-Dure terrassen-

-gemeente steekt 500.000 gulden in terrasjes-

LingOkt99.jpg (4383 bytes)

Wethouder Van Ling (GL)" heel tevreden"

Wethouder Van Ling  (GL) is blij dat het er toch nog van komt. De gemeente trekt een half Miljoen uit om horeca-activiteiten aan de Sluiskade in Almere Haven mogelijk te maken.

Het zag er naar uit, dat dit onderdeel van de zogenaamde 'revitalisering van de havenkom' geen doorgang kon vinden.

(zie ook het archief van 28 oktober 1999)

 SluiskadePandjes(1)Okt99.jpg (10479 bytes)

Makelaardij Van Westrhenen en een ex-ambtenaar van de gemeente Almere zijn eigenaar van de panden waarin Almere graag horeca zag komen. De panden staan nu nog leeg.
De eigenaren stellen dat aanvullende eisen van de gemeentelijke Commissie voor Welstand het onrendabel maakten om de panden voor een rendabele exploitatie om te toveren tot horeca en op zoek zouden gaan naar andersoortige huurders.
Omdat de gemeente er aan hecht om van de Sluiskade een levendige plek te maken is nu besloten om een half miljoen gulden bij te dragen om het onrendabele deel te helpen dragen.
Van Westrhenen heeft toegezegd, dat nog voor het seizoen aanbreekt, er daadwerkelijk cafeetjes met terrassen komen. Ook winter-terrassen zullen in de nabije toekomst de Sluiskade ('boulevard') sieren.
Van Ling liet op een persconferentie weten dat het wellicht gunstiger was geweest als Almere zelf de panden had aangekocht.   Maar deze oplossing stelde haar ook tevreden. Daar zal wel op gedronken worden.

kiekblauw.gif (931 bytes)

-500.000 gulden-

Naar verluid kostte het feestje "Almere Poort" zo'n slordige half miljoen.  Wethouder Douwe Halbesma (vvd) had blijkbaar nog wat in zijn zak zitten.

Maar dan heb je ook wel wat.......Wim Kok, Schelto Patijn en zijn evenknie Ouwerkerk -maar die hadden we al-, Mart Smeets, Pia Dijkstra, Pieter Jan Hagens, econoom Arnold Heertje en voor de broodnodige muzikale omlijsting bij de hapjes en drankjes.......Lois Lane, die...

Abbanummertjes live ten gehore bracht....."Waterlooolooooooooooo"!!!

Voor het 25-jarig bestaan van de stad    (2001) had het college van B&W 'slechts' een miljoen gulden over; dat steekt wat schril af....het aantal burgers (niet hotemetoot zijnde) in aanmerking nemend.

Die zullen het wel weer moeten doen met Koos Alberts....is tenslotte ex-wethouder Van Bemmel dol op. Die houdt wel van een foto aan de wand.

ScheltoPatijn.jpg (2616 bytes) OuwerkerkMisprijzen.jpg (4381 bytes)

Ouwerkerk: "Laat maar komen"

Tijdens het feestje bleek dat Amsterdam en Almere het best met elkaar kunnen vinden. In een vraaggesprek met StudioAlmere-tv liet Patijn (burg. A'dam) weten dat Amsterdam klem zit voor wat betreft uitbreiding. Veel inwoners (vooral de boven-modale inkomens) trekken naar Almere.

Amsterdam blijft hierdoor zitten met de financiële 'onderlaag'. Patijn rekende voor dat Amsterdam maandelijks (!) 110 Miljoen kwijt is aan uitkeringen.

Ouwerkerk liet weten zijn soosjalistische hart te kunnen laten spreken en zegde toe, dat als de Amsterdamse na-oorlogse woonblokken onder de hamer moeten de betreffende Amsterdammers best naar Almere mogen komen.....Amsterdam en Almere...het is/wordt een enig span.

kiekblauw.gif (931 bytes)

-Cito-toets-

-Almeerse openbare scholen scoren slecht-

BOOalmere.jpg (8416 bytes)

Het Almeerse Openbare Onderwijs heeft deze week ook deelgenomen aan de Cito-toets. Niet de eindtoets zoals die afgenomen wordt in groep 8, maar....aan de zgn. 'entree-toets', die gedurende een jaar lang afgenomen wordt in groep 7.

Overigens doen lang niet alle openbare basisscholen aan de Cito-toets mee. Het overleg met de scholen voor Voortgezet Onderwijs wordt meestal als voldoende ervaren om de leerling met een mondeling advies van de basisschool 'over te dragen' aan het vervolg-onderwijs in....Almere.

Volgens de BestuursCommissie Openbaar Onderwijs ligt het aan de 'entree-toets' dat het Almeerse openbare basisonderwijs zo slecht scoort. In die toets zou, in tegenstelling tot de 'eindtoets', geen rekening gehouden worden met de categorie leerlingen die, in het jargon, aangeduid worden als 'zorgleerlingen'.

De Bestuurscommissie verwacht dan ook dat dit jaar wederom, het openbare basisonderwijs niet zo goed uit de bus zal komen.

Vanuit de toegenomen competitie (leerlingen aantrekken) tussen de scholen, wordt verwacht dat veel scholen vanaf volgend jaar zullen deelnemen aan de eindtoets in groep 8 van het Cito. (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling). Hierover vindt binnenkort overleg plaats tussen de Bestuurscommissie en de schooldirecteuren.  

kiekblauw.gif (931 bytes)

Gemeente Almere plaatst alleen oude persberichten op eigen website

Het laatste persbericht dat geplaatst is, dateert van 15 november en is geplaatst op 16 november om 13.09 uur. Het lijkt me toch vreemd dat er daarna geen persberichten meer zijn uitgegaan van de gemeente Almere. Het is toch een kleine moeite om deze berichten gelijk ook even op de site te zetten? Een service van de digitale ambtenaren en bestuurders van de gemeente Almere aan de digitale inwoners van Almere! 

kiekblauw.gif (931 bytes)

-Fractievoorzitter GL stopt in maart 2000-

-Ruud Pet nieuwe leidsman Groen Links Almere-

 HeleenVisserKoffie1.jpg (13258 bytes)

Heleen Visser

Heleen Visser -fractievoorzitter GL-Almere- legt in maart 2000 die functie neer. Zij blijft wel 'gewoon' raadslid tot 2002.

In een intervieuw met StudioAlmere-tv. liet zij weten hiermee Ruud Pet een voortvarende start voor een verdere politieke carrière te geven. Hij had dan rustig de tijd om zich in te werken, aldus Visser.

Zij gaf verder aan dat zij reeds 3 perioden (12 jaar) in het politieke (gemeenteraads-)vak zit en dat haar partij dat als maximum stelt en je daarna diende op te stappen om plaats te maken voor 'vers bloed'. Dat gold ook voor Rita van Ling (huidig GL-wethouder), voegde zij er aan toe!!

 ruudpet.gif (6365 bytes)

Ruud Pet liet voor de camera weten dat, in het voorkomende geval, hij geen 'neen' zou zeggen tegen een wethouderspost. (verkiezingen voorjaar 2002).

Hij gaf echter aan dat nog veel in de toekomst verscholen lag; zoals de verkiezingsuitslag, de opstelling van GL binnen het huidige college (met pvda en vdd) en de opstelling binnen de raad en of GL in 2002 aan een nieuw College zou kunnen/mogen deelnemen.

 

kiekblauw.gif (931 bytes)

Zorgen bij provincie Flevoland over vogelrichtlijn

De gedeputeerden van de provincie Flevoland maken zich zorgen over de ontwikkeling van Flevoland, nu alle watergebieden rondom Flevoland zijn aangewezen als beschermingszones voor vogels. Het Markermeer, het IJsselmeer, het Ketelmeer, het Vossemeer, Het Drontermeer, het Veluwemeer, het Wolderwijd, het Nuldernauw en het IJmeer zijn de aangewezen beschermde gebieden voor vogels in het kader van de Europese vogelrichtlijn.

Dit kan betekenen dat de veerdiensten van Flevo Ferries gevaar lopen en dat er geen nieuwe jachthavens en recreatie-woonprojecten in de wateren rondom Flevoland mogen komen

kiekblauw.gif (931 bytes)

Geen subsidie voor Stichting Jeugd en Techniek

Aan het voornemen een subsidie van maximaal f 30.000,- te verlenen aan de Stichting Jeugd en Techniek heeft het provinciaal bestuur de voorwaarde verbonden dat er uiterlijk 1 februari een sluitende begroting voor het project werd overgelegd. De stichting heeft aan deze voorwaarde niet kunnen voldoen. Het college van Gedeputeerde  Staten van Flevoland heeft daarom besloten af te zien van het voornemen aan Provinciale Staten voor te stellen de gevraagde subsidie te verlenen.

kiekblauw.gif (931 bytes)

-2 nieuwe coffeeshops in Almere-

blad.gif (40994 bytes)

-VVD-wethouders Almere verdeeld over coffeeshops-

-wethouder Pauline van Hoogenhuizen (vvd) neemt afstand van collega's-

Het college van B&W-Almere zet de komst van twee nieuwe coffeeshops voor de verkoop van soft-drugs door.
De coffee-shop "Koffie en dromen" in AlmereStad zal niet in aanmerking komen om de twee nieuwe softdrugs-verkooppunten (Buiten en Haven) te mogen runnen.
Elk van de twee nieuwe shops zal ook door een andere uitbater gerund moeten worden.

KoffieEnDromen1.jpg (33108 bytes)

Coffee-shop " Koffie en Dromen" in Almere-Stad...

blad2.gif (13467 bytes)

Ziet er gezellig uit zo'n coffeeshop in Almere!
Een site voor gebruikers

De voornaamste overweging om twee extra van dergelijke verkooppunten in de andere stadsdelen toe te staan is gelegen in de klachten van softdrugsgebruikers uit Almere-haven en Almere-buiten.
Die vinden de shop in Stad te ver weg en betrekken daarom hun drugs nog grotendeels bij illegale verkooppunten.

In de Almeerse gemeenteraad is vooral Groen Links de aanjager geweest om de komst van coffeeshops mogelijk te maken.
Zij vond echter Ralph Pans (ex-burgemeester) op haar drugs-pad. Met de komst van Hans Ouwerkerk als burgemeester leek het wat makkelijker te gaan.

Echter .....de VVD bleek een niet al te grote voorstander.

De VVD is met drie wethouders in het Almeerse College vertegenwoordigd. Onlangs bleek dat VVD-wethoudster P. van Hoogenhuizen (o.a. 'onderwijs') afstand heeft genomen van haar vvd-collega's in het College.

Zij heeft laten aantekenen tegen de uitbreiding van het aantal coffeeshops te zijn. Ook de scholen voor voortgezet onderwijs in Almere zijn tegen de uitbreiding van het aantal drugsverkooppunten.

Nu de komst van Net5 nog voor de televisie-verslaafden en Almere wordt echt een city die "works like a business"

De productie (hennepkwekerijen) en de verwerking van en de groothandel in softdrugs blijven echter ten strengste verboden. Hoe de shops dan bevoorraad moeten worden blijft een raadsel...

kiekblauw.gif (931 bytes)

-Het domme Almeerse stadhuis-blondje-

ouwer2.jpg (8834 bytes) + Caminada.gif (3762 bytes) + RobertMienstra.jpg (2979 bytes) = Ruzie

-burgemeester Ouwerkerk stuurt ingezonden brief-


Columnist Robert Mienstra (rechts) heeft met zijn column 'Blondje' de woede opgewekt van de top van het Almeerse stadhuis.
Burgemeester Ouwerkerk (links) en gemeentesecretaris I.G. Caminada (midden) maken in een ingezonden brief (27 januari 2000) in deze krant (DvA) duidelijk ontstemd te zijn over de -onlangs- verschenen column van Mienstra die de titel "Blondje" droeg.
Reeds eerder ging deze columnist Mienstra volstrekt 'in de fout'.
(zie hiervoor het archief van 21 oktober 1999)

Mienstra is behalve leerkracht aan de openbare Scholengemeenschap "De Meergronden" ook medewerker van het huisblad van het Openbare OnderwijsAlmere.
(zie hiervoor ook het archief van 22 juli'99)

-Blondje-

In de ingezonden brief noemen Ouwerkerk en Caminada de gewraakte column "Blondje" van "een laag niveau en zeer onterecht".
"Met plaatsing van deze tekst" (-de column) "geeft zowel de columnist als uw redactie blijk van een laag normbesef".....aldus Ouwerkerk en Caminada.

Noot kafka: De column van Mienstra in het Dagblad van Almere ging over de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Almere, die in het teken stond van de Nederlandse betrekkingen met het land Japan. In die column voerde Mienstra een gemeentelijk medewerkster (Blondje) op, die de zaken nauwelijks onder controle had.

Het zal toch niet............die vriendelijke blonde dame zijn die te bewonderen is in ons verslag van de gemeentedag van 25 september 1999 (internetten in het stadhuis) ....zie de foto aldaar van 'hof-fotograaf' Gert Schutte, die de 'juwelen' van een blonde 'bewaakdame' bewondert.??????
Als het om die dame gaat....meneer Mienstra....dan sluiten wij ons volmondig aan bij de heer Ouwerkerk en Caminada. Bah, bah en nog eens bah. Foei


kiekblauw.gif (931 bytes)

-Ouwerkerk laat het afweten-

-'Lokale politiek' boos-

ouwerkerkgoed!.jpg (5251 bytes)

Ouwerkerk

Almeers burgemeester Ouwerkerk heeft een duidelijke mening over Lokale Politieke Partijen. Hij liet optekenen dat plaatselijke partijen makkelijk praten hebben. "Ze hebben maar makkelijk praten omdat ze niet in een college zitten...en als ze dat wel zijn (college-partij) dan ontstaan er vaak grote problemen", aldus Ouwerkerk in de StaatsCourant.
Door deze uitlating zag de Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen (VVPG) een mooie kans om Ouwerkerk uit te nodigen voor hun congres van 26 februari 2000 in Huizen.
De Vereniging is zeer ontstemd dat Ouwerkerk heeft laten weten, bij nader inzien, de afspraak, voor een lezing of deelname aan een debat, af te zeggen.
Jan Nagel (van de plaatselijke partij "Leefbaar Hilversum") zal wel van de partij zijn.
Een gemiste kans voor Ouwerkerk derhalve om zo'n plaatselijke partijleider, als Nagel is, eens de oren te wassen.
Of zou Ouwerkerk bang zijn, dat het ook andersom zou kunnen zijn?


kiekblauw.gif (931 bytes)

-Langzaam aan in Almere-

-pas op het drempeltje-

Zone30.JPG (10832 bytes)

Het kan in Almere niet langzaam genoeg gaan. Almere is daar zo langzamerhand uniek in (ook in de komst van Net5 bijvoorbeeld).

Als enigste gemeente in Nederland zullen alle woonwijken tot 30KM-zone bestempeld worden.

Aan de oplettende automobilist zal het niet ontgaan zijn, dat hij/zij langzamerhand rijp gemaakt is voor de ingreep. Het afgelopen jaar hing iedere lantaarnpaal in Almere vol met borden die opriepen tot aangepast rijgedrag met de tekst : "En in woonwijken is 30 prettig"

En nu is het dan zover gekomen dat met de uitvoering begonnen zal worden. Wethouder Douwe Halbesma (VVD) is er verantwoordelijk voor dat de automobilist in geheel Almere in woonwijken zich straks met een slakkengang moet voortbewegen. Ingehaald door mountain-bikers en flitsende brommers zal hij zich moeten verbijten, wil hij niet de kans lopen door de plaatselijke bromsnorren op de bon geslingerd te worden.

In tegenstelling tot andere gemeenten in Nederland betreft het dus alle woonwijken. In andere gemeenten gaat men er alleen toe over als bewoners er uitdrukkelijk om vragen en er aktie voor voeren. In Almere wordt er niet afgewacht of er ergens om gevraagd wordt. Hier gaat het in een moeite door.

Het hele 30KM-plan zal zo'n slordige 7,5 Miljoen gulden gaan kosten en in twee stappen uitgevoerd worden tot aan het jaar 2004.

Er is één troost....Om de automobilist van al te roekeloos rijgedrag 'af te helpen' (door ergernis bijvoorbeeld over drempels om de 20 meter) zullen 'slechts' in iedere (buurt)-straat om de +/- 100 meter obstakels voor de auto worden opgeworpen.....pas op het drempeltje. Wellicht verdient het aanbeveling voor een ieder die Almere met een bezoekje wil vereren om een, hoog op de banden staande, terreinauto met 4WD aan te schaffen.

kiekblauw.gif (931 bytes)

TaartBus.JPG (6836 bytes)

-Taart voor wethouder Halbesma (VVD)-

-bijna 55 Miljoen voor nieuwe busbanen-

HalbesmaMooi.jpg (4107 bytes)

Zo'n hekel als Almere heeft aan auto's zo dol is ze op bussen. Ook het fenomeen van gescheiden verkeers-systemen heet uniek in Nederland te zijn. Daar hangt wel een prijskaartje aan. In dit geval kreeg Halbesma het voor elkaar om 55 Miljoen los te peuteren uit den Haag (Verkeer en Waterstaat) om, ook als er nieuwe stadsdelen en wijken bijkomen, het systeem van busbanen uit te breiden.

Voor de gelegenheid en...om het te vieren natuurlijk, kreeg Halbesma uit handen van de directeur van Rijkswaterstaat een taart in de vorm van een bus overhandigd.

Van wethouder Halbesma is bekend dat hij een hekel heeft aan fietsen. De auto gaat hem waarschijnlijk straks te langzaam (30 KM)...dus...dan de bus maar; maar...daarin mag je weer geen meegebrachte drink- en eetwaren (zoals taart) nuttigen. Het blijft behelpen.

kiekblauw.gif (931 bytes)

-Van Oogen projectmanager Feestjaar 2001-

-SSA trekt ex-wethouder aan als 'ceremonie-'meesteres'-

 

ogen2.jpg (11564 bytes)

De Almeerse ex-wethouder Sietske van Oogen (D'66) is door de Stichting Stadspromotie Almere (SSA) aangetrokken om leiding te geven aan het Almeerse feestjaar 2001.

Almere bestaat dan 25 jaar.   Haar partijgenoot A.Veldhuis (ook D'66 dus) gaat haar een handje helpen. Als buurthuiswerker gaat hij diverse 'culturele' aktiviteiten, in het kader van het feestjaar, regelen. Ex-wethouder Van Oogen deed -nog niet zo lang geleden- een gooi naar het burgemeesterschap van Zeewolde en naar het partijvoorzitterschap van D'66. Beiden tevergeefs. Daar houden ze blijkbaar niet van fuifnummers.

vreemdethom.jpg (11545 bytes)

Directeur van de SSA, Thom Ummels, is ook al van de D'66-richting.
Dan kan een feestje natuurlijk al niet meer stuk. Almere denkt met een 'bedragje' van 2-Miljoen een feestje te kunnen organiseren maar...heeft daar zelf 'slechts' 1-Miljoen voor over.
B&W verwacht dat SSA ook 1-Miljoen gulden zal 'ophoesten', middels sponsoring e.d.

kiekblauw.gif (931 bytes)

-Start Feestjaar vervroegd naar 2000-

Oorspronkelijk werd er aan gedacht om de komst van de 150.000-ste inwoner te nemen als start van het feestje. Dat kan, volgens de prognoses, niet, omdat reeds dit jaar 2000 de 150.000-ste inwoner verwacht wordt.

Dat deel van het feest wordt dus vervroegd naar 2000.

Pan&MelanieHuijberts.jpg (10196 bytes)

Melanie Huijberts (op deze foto al weer een jaartje of wat oud) werd toen ter tijd door burgemeester Pans -rechts op de foto- (tegenwoordig secr.generaal Verkeer&Waterstaat) verwelkomd als 100.000-ste inwoonster.

De foto's van huidig burgemeester Ouwerkerk met een boreling in zijn armen worden vol spanning tegemoet gezien.

Overigens is het vervroegen van feestjes niets nieuws. Almere werd pas in de helft van de jaren 80 een zelfstandige gemeente.

Daarvoor viel Almere onder het regime van de Zuidelijke IJsselmeerPolders (ZIJP), onder leiding van landdrost Hans Lammers (pvda), ook een ex-burgemeester van Almere, die met alle andere ex-hotemetoten ook wel acte de presence zal geven op het feestje 2001.

Alderliefste.jpg (18436 bytes)

Alderliefste

Alderliefste op Eurovisie Songfestival?

-band met Almeerse thuishaven neemt deel aan Nationale Songfestival-

De popgroep, die vaak te beluisteren is in het Grand Café "Le Baron" aan de Grote Markt in Almere Stad, doet mee aan het Nationaal Songfestival.

Eric van Tijn en Jochem Fluitsma schreven voor hen het liedje "Evenwicht". Hiermee doen zij een gooi om afgevaardigd te worden naar het Eurovisie Songfestival in Zweden. Het liedje "Evenwicht" is tijdens de Nationale voorselectie het enigste liedje dat in de Nederlandse taal ten gehore zal worden gebracht.

http://www.alderliefste.nl

http://www.lebaron.nl 

kiekblauw.gif (931 bytes)

riviera2_2000.jpg (19812 bytes)

Foto: Henk Lammers

Rivièra Recreatie Centrum

Het Riviéra Recreatie Centrum aan het Veluwemeer, onder Biddinghuizen in de gemeente Dronten, nabij Elburg.

Camping, zwemparadijs, jachthaven, watersport en een sneeuwhal! Riviéra Snow Village: 365 dagen per jaar sneeuw in de gemeente Dronten!

Info over Rivièra Recreatie Centrum

Doe het in Dronten!

kiekblauw.gif (931 bytes)

Six Flags Holland in Dronten open in april 2000!

sixflagsholland.gif (24884 bytes)

Six Flags Holland, voorheen Walibi Flevo en nog eerder Flevohof, onder Biddinghuizen in de gemeente Dronten, nabij Elburg gaat in april 2000 open met meer dan 20 nieuwe shows en attracties ! Doe het in Dronten!

Pret en gezelligheid in Dronten!

Klik hier voor info!

kiekblauw.gif (931 bytes)

Kunstijsbaan Kwintus Nova  te Dronten

24.jpg (22360 bytes)

Foto: Henk Lammers

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 09.30 - 12.00 uur (maandagochtend gesloten)
  14.00 - 16.30 uur
  20.00 - 22.15 uur
Zaterdag en zondag 09.30 - 12.00 uur
  13.30 - 16.30 uur

Info: telefoon 0321-315513 of klik hier

Lekker schaatsen...

Doe het in Dronten als het niet kán in Almere!

kiekblauw.gif (931 bytes)

Net 5 nog steeds niet in Almere

Upc.jpg (2901 bytes)

De Almeerse politiek wil nog geen Net 5 in Almere

Wethouder Bijl van Almere en de PvdA-Almere willen nu dat de Almeerse huishoudens ruim 50 cent per maand extra gaan betalen voor de doorgifte van Net 5. In dat geval kan UPC  vrijwel direct Net 5 gaan doorgeven aan de Almeerse burgers, zonder een andere tv-zender te laten vervallen.

De rest van de gemeenteraad van Almere is echter tegen dit voorstel 

kiekblauw.gif (931 bytes)  

Gemeente Almere plaatst alleen oude persberichten op eigen website

Het laatste persbericht dat geplaatst is, dateert van 15 november en is geplaatst op 16 november om 13.09 uur. Het lijkt me toch vreemd dat er daarna geen persberichten meer zijn uitgegaan van de gemeente Almere. Het is toch een kleine moeite om deze berichten gelijk ook even op de site te zetten? Een service van de digitale ambtenaren en bestuurders van de gemeente Almere aan de digitale inwoners van Almere! 

kiekblauw.gif (931 bytes)

Ezel en boer wandelen voor gehandicapte kinderen

Akkerbouwer Pierre à Campo uit Zeewolde wandelt met zijn ezel Godelieve op de route van het Friese Kustpad tussen Brantgum en Dokkum. Godelieve en Pierre á Campo lopen nu al een aantal weken door Nederland om geld in te zamelen voor kinderen met een handicap in Ivoorkust. Inmiddels zijn ezel en boer te vinden op het Pieterpad van Pieterburen naar Maastricht.(3 februari 2000) 

Steun het Liliane Fonds!

Steun het Liliane Fonds door op de ezel te klikken!

 

ALMEERSE SPECIAL

Klik hier voor ons verslag van de gemeentedag in Almere op 25 september 1999

Bijgewerkt: 09-02-2000

Groet van Kafka

ligpoes.gif (5055 bytes)
Paginaopmaak en redactie: Henk Lammers

Copyright 1998, 1999, 2000-Almere-City (Voorheen Het Gulden Net) (Flevoland.to partner). - Postbus 405, 8250 AE, Dronten