2002 bij de redaktie binnen... terwijl het evenement al vandaag begonnen is!
Dit 3-daagse MilanA-festival is gelukkig nog t/m zondag 7 juli te bezoeken. Het vindt plaats op het terrein naast discotheek Eindelijk!, vlak bij het station, dus prima bereikbaar. Vanaf 12.00 uur tot 24.00 uur staat het festival ´bol van de aktiviteiten´, schrijft de organisator Raymond Sahebzad van de Stichting Multiculturele Evenementen.

Programma
- Zaterdag 6 juli wordt er o.a. een Talentenjacht gehouden. Verder: dans, toneel, muziek, Turkse en Marokkaanse (dance)bands.
- Op zondag 7 juli is er een Playback-show, Countrydance en een Soundmix-show en natuurlijk heel veel muziek.
Aan het eind van de middag komt wethouder van Kunst & cultuur, Arie Willem Bijl om Jörgen Raymann aan te kondigen.
Alle aktiviteiten worden zoals gebruikelijk omgeven door eten en drinken en andere gezellige kraampjes met exotische spulletjes. Entree 1 Euro.

NB Op 2-3-4 augustus a.s in Lelystad: Jump In MilanA Carnaval Festival.

Het hele programma Lees meer

Tekst en scans: Greta Verduin

Knooppunt Almere deels afgesloten

Almere 07 Juli 2002
Rijkswaterstaat voert 8, 9 en 10 juli 2002 werkzaamheden uit aan de afrit (A27) van het knooppunt Almere, richting Amsterdam (A6). Deze afslag (nabij de ‘Olifanten’), zal tijdelijk voor het verkeer zijn afgesloten.

Werkzaamheden
De onderhoudswerkzaamheden die bestaan uit asfalteringswerkzaamheden beginnen maandag 8 juli om 06:00 en eindigen woensdag 10 juli 17:00. Het verkeer wordt gedurende de afsluiting omgeleid via duidelijk aangegeven omleidingsroutes via Almere Buiten (S105). Voor deze aanpak is gekozen om de hinder voor de weggebruiker van zo kort mogelijke duur te laten zijn.

Tekst: Rijkswaterstaat – directie IJsselmeergebied

Geslaagd Milana festival

Almere 08 Juli 2002
Ondanks het ´herfstige´ weer trok het 6e MilanA-festival op 5-6-7 juli 2002 in Almere weer veel publiek. Vooral veel Surinamers, Antillianen en Hidoestanen kwamen feestvieren en elkaar ontmoeten (dit laatste is juist waar MilanA voor bedoeld is). Ook veel ´andere culuren´ waaronder ´de autochtonen´ wisten de weg te vinden.

    
Veel te genieten

Gevarieerd smullen
Dank zij de gevarieerde (dans)muziek en idem de vele kraampjes, werd het een gezellige mega-ontmoetingsplek voor iedereen, jong en oud. Aan eten en drinken geen gebrek en zo hoort het ook: roti´s, bara´s, papaja´s, enz. alles vers te verkrijgen.

    
Raymond Sahebzad vertelt de ´politiek´ over de cultuurtent

Aanwezige politici
Zaterdag-namiddag kwam een afvaardiging van de Almeerse politiek een kijkje nemen; zelfs uit Amsterdam was belangstelling. Men kreeg een rondleiding over het terrein en een toelichting.
    
Op de foto met Jörgen Raymann

Organisator Raymond Sahebzad sprak en zong de toeschouwers toe en kondigde vervolgens -met veel eerbetoon- de wethouder voor Kunst & cultuur aan: Arie Willem Bijl. Bijl kon niet anders dan een lovende speech afsteken voor dit zich steeds beter ontwikkelende MilanA-festival: "mede dank zij het enthousiasme en de volharding van de organisatie blijkt dat dit concept inderdaad voorziet in een behoefte in de Almeerse samenleving".
Vervolgens kondigde hij de immens populaire zanger/ entertainer en stand-up comedian Jorgen Raymann aan. Alle dames drongen zover mogelijk naar voren en wilden liefst samen met hem op de foto.
Maar zijn entertainment sprak iedereen aan.

Opnieuw geslaagd
Al met al: MilanA: gewoon een geslaagd evenement!
Wethouder Bijl ging direkt hierna met vakantie, toch leuk dat hij aanwezig was.
Verder leek het wel of de hele politiek met vakantie was... alleen raadslid Martin Sinke liet zich zien; ook Macha Roessink, dir. van De Paviljoens ltoonde haar belangstelling voor dit (multi)culturele gebeuren.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Wie heeft Spiky gezien?

Almere 08 Juli 2002
    
´Een´ blauwe burmees. Echte foto van Spiky volgt
Ik hoop dat jullie iets voor ons kunnen betekenen.
Na een kort verblijf in het Voorsterbos Watersport in Kraggenburg 8 juni moesten wij, na 4 uren te hebben gezocht helaas zonder onze aanhankelijke gecastreerde kater, een blauwe Burmees met gele ogen terug naar huis varen, dat valt niet mee!

En daarom proberen wij er zoveel mogelijk bekendheid aan te geven om onze Spiky terug te krijgen.

Bij deze
Misschien wilt u ons artikeltje plaatsen in de hoop op een teken van leven.

In afwachting met vriendelijke groeten Jose en haar kinderen.
Ons emailen
Ons telefoonnummer mag geplaatst worden 06 23567089/038-3326187.
Bij deze!

Tekst: Uit de Flevolandse Nieuwssgroepen (groep Kraggenburg):

Bob Fonhof (AP) vindt Van Duijn (LA) intellectuele neuzelaar

Almere 10 Juli 2002
Bob Fonhof, fractievoorzitter van de Almere-Partij, is laaiend op Leefbaar Almere en in het bijzonder de fractievoorzitter daarvan, Nico van Duijn. Aanleiding zijn de uitspraken van Van Duijn in een uitzending van de lokale omroep Studio-Almere-televisie van het afgelopen weekeinde. Daarin pleitte Van Duijn (LA) ervoor om kleine partijen minder spreektijd te geven in raadsvergaderingen. Dit kwam aan de orde in de uitzending vanwege de uitlatingen van Van Duijn over "het voorspelbare geneuzel van kleine partijen".

Brief aan Almere-City
In een brief aan de redactie van Almere-City laat Fonhof weten wat hij ervan vindt.
Fonhof: "Van Duijn heeft wel een beetje gelijk over dat ´geneuzel´. Die man maakt zoveel ´intellectuele´ indruk dat het, het beste is om Van Duijn zoveel mogelijk alleen aan het woord te laten. Dan kan het publiek beter kennis nemen van de missers die Van Duijn regelmatig maakt".

    
De missers van Van Duijn

Van Duijn is intellectuele neuzelaar
Fonhof valt van verbazing bijna van zijn stoel over het optreden van Van Duijn: "De standpunten van Van Duijn zijn bijna niet meer te volgen. In de uitzending stelt hij dat de nieuwe bibliotheek veel te duur is, maar dat dŕŕr nu eenmaal door Leefbaar Almere niks aan te veranderen is omdat er afspraken in het verleden over gemaakt zijn. Maar als het om Omniworld gaat heeft Van Duijn en zijn partij plotseling niks meer te maken met afspraken uit het verleden. Dan had hij en zijn partij zich daar ook bij moeten neerleggen. Over geneuzel gesproken", aldus een duidelijk in zijn wiek geschoten Fonhof.

Leefbaar Almere ondemocratisch
In zijn brief vraagt Fonhof zich verder af of Leefbaar Almere soms dezelfde ondemocratische mentaliteit heeft als de partij waaruit ze, waarschijnlijk, is voortgekomen.
Fonhof vindt de opmerkingen van Van Duijn om kleine partijen ´de mond te snoeren´, een voorbeeld van die ondemocratische mentaliteit.
Hij verwijt Leefbaar Almere een hol vat te zijn: "Leefbaar Almere heeft gouden bergen beloofd aan de kiezers. Bedrog is het! Leefbaar Almere heeft nog maar weinig gepresteerd voor het Almeerse belang."

Leefbaren zijn verlengstuk van de PvdA
Fonhof veronderstelt dat de negatieve opmerkingen van Van Duijn richting de kleine partijen in de Almeerse raad bedoeld zijn als afleiding: "Waarschijnlijk heeft Van Duijn angst dat het begint op te vallen dat Leefbaar Almere gewoon een verlengstuk is van de PvdA".
Fonhof eindigt zijn schrijven met een oproep aan Van Duijn: "Meneer van Duijn. Wat democratie inhoudt, kunt u bij ons (De Almere-Partij) leren. Ook de PvdA kan daarover meepraten. Wij zijn dag en nacht bezig om de mensen in Almere wakker te schudden en met succes!"

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin en AC-tv
Montage: Rob Franken

Zuidersluis wordt afgesloten voor de scheepvaart

Almere 11 Juli 2002
Na de zomer wordt de Zuidersluis in Almere afgesloten voor scheepvaartverkeer. De via de Zuidersluis bediende Vaartsluis blijft normaal bediend.

Onderhoud
De Provincie Flevoland laat weten dat de afsluiting van 23 september t/m 25 oktober 2002 gebeurt omdat er groot onderhoud aan de sluis moet worden verricht.
Het groot onderhoud betreft de sluisdeuren, de nooddeuren en de sluiskolk. Voor dit laatste moet de kolk worden drooggemalen.

Nadere Info
Het hoofd van de afd. Wegen en Verkeer, H.Slump, vraagt begrip, namens de Gedeputeerde Staten Flevoland, voor eventueel ontstane overlast.
Nadere info 0320-265595 of per e-mail.

Tekst: Rob Franken
Foto: AC-team

Mario en Liselot uit Almere fietsen Trans Am-trail

Almere 12 Juli 2002
Fietsen zit hem in het bloed. En van zijn levensgezellin ook. Mario Kramer en Liselot Veenhoven uit Almere zijn 4 juli jl. vertrokken naar de USA. om een fietstocht dwars door de USA te maken. Een hele onderneming nog als je hun verslag op Internet zo leest. Kramer is in Almere geen onbekende figuur. Hij staat vooral bekend als voorzitter van de Flevolandse Fietsersbond en in het politieke wereldje heeft hij een gezicht als fractie-assistent van Groen Links
    
De TransAmTrail

Liselot is lerares op de prot.chr. basisschool De Ark. Voor deze fietstocht heeft zij onbetaald verlof van haar schoolbestuur gekregen.

Trans Am-trail; Coast tot Coast
De fietstocht die Mario en Liselot maken staat bekend als de Trans America Trail. De tocht loopt van de westkust naar de oostkust of andersom. De Almeerders kozen ervoor om de tocht van oost naar west te maken.
De tocht gaat over een afstand van 7.300 Km.; van Yorktown aan de oostkust (Atlantic) naar Florence aan de westkust (Pacific). Ze verwachten drie maanden over de hele tocht te doen.

    
Mario en Liselot
Voorbereidingen
De twee Almeerders zijn niet zonder gedegen voorbereiding aan het fietsavontuur begonnen. Op hun website, die ze ook onderhouden tijdens hun tocht, staat te lezen wat ze zoal meenemen, wat voor fietsen ze gebruiken en meer interessante wetenswaardigheden voor degenen die het kunstje ook eens willen uithalen.
Na een vliegreis op 4 juli jl. kwamen ze dan aan op het vliegveld in Washington. En daar begon de ellende al goed. Waar was de bagage gebeleven en zouden de fietsen de reis wel overleefd hebben? En hoe goed was de controle door de douane en zou de beugelbeha van Liselot die behandeling hebben overleefd?

Reisverslag via Internet te volgen
Het kwam uiteindelijk allemaal goed en Mario en Liselot zouden niet die opgewekte Almeerders zijn als ze hun reisverslag van de eerste dag niet afsloten met: "Besloten nog maar een dag in het motel te blijven en de auto nog een dag extra te huren. Een verstandig besluit. Postpakket verstuurd, een email-account in de computer gekregen met lokale inbelnummers, snoertje dat het doet, de fietsenmaker heeft mijn voorblad recht gebogen, dat was krom door de reis en de versnellingen doen het op één na weer. Het grootste blad achter doet het niet. Maar verder ben ik tevreden. Wij kunnen fietsen.", aldus Mario die zijn eerste verslag afsluit met een foto bij de Amerikaanse fietsenmaker.

Up to date
    
Lange weg
Het tweede verslag gaat over hun wederwaardigen bij aankomst in Jamestown na de eerste 39 miles op de fiets. Het derde deel van het reisverslag staat inmiddels ook online. Dank zij de meegenomen schootcomputer, een lokaal Amerikaans inbelaccount en een fototoestel is bijna van dag tot dag voor het thuisfront te volgen hoe Mario en Liselot het maken. Regelmatig zullen ze in een bibliotheek of een internetcafé verbinding maken en hun website bijwerken, zodat heel Almere op de hoogte blijft.
Ook kunnen de twee Almeerders mail ontvangen en versturen. Wellicht leuk om ze een mailtje te sturen en als dat nodig is een hart onder de riem te steken. De website waarop alles te volgen is en ook het email-adres staat op
http://www.happytrail2002.netfirms.com/(het verslag is te volgen via het ´Logboek´)

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Diversen

Thuis vakantie vieren

Almere 15 Juli 2002
Voor de thuisblijvers is er ook genoeg te doen. Tijdens de zomermaanden in Museum De Paviljoens in Almere worden er speciale activiteiten voor kinderen georganiseerd.
    
Kunst maken

Kunst kijken en maken
Iedere woensdagmiddag kunnen kinderen om 14.00 gratis Kunst Kijken. Onder begeleiding van een museumdocent maken de kinderen kennis met de hedendaagse kunst. Kinderen worden geprikkeld om goed te leren kijken, maar kunnen ook zelf tekenen, schilderen, fotograferen of ruimtelijke objecten maken.

Geen voorkennis nodig
De activiteiten zijn iedere keer gekoppeld aan een bijzonder
kunstwerk uit de tentoon-stelling dat op dat moment te zien is in Museum De Paviljoens. Voorkennis van kunst is niet nodig, de kinderen worden gestimuleerd om hun zintuigen te gebruiken. Er is een speciale ruimte voor kinderen beschikbaar. Die is ingericht met kindermeubilair van Live and Play, ontworpen door Richard Hutten. In deze ruimte is een verzameling kinderkunstboeken aanwezig, waaronder ´Een Bonte Verzameling´ waarin een aantal kunstwerken uit De Collectie Almere, centraal staan. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Mireille de Putter
Museum De Paviljoens,
Odeonstraat 3-5,
1325 AL Almere, telefoon 036-5450400

Meerpaaldagen in Dronten

Dronten 15 juli 2002
Krat klimmen met de supersponsor van de Meerpaaldagen. Rabobank is de supersponsor van de Meerpaaldagen 2002. Een contract wat zijn tweede jaar ingaat en met succes. Voor de jeugd heeft de Rabobank gezocht naar een spectaculaire activiteit voor de Meerpaaldagen. Daarom staat er op zaterdag 10 augustus aan Helling (bij het dierenpark), samen met enkele andere activiteiten een toren waarbij je
kan Krat klimmen.

13 meter klimmen
Een spectaculaire attractie die zeker van veraf te zien zal
zijn. De toren is maar liefst 13 meter hoog en zal een ultieme uitdaging zijn voor evenwichtskunstenaars. Gezekerd aan een gordel probeer je een zo hoog mogelijke toren te bouwen van kratjes, terwijl je er zelf bovenop staat. Al staande op één enkele krat, zal je proberen moeten hogerop te komen. Hierbij is zeker behendigheid, lenigheid en veel lef voor nodig om boven Dronten uit te kunnen kijken. De kratten zullen je worden aangegeven en dan ineens is het evenwichtig weg, de opgestapelde kratten vallen om. Elke deelnemer hangt veilig in de gordel waarna je langzaam zal afdalen.

    
Niet vallen

Wie komt het hoogst?
Voor de gene die het hoogste komt met het kratstapelen heeft de Rabobank een leuke prijs ter beschikking gesteld. De volgende dag ga je al met de ballon van de Rabobank mee. Je wint namelijk twee kaarten voor het PlantijnCasparie Ballonfestival Dronten op zondag 11 augustus. Hier zal je zeker een kijkje boven Dronten nemen.

Almere Havenfestival

Almere 15 juli 2002
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Almere werd vorig jaar een groots gevarieerd festival georganiseerd in de havenkom van het oudste stadsdeel van Almere. Wegens het enorme succes wordt er dit jaar in het weekend van 6 t/m 8 september opnieuw een groot cultureel festival georganiseerd met een kunst en cultuurmarkt, klassiek Havenkomconcert, een jongerenconcert met Dance/R&B, oude ambachten en botters. Ook dit jaar wordt er in de haven weer een groot symfonisch concert gegeven dat begint op vrijdagavond. Tijdens dit concert worden hoogtepunten uit de Italiaanse opera ten gehore gebracht. Zaterdag en zondag kunnen bezoekers voor een symbolisch bedrag van € 1,- meevaren op een botter.

Kunst & Cultuurmarkt
Zaterdag 7 september dag is het centrum van Almere-Haven omgetoverd tot het “Montmartre in de Polder”. Tijdens de Kunst- en Cultuurmarkt presenteren kunstenaars hun werk aangevuld met meerdere kunstzinnige workshops.
Ook is er deze dag een Bierproeverij. Bezoekers van het Almere Havenfestival krijgen de gelegenheid om bij verschillende bierbrouwerijen speciaal bier uit binnen- en buitenland te proeven.

Jongerenconcert
Vanaf 19.00 uur komen de jongeren aan bod met een groot concert met rap, R&B en dance. Naast bekende artiesten krijgen jonge Almeerse muziektalenten de kans om op te treden op het grote podium in de Havenkom. Momenteel organiseert Jongeren Participatie Almere (JPA) een talentenscout. Het gratis concert is in samenwerking met jongerenradio Airpeace en JPA tot stand gekomen.
Zondag 9 september is er een markt met oude ambachten aan de kade en is er live-muziek in de muziektent op het plein aan de Kruisstraat.
Het exacte programma wordt half augustus bekend gemaakt.

Tekst en foto´s: Binnengekomen berichten

UFO boven Almeerse Noorderplassen

Almere 18 Juli 2002
De afgelopen dagen zagen bewoners aan de Almeerse Noorderplassen wel vaker vreemde verschijnselen in de lucht. Maar afgelopen dinsdag was het raak. Het was een prachtige zonsondergang die, de van Britse afkomst zijnde, mevrouw Cue Cumber, trachtte te fotograferen. En plotseling was hij daar; een echte UFO boven de Noorderplassen. Het bewijs dat ook voor buitenaards leven het in Almere kán is eindelijk op foto vastgelegd.

    
Van groen tot zwart

Plotseling als uit het niets.
"Ik schrok heel erg", vertelt mevrouw Cumber, die beslist niet wil dat zij zelf gefotografeerd wordt. "Ik zat thuis wat te installeren op mijn computer. Plotseling viel me op dat het schijnsel in de kamer wel erg rood werd. Ik keek om en zag een prachtige zonsondergang. Die moest ik fotograferen", gaat Cue verder. "Ik ging naar beneden om mijn fototoestel te halen. Toen ik terugkwam ging ik op mijn balkon staan met het toestel voor mijn ogen klaar om af te drukken. En plotseling was hij daar. Van schrik deed ik een stap terug en drukte gelijk de sluiter in. Het ding heeft een rondje gemaakt over de plassen terwijl hij telkens van kleur veranderde. Van heel licht groen tot bijna zwart aan toe. Hij danste af en toe ook op en neer waarbij hij soms bijna het water raakte. En plotseling, voor ik het eigenlijk goed en wel besefte was hij weg. Ik ben ervan overtuigd dat het bezoek uit de ruimte was", vertelt Cumber met nog steeds hevige emoties in haar stem.
Mevrouw Cumber heeft onze redactie in vertrouwen genomen, maar wil beslist niet dat haar identiteit bekend wordt. Zij is bang dat men haar niet serieus zal nemen. Zij heeft ook geen melding gemaakt aan de plaatselijke autoriteiten.

Onderzoek
Een kleine speurtocht in de buurt leert dat er meer aan de hand moet zijn. Kinderen maken volgens hun ouders plotseling de meest rare tekeningen.
    
Tekening Jeffrey
Een klein groepje kinderen staat druk pratend bij elkaar aan Bakboord bij de Noorderplassen. Jeffrey, die de tekening maakte vertelt: "Ik was alleen thuis want mijn vader en moeder waren naar de supermarkt in Almere Buiten. Plotseling zag ik in de tuin een rare snuiter staan. Hij had een lange rode tong en hij was bloot. Zijn vel was groen. Ik keek hem recht aan vanuit de kamer. De deur was gelukkig dicht, want ik was wel een beetje bang. Zoiets had ik nog nooit gezien. Ik stond heel stil. Ik wist niet wat ik moest doen. Plotseling was het weer weg, alsof het opgelost was in de lucht. Later hoorde ik dat die Engelse mevrouw een foto van een UFO had gemaakt. Volgens mij was hij eruit gevallen of zo en hebben zijn vriendjes hem weer opgepikt met dat luchtschip", vertelt Jeffrey. Voor wij een foto van Jeffrey kunnen maken stormt zijn moeder naar buiten die vraagt wat we moeten van haar zoontje. Na wat heen en weer gepraat mogen we een foto maken van de tekening maar niet van Jeffrey. "Straks wordt ie er mee geplaagd op school of zo", zegt zijn moeder. (de naam Jeffrey is in verband met de privacy verzonnen)

Oproep
De redactie van Almere-City roept een ieder op die ook dergelijke vreemde ervaring heeft gehad in de afgelopen week zich te melden. Heeft u ook vreemde dingen gezien? Maken uw kinderen ook vreemde tekeningen? Heeft u foto´s? Stuur ze dan op en doe uw verhaal. Wellicht komt uw verhaal dan ook op deze site.

Tekst: redactie
foto: Mevr. Cue Cumber

3e Openbare Toilet in Almere-Stad

Almere 20 Juli 2002
    
Nieuw Toilet
De nieuwste Openbare Toiletten zijn te vinden naast de voetgangersingang van de Flevo-garage in Almere-stad (NB de ingang zit aan de kant van ´de Krakeling´, die rare rotonde in het toekomstige stadshart)

50 Eurocentjes
Tijdens winkeltijden kan het publiek de deur openen (50 Eurocent). Vooraf moet een keuze gemaakt worden uit of een dames/herentoilet of een toilet voor rolstoelers/minder-validen. Bovendien zijn er urinoirs in een aparte ruimte beschikbaar.

Automatische reiniging
Het reinigen gaat volkomen automatisch. De roestvrijstalen WC´s worden na gebruik schoongespoeld, de wasbakken (ook van roestvrij staal) hebben kranen die water leveren zodra je er je handen onder houdt. Na gebruik, zodra de deur weer is gesloten, verdwijnt het hele toilet in de muur en wordt daar met hete stoom gereinigd. (NB wc-papier was wél aanwezig maar een apparaat om je handen te drogen, helaas niet)

Vernieling
Er zijn al gratis toiletten in het gebouw ´de Silverline´ aan het Stedenwijk-strand. Helaas zijn daar de laatste weken vernielingen aangebracht, waardoor er aan gedacht wordt deze toiletten ´s avonds maar af te sluiten.
De Openbare Toiletten aan de Grote Markt (zie Archief) zijn ondanks de ´openstelling´ nog niet bruikbaar omdat er nog een onderdeel voor de watervoorziening ontbreekt. Binnenkort zijn deze toiletten m/v/gehandicapten dag en nacht te gebruiken tegen 50 Eurocent).
De urinoirs (half beschut in de buitenruimte) zijn al wel te gebruiken (kostenloos)

Voor iedereen toegankelijk
Gelukkig voor het winkelend publiek, met name vrouwen en kinderen en de minder-validen, zijn de openbare toiletten een noodzaak. Men hoeft niet steeds de Horeca ermee te belasten als men ´nodig moet´.

    
Poep chique

Jammer alleen dat het nog steeds geen Kunstzinnige Openbare Toiletten zijn, (geeft juist dát beetje extra sfeer aan Almere); inklusief een beheerder....dan blijft mooi wat mooi is. Maar het is een eerste aanzet..... hopelijk ´tot´ een kunstzinnig vervolg.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Plassie: Het geheim van de Noorderplassen

Almere 22 Juli 2002
Wat zou er zijn met de Noorderplassen? Naar aanleiding van ons vorig bericht over de waargenomen UFO boven de Noorderplassen in Almere, kregen wij een mail en een telefoontje van Karel Breedweg. Hij had de foto op onze site gezien, die genomen was door de van Engelse afkomst zijnde Cue Cumber, waarop duidelijk een UFO het Almeerse luchtruim boven de Noorderplassen doorklieft. Maar, zo maakt Karel Breedweg ons attent: "Jullie hebben nog wat op die foto gemist".

    
De foto van de UFO

Is klein vlekje Plassie
Karel: "Mijn vriend en ik vissen regelmatig op de Noorderplassen. Met een klein bootje op de trailer zijn we vanuit Amsterdam zo op dat water. Op snoekbaars zitten we dan te vissen aan de westoever. Dat heeft het voordeel dat we in de vroege avond, als de baarsies het beste bijten, de zon in de rug hebben. Onze schuifdobbers zijn dan zonder met de ogies te knijpen goed te zien. We hebben er al heel wat snoekbaars gevangen. Op die foto op jullie site viel ons wat op. Daar kun je ´onze´ Plassie op zien."

Monster van de Noorderplassen
Karel vervolgt: "Wij hebben regelmatig Plassie gezien. Een keer dook hij vlak bij ons op. We schrokken ons het apelazarus en maakten dat we weg kwamen. We wisten niet hoe snel we de motor moesten starten. Hij was groen en had een soort drakenkop op een lange hals van zo´n 2 á 3 meter. Je kon duidelijk zien dat er nog een groot lichaam onder water zat. Waarom we dat niet bekend hebben gemaakt? Nou wij dachten dat we het ons verbeeld hadden. Je moet weten: tijdens dat vissen gaan er nogal de nodige pijpies door dus hadden we het wel echt gezien?"

Plassie lijkt vriendelijk
"De volgende keer dat we weer gingen vissen hebben we Plassie niet gezien. Dus wij dachten... Koning alcohol bakt ons een loer. Maar andere keren was dat beest er weer. Op flinke afstand van de boot. En de krat was nog niet aangesproken. We hebben hem de afgelopen tijd vele malen gezien en het beest doet niks, komt zelfs vriendelijk over. Hij kijkt ons dan aan en soms lijkt het wel of ie ons vriendelijk toeknikt voor ie weer onder water gaat".

Het kan in Almere
"Volgens ons staat onze Plassie op die foto van die Engelse mevrouw. Dat kromme dingetje dat je ziet in het water. Dat is onze Plassie, geen twijfel mogelijk", aldus karel.

    
Plassie???

Wij hebben dat stukje van de foto dus uitvergroot. En inderdaad... het zou kunnen.
Ook iets vreemd gezien of meegemaakt in Almere? Mail het de redactie.

Tekst: redactie
foto: Mevr. Cue Cumber
Image processing: Rob Franken

Almere-Haven werkt door

Almere 22 Juli 2002
De vernieuwing van het centrumgebied van Almere-Haven gaat stug door, zelfs in de bouwvak-vakantie! Men is nu druk bezig met het ´Waterplein´ bij de Markt in Haven. Over een dag of tien hopen de uitvoerders en stratenmakers hiermee klaar te zijn. Het is hetzelfde gemotiveerde team dat de havenkom zo fraai heeft bestraat en be(kunst)tegeld.

    
Harde werkers

Verrichte werkzaamheden
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het verbreden van de brug over de Kerkgracht. Daardoor is het makkelijker het PTT-postkantoor te bereiken en ook de kunstwinkeltjes aan de Kerkgracht. Al het (sloop)werk gaf veel overlast en dat juist in de zomer, en nu zelfs in vakantietijd. Maar de ´infrastruktuur´ is inmiddels aangelegd aan de ene kant van de Markt; aan de kant van het Herdenkingsmonument (de Dolfijn) gaat dat binnenkort gebeuren.

    
Het Waterplein

Een Waterplein
Dit alles is nodig om te komen tot een ´Waterplein´ dat ontstaat door allemaal fonteintjes. Prettig bij warm weer, want je mag eraan komen, doorheen lopen en het is aangenaam om naar te kijken. Stromend water geeft een rustgevende sfeer en ook wat meer levendigheid aan het centrum. Tijdens evenementen of markten kunnen de fonteintjes uit, zodat je droge voeten houdt.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Onze site weer enkele dagen uit de lucht

Almere 28 Juli 2002
25 juli j.l. bleek het voor onze server niet meer mogelijk met de buitenwereld te communiceren. De server was niet "down", want bezoekers die onze pagina´s opvroegen kregen de melding De pagina kan niet worden weergegeven. De server ontving de verzoeken maar kon niet antwoorden
    
Interne zoektocht


Eerst aan jezelf twijfelen
Van vele kanten werden wij gebeld met de mededeling "Jullie liggen eruit". Het is moeilijk om op een dergelijk moment alle emoties uit te schakelen.
Een computer- of netwerkprobleem kan zelden met gevoel worden opgelost. Helder denken helpt beter. Overschakelen naar onze server in Groningen behoorde helaas (nog) niet tot de oplossingen.

Bestaande afspraken gaan voor
Omdat het hobby-gehalte van onze site nog steeds erg hoog is, gaan zakelijke afspraken voor. Ik had verplichtingen elders en Rogier Maas, die in dit soort gevallen ook zijn steentje bijdraagt, ligt vakantie te vieren in Zuid Frankrijk. Het herstellen van de server krijgt, mede door het op vakantie zijn van veel Flevolanders, prioriteit II.
Na volledig gecontroleerd te hebben dat de fout niet aan onze kant lag hebben wij kontakt opgenomen met KPN.

Goede Service
7 maal zijn wij teruggebeld over het probleem. Niets dan lof over de profs bij KPN. Vrijdag kregen wij de mededeling dat waarschijnlijk onze breedband modem kapot was. KPN zou een monteur langs sturen met een nieuw modem. Die monteur hebben wij niet gezien. De verbinding wel. Zaterdag waren we weer normaal in de lucht. Maandag bellen wij nogmaals om te horen wat eraan de hand was. We houden u op de hoogte over de oorzaak van de storing.

Tekst en foto: Rob Franken

Waterbeheersplan Zuiderzeeland goedgekeurd

Almere 28 Juli 2002
De provincie Flevoland heeft het waterbeheersplan 2002-2005 van Waterschap Zuiderzeeland goedgekeurd. Het waterbeheersplan beschrijft het beleid van het waterschap voor de komende vier jaar.

Meer communicatie met de burger
Kernpunten uit het waterbeheersplan zijn meer ruimte voor water, meer aandacht voor water in de ruimtelijke ordening en aandacht voor water in de stad. Ook samenwerking met andere overheden en openheid naar burgers krijgt de komende jaren volop de aandacht van het waterschap.

Het waterschap
Naast het waterbeheer en het beheer van de dijken, houdt het waterschap zich ook bezig met het zuiveren en transporteren van afvalwater. Ook deze taakt blijft ook in de komende periode een hoge prioriteit houden.

Tekst: Waterschap Zuiderzeeland

Nog 6100 kilometer te gaan

Almere 30 Juli 2002
De Almeerders Mario Kramer en Liselot Veenhoven, die op 4 juli begonnen aan hun fietstocht dwars door de VS, zijn inmiddels de staat Kentucky binnengereden. Op dat moment hadden ze 750 miles (1200 kilometer) op hun fietsen afgelegd en hadden ze nog 3812 Miles (6100 Km) voor de boeg. Hun fietstocht, die bekend staat als de Trans-Am-Bycicle-Trail, maken ze van Oost naar West en is in totaal 7300 KM lang.
    
Mario overlegt: "Links of rechts"

Turtles
Op 21 juli (ergens in Virginia) zag Mario zich genoodzaakt om een schildpad van de autobanden te redden. Het is een ongeschreven wet dat bikers en hikers de turles, die zich over de weg naar de andere kant wagen, met de hand overzetten. Daarbij moet je wel weten dat je even kijkt welke kant de turtle zijn hoofd heen steekt. Die kant wil hij nl. op. Dat luistert dus nauw. Als je hem aan de verkeerde kant zet maakt het beest rechtsomkeert en heeft alsnog grote kans om onder de wielen van een auto vermorzeld te worden tot instant schildpad-soep.
In het reisverslag, dat Mario en Liselot op dit moment bijgewerkt hebben t.m. 25 juli, kun je lezen over de vele (half verwilderde) honden die ze zich soms van het fiets-lijf moeten houden. Om die overlast te bestrijden maken ze o.a. gebruik van pepperspray.

Eten in de US of A
Het bekende werk dus. Supermarkten schijnen ook ware vreetschuren te zijn voor de liefhebber. Koffie drinken, met alles wat daarbij komt kijken doe je niet thuis, maar in de supermarkt, dus. Hele maaltijden, worsten en meer van dat spul wordt in de Amerikaanse dorpjes en stadjes in de Super, als ware het een restaurant, genuttigd. De hamburger blijkt inderdaad volksvoedsel nr. 1 te zijn. Mario en Liselot kunnen er zelf ook wat van. Vaak kun je lezen dat ze een pondje spek uitbakken bij hun tent en dat naar binnen werken. Maar ja....ze fietsen het er dan ook weer af.
    
Calling Holland

Contact met het thuisfront
Op een gegeven moment krijgen ze een ´noodoproep´. Dus dat wordt bellen met het thuisfront. Zou de kat soms dood zijn? Gelukkig niet. Van de telefooncel (aan de kant van de weg) wordt door beiden even druk gebruik gemaakt om een aantal bekenden in Nederland te bellen.
Uit het verslag op hun website kom je een en ander te weten hoe het ze vergaat, wat ze meemaken en wie ze spreken. Hoe vies sommige overnachtingsmogelijkheden soms zijn en ze dan toch maar besluiten om in de tuin van het motelletje de tent op te zetten.... ook al stort het van de regen. Alles beter dan dat gore door en door vieze motel-bed.

Hoge temperaturen en onweersbuien
Op dit moment is het in Nederland warm. Maar Mario en Liselot hebben vaak te maken met temperaturen van ver boven de 30 graden, met de daarmee gepaard gaande onweersbuien met bliksems die vlak bij je in de grond slaan. Wat doe je dan? ...schuilen onder een zeiltje natuurlijk en hopen dat de bliksem je niet treft.
    
Liselotte schuilt
Liselot: "Na een poosje knalden de bliksemschichten op een paar meter afstand van ons op de grond, reikte het water inmiddels tot onze enkels en hoopten wij dat onze tassen echt zo waterdicht waren als er gezegd werd dat ze waren!!! Waar waren we in vredesnaam aan begonnen,...? Gelukkig hield het onweer, na nog drie keer terug gekomen te zijn, op en gingen we weer verder. De schade van de wegen zagen we daarna, hele wegen waren naar beneden geveegd, grote rotsblokken lagen op de weg... het was maar net goed gegaan".

De website is door Mario en Liselot op dit moment bijgewerkt t.m. 25 juli. Email kunnen ze ontvangen op kramermario@hotmail.com
Wij van Almere-City hebben ze onlangs een mailtje gestuurd. Zo maar om ze een hart onder de riem te steken, want ze zagen het even niet meer zitten.
Mario schrijft ons terug: "Hoi dank voor je reactie. Je aanmoedigingen kunnen we gebruiken. Het is een hard live. 5 uur op. Tent oppakken en dan 7 uur op de fiets. Hoe moeilijker des te meer genieten. Raar he?
groeten
Mario en Liselot"
.

Tekst: Ruud van den Bosch
foto´s: website Mario en Liselot

De Godin van de Blocq van Kuffeler

Almere 31 Juli 2002
Almere heeft er een nieuw bijzonder kunstwerk bij op een bijzondere plek, namelijk het gemaal van de Blocq van Kuffeler in Almere, op de grens van de Noorderplassen en het Markermeer.


De Godin
De Almeerse kunstenaar Marcel van Campen wil met dit beeld symbolisch het gemaal beschermen. Hij wil met dit kunstwerk de mensen duidelijk laten zien hoe belangrijk gemalen zijn voor de polder. Vandaar dat hij ´de Godin´ (zoals het beeld genoemd is) geheel verguld heeft met 24-karaats bladgoud. Een oude techniek die precies de juiste mystieke uitstraling geeft aan ´de Godin´.

    
De Godin

Schittering
In de loop van de middag, als de zon gedraaid is, blijkt de in feite kleine sculptuur een schittering te vertonen die nieuwsgierig maakt: ´wat is dat?´. Door de organische vorm denkt men al snel aan een zeemeermin of een liggende godin. maar ook de golvende beweging van het water komt erin terug. De filosofie erachter is dat goud door de jaren heen een bijzondere betekenis heeft gehad, ook symbolisch is voor macht. Dat ´machtige gemaal´ moet -volgens van Campen- dus symbolisch beschermd worden door deze gouden, vergulde Godin.
    
Marcel van Campen

Tevens ziet hij het als een eerbetoon aan de werkers aan het gemaal, van het Waterschap Zuiderzeeland; belangrijk werk omdat nu de polder, door aktief het gemaal te bewaken en te gebruiken, niet onder water loopt.

Onthulling
Dinsdag 30 juli 2002 werd het kunstwerk onthuld door Dijkgraaf Henk Tiesinga van Waterschap Zuiderzeeland. Hij benadrukte de veiligheid die dit bijzondere gemaal biedt aan dit poldergebied. De Blocq van Kuffeler is een van de 7 grote gemalen in Flevoland, misschien -met elkaar- wel de grootste gemaal-capaciteit ter wereld. Ook prees hij de betrokkenheid van het personeel dat 24 uur per dag aanwezig is (niet allemaal tegelijk; als alles normaal funktioneert, zijn zo´n 9 mensen dagelijks voldoende). Tiesinga vertelde verder dat alle andere gemalen een ´Kunstwerk´ hadden, dit gemaal de Blocq van Kuffeler is een ´Kunstwerk-op-zichzelf". Het is namelijk gebouwd in de vorm van een schip, met uitzicht op de Hoge en Lage Vaart en de Noorderplassen vanaf de voorsteven. Vanaf het ´achterdek´ is er een riant uitzicht op het Marker- en IJsselmeer. Aan Bakboord heeft men zicht op het Sluiswachtershuisje. Maar de dijkgraaf zei blij verrast te zijn ook nog een ´extra´ kunstwerk te zien in de vorm van een ´Godin´ op de geheel witte wand van het pand!

    
Onthulling door dijkgraaf Henk Tiesinga

De sculptuur is gerealiseerd door een bijdrage van de gemeente Almere maar die was bij lange na niet toereikend, ook al door het gebruik van bladgoud (24 karaats) Het werk blijft ongeveer twee maanden hangen. Daarna wordt het weggehaald door van Campen ofwel: het Waterschap Zuiderzeeland koopt het kunstwerk aan. (gezien de uitstraling geef ik de voorkeur aan die laatste optie!)

Tekst en foto: Greta Verduin

- © 2001 PSI -