Almere-special 1993-2000

(maart 2000)

HenkvdLinden.jpg (8650 bytes)

Henk vd Linden op Omroep Flevoland-tv

In maart 2000 stelde PvdA-raadslid Henk van der Linden kritische vragen over het reisgedrag van burgemeester Ouwerkerk en de Almeerse wethouders.

Dit leidde tot spastische reacties. In de Nieuwsafleveringen van Almere-City (Voorheen Het Gulden Net)/almere is hierover bericht. (http://www.Gulden Net.nl/archief/gn )

Almere heeft een verleden op dat gebied. In het jaar 1993  werd ook onderzoek verricht naar reisjes van wethouders op kosten van bouwbedrijven e.d.

EnDatIsVier.JPG (56528 bytes)

De omstreden reis van Burgemeester Ouwerkerk en wethouder Smeeman in maart 2000 wordt echter gemaakt op gemeentekosten, maar ten behoeve van het bedrijf Omniworld. Dit is een direct uitvloeisel uit de geschiedenis van 1993 . Reisjes op kosten van 'derden' mocht niet meer. Nu betaalt Almere dus de reisjes voor bedrijven. Maar reizen doen B&W, anno 2000, nog steeds.

De vragen naar nut en noodzaak hebben kritisch PvdA-raadslid Henk van der Linden wel de kop gekost. Men kwam er achter dat hij kontakten had met "Leefbaar Hilversum" (Jan Nagel). En toen hij dit ontkende, maar het wel waar bleek te zijn, had men de stok om de hond te slaan.

JanNagel2.jpg (4444 bytes)

Jan Nagel

Van der Linden blijft in de gemeenteraad als 1-mans-fractie "Zonder last of Ruggespraak". In 2002 zijn er verkiezingen. Een nieuwe partij "Leefbaar Almere" staat op stapel (waarschijnlijk met HvdL)

1993

In de periode 1990-1993 verdwenen in Nederland 113 wethouders van het politieke toneel. Almere leverde zijn aandeel met : 1 burgemeester; 3 wethouders en...een gemeentesecretaris.

Voorheen lag Almere in de Zuidelijke IJsselmeerpolders. Bestuurd door landdrost Han Lammers (pvda).

Hij werd bij de gemeentewording van Almere daar de eerste burgmeester.

In 1986 wordt Han Lammers Commissaris van de Koningin in de (nieuwe) provincie Flevoland. Als burgemeester in Almere wordt hij opgevolgd door Cees de Cloe (PvdA).

1993 Stadsprovincie ROA?

Almere toonde zich al enige tijd bereid tot vergaande samenwerking met Amsterdam. Daarover werd een accoord gesloten. Burgemeester de Cloe was een voorvechter van het ROA (Regionaal Overlegorgaan Amsterdam) Opheffing van de Provincie dreigde. De Cloe moest dus een kopje kleiner gemaakt worden.

DickBos1.jpg (12628 bytes)

wethouder Bos (VVD)1993

Bos ontdekt "plotseling" dat de Cloe onterecht auto-onkosten krijgt. Hij meldt het aan de wethouders Tierie (PvdA),Trieller (Pvda),Wachtmeester(VVD) en Van Bijsterveld (CDA). Van Bijsterveld licht de Cloe in...want die wist niks...van de zogenaamde "ontdekking". In februari 1993 stort de Cloe het geld terug (30.000) en wil de zaak in zijn College met de wethouders 'schikken'. De VVD- en Pvda-wethouders willen daar niet aan.
Marja van Bijsterveld ontdekt dat op een avond in de kamer naast de hare de vvd- en pvda-wethouders 'zware gesprekken' voeren over...hoe de Cloe te 'wippen'. Zij meldt dit aan de fractievoorzitter van D66; Jan de Vletter.
De VVD en Pvda doen alsof ze alle partijen voor het eerst informeren over hun bevindingen, hetgeen dus niet waar was.
De fr.vz van de andere politieke partijen willen dat de onkostenregeling onderzocht wordt en schakelen een accountants-bureau in.

Die onderzoekt de regelingen...ook van de wethouders!!!!!!!!

Binnen een paar weken is het rapport over De Cloe klaar.
Zonder overleg met de gem.raad wordt het rapport doorgestuurd aan de provincie. (PvdA en VVD hadden blijkbaar haast....alsjeblieft Lammers.)

HanLammersProvincie1.jpg (27772 bytes)

Han Lammers (pvda) Comm.vd.Kon. Flevoland-1993

De Almeerse fractievoorz. willen een hoorzitting houden. Op verzoek van Han Lammers (CdK van de provincie Flevoland) wordt die uitgesteld.

Hij wilde alle partijen horen. Op deze wijze wordt het onderzoek naar 'wethouders-regelingen' al of niet bewust vertraagd.

Zonder de conclusies van het rapport over Cees de Cloe af te wachten beleggen de wethouders Tierie, Trieller en Wachtmeester een persconferentie.

persconferentie.jpg (10044 bytes)

persconferentie
vlnr. Jan Wachtmeester (vvd); Andre Tierie (pvda); Wim Trieller (pvda)

Wethouder Van Bijsterveld  (CDA) is het niet eens met de gang van zaken en neemt afstand van PvdA en VVD.

Zij vindt dat er zo geen sprake is van hoor- en wederhoor.

Later komt er toch nog een hoorzitting waarop ambtenaren en het gehele college van B&W zal worden gehoord over het gemaakt accountants-rapport. (acc.rapporten zijn in dit soort zaken de aangewezen manier...vergelijk de kwestie van Minister Peper...mrt '2000)

DeCloeIkTrekMeTerug1.jpg (39844 bytes)

burgmeester de Cloe kondigt op persconferentie aan
zijn functie ter beschikking te stellen in afwachting van
een regeling. (febr/mrt.1993)

Voor de Cloe kan worden gehoord...kondigt deze zijn terugtreden aan op een persconferentie terwijl(!) de hoorzitting aan de gang is

Een paar dagen later wordt Tierie als loco-burgemeester de ambtsketen omgehangen en stelt in een raadsvergadering het rapport over de auto-onkostenvergoeding van De Cloe aan de orde.

De Vletter (d66) onthult het door wethouder Van Bijsterveld (CDA) afgeluisterde overleg tussen de PvdA en VVD wethouders. In de raadsvergadering bevestigt Van Bijsterveld het geheime overleg en tekent daarmee haar politieke 'doodvonnis'.

Tijdens de raadsvergadering veroordeelt Van Bijsterveld het handelen van haar collega-wethouders van PvdA en VVD.

LedenVergPvdA1.jpg (31336 bytes)

ledenvergadering pvda

Op een gehouden ledenvergadering van de PVDA verweert Trieller zich met 'verve'. Hij stelt dat reisjes van wethouders met hun 'dames', het laten inrichten van tuinen van de wethouders op kosten van de gemeente, het drinkgedrag van de burgemeester en de stomerijkosten van de broek van de burgemeester e.d. niet aan de orde zijn.
Trieller stelt vast dat de Cloe misbruik van gemeenschapsgeld heeft gemaakt en dat dat het punt is. En .....dat de Cloe bewust van de regelingen misbruik heeft gemaakt.

Fr.voorz Ko Hartmann (VVD) vraagt (in de raadsverg.) hoe Van Bijsterveld haar positie ziet. Zij verklaart zich tot collegiaal bestuur bereid.

ABoodeMotieTegenMvBijsterveld1.jpg (26044 bytes)

A.Boode fr.voorz. PvdA-1993-

Nochthans wordt tegen haar (door de PvdA/A.Boode) een motie van wantrouwen ingediend...en door de meerderheid van de raad (pvda;  vvd en Almere Partij) aangenomen.

MarjaVanBijsterveldTeleurgesteldNaMotie1.jpg (28288 bytes)

Exit..Marja van Bijsterveld (cda)-1993

-Een nieuw college doemt op....PvdA;VVD en Almere Partij (Gundersen)-

GundersenWordtWethouder1.jpg (27960 bytes)

de nieuwe wethouder Arvid Gundersen (Almere Partij  )-1993-

Tijdens de installatie van Gundersen (AP) als wethouder wordt er door de oppositie veel kritiek op hem uitgeoefend. Groen Links kappittelt hem om zijn plannen tot speedboatraces in Almere en het volplempen van Almere met gokhallen.

D'66 (De Vletter) spreekt van een 'Swiebertjes'College-variant.

"Stadhuis Almere is een ballentent"

De vergadering wordt voorgezeten door een waarnemend burgemeester: Roozemond (pvda) , die in de pers het stadhuis van Almere een "ballentent' noemt.

GundersenExWegensBesch1.jpg (37736 bytes)NdeJongeAPMotieTegenGundersen1.jpg (29492 bytes)

Nico de Jonge (rechts) van de Almere Partij  dient tegen
zijn eigen wethouder een motie van wantrouwen in (1993)

Een paar weken later wordt Gundersen van zijn bed gelicht door de Almeerse politie op beschuldiging van verkrachting . In een raadsverg. dient Nico de Jonge (AP) een motie van wantrouwen in tegen Gundersen. Die wordt aangenomen. Exit Gundersen.....einde aan een veelbelovende carrière. Gundersen beschuldigt  bepaalde -niet genoemde- politci ervan  een vrouw op hem gezet te hebben om hem te kunnen 'wippen'.

De zaak tegen Gundersen wordt later door de Officier van Justitie geseponeerd.

-De wethouders-

Het vervolg acc.rapport gaf aan dat ook de wethouder fout zaten.  Sommigen hadden reisjes gemaakt op kosten van (bouw-)bedrijven. De wethouders verdedigden zich dat zij in het belang van de gemeente hadden gehandeld. Tierie en Trieller zijn niet erg duidelijk over hun reisjes. Tierie verzwijgt in het onderzoek een reisje naar Palermo en Gothenburg van het Nederlands Elftal op kosten van een project-ontwikkelaar.

TierieTreedtAf1.jpg (53484 bytes)

Andre Tierie deelt zijn ingediende ontslag mee
-persconferentie-

Hij trekt de consekwentie en treedt af.

TriellerHetDoelVergeten1.jpg (21340 bytes)RoepOmAftredenTrieller1.JPG (50696 bytes)

Wim Trieller (pvda)-1993

Trieller blijft bij zijn bewering dat zijn reisjes door hem keurig gemeld waren in het College en dat hij goedkeuring daarvoor had. (o.a. een reisje naar Parijs om pleinwanden te betuderen op kosten van bouwbedijf Moes).

SchrijversCieVergAmbtsbericht1.jpg (38612 bytes)

vlnr. Trieller; waarn.burg.Roozemond en gem.secr. Fons Schrijvers

Gemeente secr. Schrijvers maakt in een ambtsbericht er melding van dat hij van niks wist. ...de reis van Trieller was naar zijn weten nooit gemeld.

VanLingCieVergVragenReis1.jpg (23484 bytes)

Fractievoorz. Groen Links; R.van Ling -1993-

In die (!) commissie verg. vraagt GL-fractievoorz. Rita van Ling nadrukkelijk aan Trieller of hij toestemming voor de reis had.

Trieller antwoordt dat hij het keurig in het College had gemeld en daarbij gezegd had "dat het was met het doel en dat het betaald door derden zou zijn".

Gemeentesecretaris Schrijvers blijft achter zijn rapport (ambtsbericht) staan.

Schrijver stelt dat hem niet bekend was dat wethouder Trieller toen weg was wegens een ...reis naar Sevilla.

VVD-wethouder J.Wachtmeester verzoekt Roozemond om een intern Collegeberaad.

FonsSchrijvers.jpg (22616 bytes)

F.Schrijvers; gem.secr.-1993-

Tijdens dit beraad wordt de gem.secr. zwaar onder druk gezet. Trieller moest gered worden. Na terugkomst verklaart de gem.secr. ...."De secr. kan zich niet herinneren dat dit in het college aan de orde is gesteld".

Tijdens het vervolg van de cie.verg. vraagt de fractievoor. van GL (R.vanLing) door. En verzoekt wethouder Wachtmeester en Bos te verklaren dat zij wisten en er van op de hoogte waren dat de reis van Trieller naar Sevilla betaald werd door bouwer Moes.

Wachtmeester beaamt keihard.

KleenexDikBos1.JPG (30772 bytes)

wethouder Bos-1993-

Dik Bos echter wordt het allemaal te machtig en barst in tranen uit.

Hij bevestigt dat Trieller naar Sevilla is geweest en dat hij nauwlijks zijn 'eigen zaakjes' naar voren had kunnen halen voor de accountants.

Roozemond antwoordt dan voor Bos: "De heer Bos kan het zich herinneren....maar .....vaag!"

Roozemond doet een oproep om de zaak Trieller te laten rusten omdat je het nooit kunt bewijzen.

De oppositie besluit de zaak verder te laten rusten, omwille van de bestuurbaarheid van de stad.

SchrijversWeg1.JPG (62752 bytes)

Fons Schrijver (de gem.secr.) krijgt later door alle commotie een auto-ongeluk door een blackout. Hij overleeft en dient zijn ontslag in.

In sept. 1993 wordt Trieller er van beschuldigd een politieke benoeming te hebben gedaan door een vriendje van hem op een hoge positie te zetten.

Roozemond blust de brand.

Toenmalig Minister Dales -PvdA- (Binnenlandse zaken) verleent De Cloe eervol ontslag. Heden ten dage is De Cloe weer onder de pannen in een adviseursfunctie bij de overheid.

In december 1993 zet de ledenverg. van de PvdA-Almere Tierie en Trieller op een onverkiesbare plaats.

Annelies Boode (de toenmalige fr.voorz. van de PvdA) die wel hoog op de lijst stond, is solidair met Trieller en trekt zich van de lijst terug.

Tussenpaus Roozemond-pvda- vertrekt als plaatsvervangend burgemeester. Intussen is Almere uit het Roa gestapt (boete fl. 150 miljoen)

Han Lammers heeft gewonnen. De provincie Flevoland bestaat...nog steeds.

1994 Een nieuw College ...een nieuw geluid?

CollegeAlmere7dec1997Kurhaus.jpg (107820 bytes)

College Almere december 1997


vlnr. R.vanLing (GL);Sietske van Oogen (d66); Cees van Bemmel (vvd)
burgemeester Ralph Pans (pvda); Anne Bliek (vvd); Lies Spruit (pvda);
W.C. Woudenberg (d66);gem.secr. Ig Caminada; Tom Ummels (persvoorlichter)

Na de verkiezingen in maart 1994 treedt een geheeld vernieuwd en opgesteven college aan onder de nieuwe burgemeester Ralph Pans -pvda-. Die moest aan een baantje geholpen worden omdat zijn stadje Rosmalen opging in Den Bosch.

Het college bestond -naast hem- uit: Rita van Ling (GL); Lies Spruit (Pvda); Cees Van Bemmel (vvd); Jan Wachtmeester (vvd); W.C. Woudenberg (d66); Sietske van Oogen (d66)

Jan Wachtmeester stapt later vrijwillig op uit het College.

Een aantal jaren later ziet het College er natuurlijk weer geheel anders uit. Er zijn weer verkiezingen overheen gegaan (1998) en.........

Anne Bliek  trad af wegens een miljoenenschandaal inzake het Digitale Centrum Flevoland.

D66 werd in 1998 aan de kant gezet.

In 1999 traden af wethouder M.Velsink (vvd) wegen ongeoorloofde contacten per e-mail met een onderwijzer die in de clinch lag met de gemeente Almere.

Cees Van Bemmel (vvd) hangt (ook in 1999) zijn paraplu aan de wilgen en treedt in dienst bij....een bouwbedrijf.

Lammert van Bueren (PvdA) treedt vrijwillig af....wegens onvoldoende functioneren.

Een ding blijft onveranderd:

OuwerkerkTongetje.jpg (9935 bytes)

Onder aanvoering van huidig burgemeester Ouwerkerk wordt er weer volop gereisd door B&W...naar bijvoorbeeld Canada, de Verenigde Staten, Engeland en...Japan...

Pvda-raadslid Henk van der Linden stelde vragen over dat reisgedrag. Hij werd door de PvdA-fractie betrapt op een leugentje (over zijn contacten met Leefbaar Nederland... Jan Nagel) en heeft maart 2000 besloten verder te gaan "Zonder last of Ruggespraak". Onder leiding van Telegraaf-journalist Frits Huis is "Leefbaar Almere " in de maak.

Als een van de initiatiefnemers tot "Leefbaar Almere" heeft o.a. Andre Tierie zich bekend gemaakt. En....ook de naam van Gundersen wordt er mee in verband gebracht.

En de Almeerse College-leden?....zij gaan op reis.

BramPeper.jpg (13488 bytes) Bram Peper schijnt ook al weer op vakantie te zijn :-))

  ligpoes.gif (5055 bytes)

Groet van Kafka

Maart 2000

De beelden in de special zijn van Studio Almere (v.h. Almere-televisie)