Archief van eerder verschenen GuldenNieuwsgrepen uit Almere

Gulden NieuwsGrepen van de afgelopen weken uit Almere door Kafka

Kan het in Almere...? Ook als het eventjes donker is?


Column


Donderdag 22/29 juli 1999

    "Internationaal Kindervakantieland"

Als ik woensdagmiddag 14 juli 1999 de deur open doe; dan staat hij er.......Henk van Slooten. Nog geen uurtje daarvoor had ik hem per telefoon verteld dat ik wel wat met de oproep voor die terrein-auto's ten behoeve van kinderen wilde doen. Henk is aan de telefoon een enthousiast prater en al snel krijg je sympathie voor hem en zijn grote ideaal..... En blijkbaar was hij niet te beroerd om de gevraagde informatie zelf even langs te komen brengen. Binnenkomen....neen...., want hij moest nog op pad...voor 'zijn' Stichting.  

Als dienstplichtig marinier had hij (na WO II), gelegerd op Java,  gezien en meegemaakt, dat het altijd de kinderen waren, die het slachtoffer zijn van de omstandigheden. Jaren en jaren is Henk te vinden geweest op jeugdland Almere als jeugdwerker. En ook daarna (Henk is nu 71 jaar) is hij altijd onvermoeibaar bezig geweest om een ideaal te verwezenlijken......  

"Een plek met een vakantiehuis er op....en die plek zal veilig zijn voor kinderen uit de gehele wereld".......Een Internationaal KinderVakantieland  

Henk en de vele mensen van de organisatie zien hun droom steeds meer naderbij komen. Het Internationaal Kindervakantieland zal verrijzen op het Standslandgoed De Kemphaan in Almere. De kosten bedragen fl. 1,3 miljoen. 

En september volgend jaar zal dan eindelijk de eerste paal voor het project geslagen worden. En met de garant-stelling van de gemeente voor de exploitatiekosten en de aanloopverliezen...wellicht komt dat nog wel in orde....vooral als Burgemeester Ouwerkerk persoonlijk in oktober 1998 op het briefpapier van de gemeente Almere een aanbevelingsbrief schrijft. En....wegens zijn bijzondere verdiensten kreeg Henk,  op 4 januari 1994,....de Bonifatiusspeld uitgereikt. Dat doet de gemeente Almere niet zomaar.....zo'n speld is heel bijzonder.

In de zomer van 1997 heeft het Internationaal Kindervakantieland 'proefgedraaid' op het landgoed 'De Kemphaan' op de stadsboerderij van Tineke v.d. Berg en Tom Saat. De week stond, zoals duidelijk zal zijn, in het teken van ridders en jonkvrouwen. :-) wellicht kan het Kindervakantieland in de toekomst eens terecht in "Bemmelstein".  

Het ligt in de bedoeling om groepen kinderen, uit binnen- en buitenland (!) van wie de leefomstandigheden niet al te florissant zijn te noemen een onvergetelijk weekje te bezorgen. Ook buitenlandse kinderen want het heet niet voor niets Internationaal.... Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan kinderen uit de omgeving van Tsjernobyl, die, zo is de ervaring, reuze opknappen na een verblijf in een minder milieu-belaste omgeving, dan die van een ontplofte kerncentrale.

 

Tijdens die proefweek in 1997 moest er natuurlijk ook gezorgd worden dat de ridders en hun dames genoeg te eten hadden. En zo te zien ontbrak dat niet. En misschien woon je wel bij niet zo bemiddelde ouders in een wijk ergens in de binnenstad van een Nederlandse stad. Dan een keertje er uit en op nachtelijke 'strooptocht' met je VakantieLandgenoten is natuurlijk heel wat anders dan...

  "Polderrit Flevokids"  

'4-wheels-drives keep rolling'  

Onvermoeibaar als de Stichting is, blijft zij activiteiten ontplooien. Dit keer zijn ze op zoek naar bezitters van 4X4 terreinwagens, die er aan mee willen werken om, dit keer, lichamelijk- en/of geestelijk gehandicapte kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen.  

"Polderrit Flevokids"  is de naam die het project gekregen heeft.

En...zaterdag 25 september 1999, zo is de bedoeling, zullen 150 kinderen in een lange stoet van dergelijke terreinwagens door de polder toeren. En het ligt in de bedoeling de specifieke kwaliteiten van dergelijke auto's ook even uit te proberen. (voor de vrijwillige autobezitter is dit niet verplicht). Het konvooi zal die dag door de Flevolandse politie, vrijwilligers en niet in de laatste plaats door 25 motor-'muizen' van de Koninklijke Marechaussee begeleid worden.

  De rit is +/- 170 Km. lang en zal alle Flevolandse gemeenten aandoen.

 

Op het terrein van Walibi-Flevo (een sponsor van de Stichting) bij Biddinghuizen/Dronten zal door het bedrijfsleven voor lunches en de overige versnaperingen gezorgd worden.  

OPROEP  

Wie in het bezit is van een terreinauto en aan deze dag wil meewerken kan contact opnemen met:

Bert Hobbelman 0321-333134 ; Kees van de Wal 0321-331419; Martin van Sonsbeek 0294-261162 of Peter van Engelenburg 036-5220403 algemeen faxnummer: 036-5397346  

"Oh ja....de stichting kan echt niet zonder...."

voor- en achtergevel

plattegrond

....en dat in zo'n mooie lommerrijke omgeving als die van 'De Kemphaan'.....ziet u het voor zich?  

Wie de Stichting financieel wil steunen.....

Rabobank Almere rek.nr. 32 10 50 878 tnv. Stichting Int.Kinder Vakantieland.


"Van dorpsomroeper tot directeur"

-Thom Ummels benoemd bij SPA-

In december 1997 poseerde hij nog geduldig als Almeers dorpsomroeper in het Kurhaus in Scheveningen met de rest van de "gang". Dit op initiatief van zijn, toenmalige, 'baas' burgemeester Ralph Pans. Die had een leuk plaatje nodig voor zijn te houden nieuwjaarstoespraak. Ach je hebt wat over voor zo'n fijne burgemeester als Pans was. Twee weken geleden is Thom Ummels tot directeur benoemd van de Stichting stadsPromotie Almere en is daarmee hoofd van de gemeentelijke afdeling communicate (voorlichting) af.

In het jaar 1996 bereikte Almere het inwonertal 100.000 Toen is door de gemeente Almere een projectorganisatie in het leven geroepen, die evenementen moest coördineren en tevens sponsorgelden diende te verwerven. De stadspromotie ligt dus nu totaal in handen van de Stichting. Een van de projecten waaraan de Stichting zijn medewerking verleent is het programma 'Big Brother' van Veronica.  


juli 1999  

"Niet 'tenderen' in Almere  

Het CDA-Almere keert zich tegen het zogenaamde 'tendersysteem' , dat door de gemeente Almere gehanteerd wordt bij de uitgifte van terreinen voor supermarkten.  

De grootgrutters worden, volgens het CDA, door dit systeem op een voorsprong gezet. Kleine buurtwinkels vindt het CDA, voor de sociale cohesie in een buurt, ook van belang.  

Het tendersysteem houdt in, dat stukken grond aan de hoogste bieder worden gegund. Kleine winkeliers vissen zo achter het net. Als voorbeeld noemt het CDA de uitgifte van een stuk grond in de Literatuurwijk in Almere Stad. Hier is 5 miljoen gulden meer geboden - bovenop de normale grondprijs- om een supermarkt te mogen bouwen. Ook de Stichting Detailhandelsbelangen Almere, zet zich af tegen het door de gemeente gehanteerde systeem. Het CDA heeft in een brief aan het College van B&W gevraagd af te zien van het tender-systeem en zodoende ook de kleine neringdoenden een eerlijke kans te geven. 


"Nieuw blad voor Openbaar Onderwijs"

-een bespreking-

 

Sinds 1 augustus 1998 is in Almere de gemeenteraad niet meer het bestuur voor het Openbaar Onderwijs, maar een zogenaamde bestuurscommissie. (zie ook archief van do. 8 juli 1999).  

Deze bestuurscommissie wordt ondersteund door het Bureau Openbaar Onderwijs. Deze onderwijsambtenaren zijn als afdeling intern verzelfstandigd en zodoende losgemaakt van de gemeentelijke organisatie.  

Tot nu toe zijn er twee nummers verschenen in maart en juni van dit jaar. Het blad wordt uitgegeven door het Bureau Openbaar Onderwijs. De fotografie voor het blad wordt  verzorgd door Bert Bakvis en Gerda Roelofs.   

'uiterlijke verschijning'  

Het nummer van maart ziet er aanmerkelijk beter uit, dan het in juni verschenen nummer. Was het 1e nummer nog gedrukt bij "Imprimo" het juni-nummer is gedrukt in Scholengemeenschap De Meergronden. En dat is te zien. De kwaliteit is erbarmelijk en te vergelijken met het stencilwerk dat buurt-en clubhuizen in de jaren '70 trots presenteerden aan hun 'achterban'. De eindredacteur, die werkzaam is als docent op die scholengemeenschap en tevens columnist is bij het Dagblad van Almere zou daar wel eens wat aan kunnen doen. Vooral als dit het visitekaartje moet worden van de bestuurscommissie/bureau openbaar onderwijs. Maar wellicht kan dat de eindredacteur niet zoveel schelen, als hij zijn eigen boodschap maar in het blaadje kwijt kan, zoals Mienstra ook altijd opvallend aanwezig was in de nieuwsgroepen van de Digitale Stad Almere.  

De inhoud  

Die is redelijk informerend voor de mensen die in het Almeerse openbaar onderwijs werkzaam zijn. Omdat de gemeenteraad dus niet meer het bestuur van de scholen vormt is in het blad een heus 'organigram' opgenomen om te laten zien wie er nu de baas is in het Almeerse Onderwijsland.

mevrouw Mostert-van Lier

De voorzitter van het bestuur, mevr. Mostert-van Lier heeft als 'baas' blijkens haar verzuchting in het blad nog wel wat te wensen: "Als ik de baas was, zeg maar wethouder......., zou ik ervoor zorgen dat huisvesting van scholen meer op de politieke agenda zou komen"  

Met dit organigram hoopt de bestuurscommissie openbaar onderwijs duidelijk te maken wie er nu hun baas is. Aan de top staat de bestuurscommissie -onder voorzitterschap van Van Lier- zelf (vergelijk die met een bestuur van bijvoorbeeld het katholiek onderwijs almere etc.) Daaronder 'hangen' de diverse 'units' die het reilen en zeilen van het openbaar onderwijs in Almere in goede banen moet leiden. Bij '6' is het Bureau Openbaar Onderwijs te vinden (het ondersteuningbureau; salarisadministratie e.d.).  

"Rob en Job"

   

Maar liefst twee pagina's worden door de redacteuren van het blad 'Passage' zelf in beslag genomen. Onder de pakkende kop : "Robert zet voor....." en "Job kopt 'm in" laten de twee (Robert Mienstra en Job van Velsen) hun licht schijnen over diverse zaken.

In het juni-nummer, dat het thema "de identiteit van het openbaar onderwijs" heeft, gaat dat als volgt:  

Robert: "In 1978 werd ik aangenomen op een Christelijke school in A'dam-west"...."Volgens mij zat er op die hele school niet één overtuigde Christen. Ik heb van die kinderen leren vloeken als een zeebonk."

Vervolgens geeft Robert Mienstra aan, dat hij als overtuigde -niet stemmende- sociaal democraat er nog steeds voor zichzelf niet uit is, waarom het openbaar onderwijs eigenlijk versterkt zou moeten worden.

en.............daarna gaat Job 'm inkoppen......

Job: "Wij Openbaren zijn toch duizend maal rijker dan onze bijzondere broeders en zusters?"

Vervolgens zet Job zich flink af tegen de schoolbesturen uit het bijzonder (christelijk/katholiek e.d.) onderwijs.....

"Veelal CDA-mannetjes, die op macht uit zijn".

Vervolgens kan Job, om zijn mening kracht bij te zetten een vloek niet laten

"Goddomme", zo stelt hij, dat........ er niets boven openbaar onderwijs gaat.  

Er zit wel lijn in bij het openbare onderwijs in Almere. Behalve dat mevr. Mostert-van Lier graag  als......zij wethouder zou zijn.....; is zij even duidelijk over niet-openbaar onderwijs:

"Ik belandde met mijn kind in een niet-openbare school....in die sfeer voelde ik  mij niet thuis.....afstandelijk en gesloten, aldus Van Lier

De redactie van de GuldenNieuwsgrepen is benieuwd naar de volgende afleveringen van het blad voor het openbare onderwijs in Almere, dat 6 x per voor het jaar gaat verschijnen.


"Boeren-polder-kunst"

-kunst tussen de kalebassen-

Ketelhaven, gemeente Dronten

'windhaan'

Kunst tussen de kalebassen

Wie er genoeg van heeft om kunst in 'tempels' als de Almeerse Paviljoens te aanschouwen kan wellicht tijdens een polderritje eens langs gaan bij akkerbouwer Wil Salomons. Hij heeft midden in zijn gewassen aan de Rendierweg (bij Ketelhaven/Dronten) kunstwerken neergezet van Joop Haring (Landsmeer). Wie over de Ketelmeerdijk gaat heeft een prima uitzicht over het 'openluchtmuseum'. De tentoonstelling op het land heeft de naam 'Similarity' gekregen.  

'Similarity' blijft tot november 1999 te bewonderen. Salomons vindt het wel prettig werken met de abstracte kunst van Joop Haring om zich heen.  


"Almere steunt Dierenambulance"

-2500 per jaar en reserve voor vervanging"  

Foto: Ron Duijser Vrijmark 87   1355 GH Almere-Haven 036-531 68 51 

----------------------------  

Donderdag 15 juli 1999 overhandigde wethouder A.W. Bijl (pvda) van o.a. Openbare Werken een cheque van fl. 2500,00 aan de voorzitter van de Stichting Dierenambulance Almere, Eric Kuijf. (links op de foto).  

Hiermee werd, symbolisch, de start aangegeven van een structurele financiële ondersteuning van de Dierenambulance door de gemeente Almere met fl. 2500,00 per jaar. 

Verder zal de gemeente Almere de Stichting financieel bijstaan door jaarlijks op de gemeentebegroting een bedrag van fl. 7.500,00 te reserveren voor een vervanging van de ambulancewagen. Zo kan over 7 jaar een nieuwe aangeschaft worden. Verder zal de vergoeding van de gemeente voor enkele dienstverleningen door de Stichting ten behoeve van Almere met 5% verhoogd worden.  

In ruil hiervoor is het voortaan de taak voor de Dierenambulance om dode dieren van de openbare weg te verwijderen en zonodig gewonde dieren te vangen en het transport daarvan te verzorgen. Verder is in een convenant vastgelegd, dat er een samenwerking dient te komen met het, eind volgend jaar, te openen dierenasiel in Almere.  


"Schoolstrijd in Tussen de Vaarten"

-openbaar onderwijs wordt voorgetrokken-

Dick Huitema  

Dick Huitema windt er als pas benoemd schoolhoofd geen doekjes om.  Voor zijn oecumenische school (bijzonder onderwijs) 'De Optimist' gaat de eerste paal pas in september de grond in. De openbare school 'Het palet' is al kant en klaar opgeleverd. Hij legt uit dat er inderdaad een een voortdurende strijd is tussen deze twee stromingen (openbaar/bijzonder).  

Ook heeft de gemeente Almere een, in zijn ogen, redelijk eenzijdig beeld gegeven over beide scholen, ten voordele van zijn openbare buurman. Maar hij wil wel op een prettige manier met Het Palet samenwerken.  

Dalton  

De school De Optimist zal gaan werken volgens het zogenaamde Daltonprincipe. Dat is zo'n groot succes gebleken bij de school (van hetzelfde bestuur) De Omnibus (Literatuurwijk), dat het bestuur besloten heeft een 2e basis-school voor daltononderwijs te stichten.....De Optimist in de wijk 'Tussen de Vaarten'. Wie interesse heeft in deze, blijkbaar, succesvolle onderwijsformule kan inlichtingen verkrijgen bij: 

Bureau Oecumenisch Onderwijs   postbus 10183  1301 AP Almere


"School Syncope wil gesprek met wethouder"

-Medezeggenschapsraad doet zelf voorstellen-

 Bert Galesloot, de voorzitter van de medezeggenschapsraad (MR) van de school laat weten dat, de MR van de school een gesprek heeft aangevraagd met de wethouder onderwijs Pauline van Hoogenhuizen.  

In onze editie van 8 juli 1999 , maakten wij er melding van dat maar liefst 9 klassen na de vakantie per bus van de Muziekwijk naar de Waterwijk vervoerd zouden worden om daar hun lessen te ontvangen .

Dit leidde, zoals gemeld, tot grote onrust onder de ouders, die zelfs een protestmars wilden houden op het stadhuis.

mevr. J. Tiemersma  

Tijdens een verhitte bijeenkomst werd door mevr. J. Tiemersma (hoofd bureau Openbaar Onderwijs) gesteld dat zij de wethouder alleen wilde uitnodigen  voor een gesprek met de MR en de schooldirecteur. Naar nu blijkt heeft de MR zelf een gesprek aangevraagd met de wethouder. Zelf heeft de school al een "oplossing' gevonden door na de vakantie 2 klassen intern op te vangen (in het kleuter-expressie-lokaal en een handenarbeidlokaal). Vijf klassen kunnen er ondergebracht worden in de Lierstraat.  

Toch blijven er nog twee klassen die dagelijks zullen moeten "pendelen" tussen de Muziekwijk en de Waterwijk. Het blijft een ongelukkige toestand, aldus Galesloot. Galesloot deelde verder mee, dat het gesprek met de wethouder pas na de vakantie kan plaatsvinden, omdat de agenda van Pauline van Hoogenhuizen (VVD) boordevol zit.  

Tijdens het te houden gesprek zal een van de ouders uit de MR; Harm Hermant (die thuis is in dat soort zaken) voorstellen doen met financiële onderbouwing daarbij, om te komen tot bouw van meerdere porto-cabins in de buurt van de school, zodat de kinderen zo snel mogelijk van het reizen en....het verplicht overblijven in de Waterwijk 'verlost' zijn en dat de school weer gebruik kan maken van de lokalen handvaardigheid en expressie, die voor heel andere doelen zouden moeten dienen dan de reguliere lessen.


"Nog meer onrust bij Openbaar Onderwijs"

-school krijgt les in padvinders-gebouw-  

Het begint er zo langzamerhand op te lijken, dat de gemeente Almere met kinderen aan het heen en weer schuiven blijft. De openbare school 'De Egelantier' in de OostVaardersbuurt in Almere-Buiten, zal na de vakantie niet de beschikking hebben over een gebouw.

Pauline van Hoogenhuizen (VVD)  

Op 12 juli 1999 heeft de wethouder onderwijs; P. van Hoogenhuizen, besloten dat bij gebreke aan een onderkomen voor de nieuwe school, de kinderen hun lessen moeten ontvangen in het Scoutingpand, dat gebouwd wordt op de grens tussen de Oostvaardersbuurt en de Seizoenenbuurt. Het padvindersgebouw zal plaats kunnen bieden aan 70 leerlingen. De school 'De Egelantier' zal na de vakantie starten met zo'n 10 leerlingen. Tegen de kerstvakantie zal dit gegroeid zijn tot ongeveer 25 leerlingen. 

Eerder was er sprake van dat de kinderen met bussen (zie ook Syncope) vervoerd zouden dienen te worden naar een ander deel van de stad.  

Of de oplossing.....les krijgen in een Scouting-gebouw een goede is, moet afgewacht worden; te meer daar het pand in het weekeinde en vakanties door de Scouts zelf gebruikt zal worden.  

De school De Egelantier wordt gebouwd onder architectuur (architect Röling). Er schijnt tussen de gemeente Almere (Bureau Stedelijk Onderwijs) en de architect een conflict te zijn.  

In het verleden heeft de gemeente Almere slechte ervaringen opgedaan met onder architectuur gebouwde scholen. Zo vertoonde De Polygoon (ook onder architectuur) na verloop van tijd diverse mankementen.


      ""Podium op Grote Markt ongeschikt?""

-Almeerse plannen op de tocht-

podium Grote Mark Almere Stad  

Meneer Admiraal, die aan de Grote Markt woont is er mee begonnen....geluidsmetingen. Hij vindt het aantal decibellen dat tijdens festivals en optredens op de Grote Markt geproduceerd wordt te veel van het goede. Tijdens het JazzFestival in 1998 waren er al grote problemen. De gemeente hield geluidsmetingen maar toch werd oogluikend toegestaan (vooral tijdens het optreden van 'The Bloos Brothers') dat de schuifmetertjes wat verder opengingen. Rita Reys' optreden werd in de middag al door meningeen 'afgekeurd' wegens het zachte geluid.  

Zoals de berichten nu luiden houdt zelfs de Rechtbank en een groep omwonenden een onderzoek. Hieruit zou als eerste resultaat naar voren zijn gekomen dat het Podium totaal ongeschikt is voor dergelijke evenementen.  

-festivalmoeheid; coördinatie ver te zoeken-  

In het weekeinde van 24 juli 1999 was er te veel op een hoop gegooid in Almere. Er werd door 'Radio Airpeace" een beachparty aan het Weerwater georganiseerd, er was in dat weekeinde een Surinaams Festival en Jongeren Participatie Almere hield tegelijkertijd haar FrontaalFestival. En....daarbij was er ook nog eens een zondagopenstelling van de winkels in het Centrum van Almere Stad. Mijn buurmeisje vroeg ik waarom ze er zo beroerd uitzag (ach ik kan vrijpostig zijn) en gelijk een heleboel gemopper op de gemeente. Waarom ze alles in een weekeinde propten voor de jongeren. Bekaf was ze d'r van.   

Wellicht ligt hier een schone taak weggelegd voor de heer Thom Ummels, die met zijn Stichting stadsPromotie Almere -SPA- dit soort zaken dient te coördineren. Hij heeft er zelfs een apart pand voor betrokken. We zullen zien!  


""Jazz Below the Sea""

-een prachtig spektakel-  

Jazz Below the Sea -1998-

De organiserende Stichting 'Almeriaantje', die ook dit jaar weer -eind augustus- het Jazz Below the Sea Festival organiseert heeft moeten besluiten (in 'eendrachtige samenwerking' met de Dienst Stadscentrum) het voorgenomen optreden van de populaire groep ""Volumia"" van donderdagmiddag 26 augustus op te nemen in het programma van 27 augustus 1999.

 

Volumia  

Deze groep zal dus niet op donderdag , maar op vrijdag 27 augustus 1999 om 19.00 uur het Podium officieel in gebruik stellen als onderdeel van het Jazz Below-Festival. En.....dat scheelt weer een dagje geluidoverlast voor de omwonenden van het podium  Verder zullen die avond (streng op de decibellen gecontroleerd door de gemeente Almere) optreden The Dutch Swing College Band en zangeres Deborah Carter.  

Op de tweede Festivaldag (zaterdag 28 augustus) een kindershow van Custers&Co en ook kunnen bezoekers en vooral de omwonenden genieten van warme ZuidAmerikaanse muziek van Masala. Een hoogtepunt van deze dag zal het optreden zijn van Sakia Laroo. Deze trompettiste zal met haar Jazz-musici er wel voor zorgen dat het die avond de pan uitswingt op De Grote Markt.  

Bloos Brothers  

Waar ik me persoonlijk al op verheug is het 'nachtelijke' optreden (tot 12 uur) van The Bloos Brothers. Deze doldwaze musici zetten, die zaterdag, een uur lang De Grote Markt volkomen op hun kop met hun acts, waarbij het publiek op een schitterende wijze wordt betrokken. En tijdens hun optreden is de gehele Markt een grote deinende massa van swingende, dansende en vooral...luidkeels meezingende begeesterde festivalgangers. Daartoe nodigt het repertoire van The Bloos Brothers dan ook uit, dat bestaat uit nummers die bij iedereen een belletje doen rinkelen en dan plotseling komt de tekst van de song vanzelf en....waan je je weer even terug in de tijd...van toen....sixty's, seventies, eighties....en dat alles door The Bloos Brothers, gesteund door hun band en een zangeres, op onnavolgbare wijze gebracht. Daar kan, voor mij, geen Herman Brood (Brood op de plank), die het Festival ook met een bezoek zal vereren,  tegenop.


 ""Afscheid van een Monument""

-bijgeschreven in boek der gevallenen-  

S. van Oogen -d66-  

In de raadsvergadering van afgelopen 8 juli (1999) werd door de Almeeerse gemeenteraad afscheid genomen van een 'monument'. Althans dat is de 'lofuiting' waarmee Burgemeester Ouwerkerk het scheidende raadslid Van Oogen uitzwaaide. Hij noemde haar een 'monument voor het openbaar bestuur'. En wellicht is dat ook waar; want..... Sietske van Oogen was onvermoeibaar om de plannen aan de bevolking van Almere uit te leggen, begeesterd als zij was; met een aanwijsstok in de hand gebogen over de maquettes. Keer op keer. Een van de weinige Almeerse politici, ondanks de kritiek op haar vaak wat doordrammerige regenteske houding, die toch maar elke keer de moeite nam om 'het publiek' rechtstreeks tegemoet te treden.....aanwijsstok in de hand...als een schooljuf; maar ....... informerend genoeg voor degenen die, net als zij zelf, de moeite namen...... om te komen!!  

De gemeenteraadsvergadering van 8 juli was de laatste die Sietske van Oogen, als lid van de raad, meemaakte. 

Een vierde periode in de gemeenteraad wordt door Van Oogen dus niet afgemaakt. In de periode 94/98 was ze wethouder ruimtelijke ordening en stadscentrum (samen met Cees van Bemmel-vvd).  

-gewoon raadslid zijn viel weer erg tegen-  

Van Oogen had er op gerekend na de verkiezingen in maart 1998 wethouder te kunnen blijven. Toen bleek dat d66 -na een desastreuze verkiezingsuitslag - geen plaatsje meer werd gegund in het Almeerse College, bleek al snel dat Van Oogen op zoek ging naar iets anders. Haar partij-genoot en ex-wethouder W.C. Woudenberg werd aan een baantje als citymanager 'geholpen'.   Van Oogen heeft nog gesolliciteerd naar de post van burgemeester van Zeewolde (na het vertrek van Geke Faber naar 'Den Haag'), maar dat zat er blijkbaar niet voor haar in. Voorlopig valt dus het doek voor haar.  

zie ook de column  Volgende Graag. ja, het gaat soms hard met de wethouders in Almere.  


 ""Almeerse Begraafplaatsen""

-U vraagt en 'wij' begraven-      

Begraafplaats Almere-Haven met Aula

Grafkamer Almere-Haven

                                  

Kent U dat liedje over de tuinman (dus niet dat gedicht van Van Eyck) van de Leidse StudentenTroubadour Jaap Fisher -6-tiger/7-tiger jaren- (tegenwoordig Joop Visser), waarin hij zingt dat hij de rust zoekt van een kist.  

Het gaat 'ongeveer' zo:   "Ik zoek de rust van een kist; een dorre houten kist; Op een hoekje van een kerkhof waar geen tuinman komt en mijn botten stil verrotten en de tijd verstomt.....Met een pakje sigaretten en wat maden en een mol.....Ik maak mijn eigen kist wel...vol. En jij...Jij komt nooit langs mijn zerk....En als dan zachtjes het deksel opengaat, dan...zal ik weer vergeten dat ik rust zocht in een kist"  

En dat alles al lang voor de tijd van Hans Dorresteijn, die later een patent op dat soort teksten placht te hebben. Maar die ging nog een stapje verder.....over necrofilie enzo. Ach ieder zijn meug. Van mij mogen ze, als ik er maar geen last van heb...tegen die tijd.   In Almere is het allemaal mogelijk...voor zelfmoordernaars (er zijn er enkelen....zelfs vrij bekende), maar ook voor diegenen die onvrijwillig het tijdelijke met het eeuwige zullen (gaan) verwisselen, want.....  

Ons alles College van B&W van Almere,  heeft besloten, dat het voor iedere Almeerder mogelijk moet zijn om in zijn eigen stadsdeel begraven te worden. Dan blijf je tenminste ook na de dood met al je hebbelijk- en onhebbelijkheden tenminste dicht bij huis. Huiselijke gezelligheid.... Dat is een hele geruststelling nietwaar? Havenaren boffen helemaal. De begraafplaats aldaar aan de Gooimeerdijk zal uitgebreid worden. Ze zullen er weliswaar een strook openbaar groen voor opofferen, maar dan wordt het ook fijn liggen daar. Tenminste als GroenLinks-Almere daar (tegen het opofferen van die groenstrook) niet tegen gaat protesteren. In dat geval 'rest'  niets anders dan 'de pijp'.  

Ik kan er nu al naar uitkijken. En...op mijn uitvaart (maar liever een verassing....met één  'r' aub.) dient het nummer "Goodbye Cruel World" van Pink Floyd gedraaid te worden van het album 'The Wall" met die tweetonige bas-piano-partij erin: "Goodbye Cruel World...I'm Leaving you today...Goodbye Goodbye....Goodbye all you people....there is nothing you can say....to make me change my mind....Goodbye". Het mag ook "" The Thin Ice" zijn.....'Don't be surprised when a crack in the ice....Appears under your feet'. En ook het declameren van een proza-regel uit Winnie The Pooh mag; "Always look where you are going, ..otherwise you may step on a piece of the forest that was left out by mistake'.  

Veel noten heb ik dus niet op mijn zang wat betreft de plek waar ik begraven of verstrooid zal worden. Maar één ding...als het maar in mijn eigen woonplaats is en niet in Almere.


""Komkommertijd nr. 5""

-fietstochtje 8 juli 1999-

 

Ach de kwaliteit is niet zo best, maar toch best wel een leuke opname van Han.

Han is mijn buurman...van de muizen :-)...hij zit nu lekker met zijn sleurhut in Frankrijk.

(zie ook Muizenissen ).

Op 8 juli 1999 besloten we dan  ons fietstochtje te gaan maken. Ach...dat hadden wel al afgesproken in de winter, dat we elke week één avond  (weer of geen weer) zouden gaan fietsen in het Almeerse land. En op 8 juli 1999 brak dan de avond aan dat we ons eerste (!) tochtje zouden gaan maken. Ik, Han en Marco en Petra dus. En ik zou ze eens laten zien waar dat Focolare-stadje zou komen. Zo hebben we ook nog even gekeken bij de Golfclub waar ze aan het golfen (dus niet 'golven') waren. Op de parkeerplaats daar hebben we de Mercedessen, de BMW's, de Alfa's en een enkele Jaguar bewonderd. Daarna op de fiets langs de Hoge Vaart weer 'huistoe'. Een tochtje van wel 60 KM. hebben we gemaakt. Han moest onderweg natuurlijk een foto maken van Petra, mij en Marco. (Sietske van Oogen gebruikte een aanwijsstok maar....... het zetten van een pijljte op deze opname lijkt me niet nodig).  

Leuke gozer die Han, maar buschauffeurs hebben dat van nature, zullen we maar zeggen. Ik persoonlijk vind het zó genoeg gefietst, dat ik gelegitimeerd ben om, op die vrijwillige autoloze dag in september in Almere, flink met de auto rond te gaan toeren...


"'De burgemeester is een varken""

- geen 'wacht'geld-

 

'the Muiderzand-mayor'  

Toen ik eind juni 1999 het Muiderzand bezocht -met mijn fototoestelletje en met mijn passe-partoutje van een tientje- om eens te zien wat die zandkunstenaars daar allemaal voor elkaar metselden trof mij dit tafereeltje. Een Mexicaans meisje dat in opperste concentratie een grote zeug (naar later bleek een beer)uit dat speciale zand aan het knutselen was. 

Ze moest het nog een beetje leren, zo legde ze me uit in een Engels dat met diverse Portugese woorden was doorspekt. Zo had ze het op een gegeven moment over een 'mono' en ik dacht....Van Sprang en...Pietje.    Na een half uurtje met haar was ik zo ver dat we het eens waren over 'piggy'. Ja dat kon ik ook wel zien. Maar wie was die Piggy dan? in het avontuur van Odysseus. Om kort te gaan ....ik ben er nog niet uit....want ik heb nog geen tijd gehad dat allemaal bij Homerus na te lezen. En....ook zij werd wat kortaf. Ik denk dat ik het veld werd ingestuurd, want op een gegeven moment stond ze wild gebarend voor me met....."prado hue...you know...Pradoooooh'. En ik, die gebaarde dat ik dat steenkolenengels niet machtig was,...werd weggebonjourd met de mededeling "This is the mayor you know...the biggest of our town...you crazy mono you are''.  En daarna kreeg ik een Engels sprekende zandwacht (dus geen nachtwacht) op mijn nek die me vroeg....."you....there wait....you card? money? En ik daarop: "no...not wait no money.'  

Je maakt wat mee in Almere in je 'viva'.

Prettige vakantie! Wij gaan ook!


Kafka, Almere 29 juli 1999

 


Bijgewerkt: 29-08-1999

Paginaopmaak en redactie: Henk Lammers

Copyright: © Stichting Het GuldenNet