Powered by Almere-City.nl

Intentie-overeenkomst KPN en gemeente Almere

Almere 06 September 2001
Dinsdag 4 sepember werd een intentie-overeenkomst getekend door de KPN (de heer Leo Roobol) en de gemeente Almere (weth. Lies Spruit)

    
Ondertekening overeenkomst Leo Roobol en Lies Spruit Presentatie dhr. Roobol (KPN)

Motivatie Gemeente Almere
"KPN en de gemeente Almere gaan een meerjarige samenwerking aan in het kader van ´Kennisstad Almere´ en de daaraan ten grondslag liggende ´I=Visie´ van Almere.
De samenwerking heeft in eerste instantie betrekking op een viertal projekten, waarvan een projekt voor de ontwikkeling van een (zeer) breedbandig telecommunicatie-netwerk in Almere. Partijen zullen met elkaar onder meer een Business-model voor ´Fiber to the Home´ ontwikkelen; en in het verlengde daarvan een ´Business-case´ en ´Pilot´ voor Almere. De bijdrage die KPN wil leveren, aan het realiseren van de ambities op het gebied van ´Kennisstad Almere´, past bij de doelstelling van de gemeente om ICT in te zetten voor verbetering van de eigen dienstverlening en de ontwikkeling naar een komplete stad.
    
Ouwerkerk
Daarbij hoort een hoogwaardige telecommunicatie-infrastruktuur met een scala aan multimediale produkten, diensten en toepassingen voor de inwoners, instellingen en bedrijven van Almere."
aldus de motivatie van de gemeente Almere.

Almere kan zijn eigen weg bepalen
Burgemeester Hans Ouwerkerk beet de spits af, waarna de heer Leo Roobol, lid van de Raad van Bestuur van KPN, het woord kreeg.

Hij loofde de ambities van Almere met name op het gebied van ICT en het -ondanks niet uitverkoren worden voor Kenniswijk - toch doorzetten, op de Almere-eigen, eigengereide manier, om het nog wat beter te doen:een Kennisstad te worden. Met als groot voordeel -nu achteraf- het onafhankelijk zijn van overheidsbepalingen: Almere kan nu zijn eigen weg bepalen. KPN hoopt daaraan een bijdrage te kunnen leveren.

Lies Spruit ziet Almere op ICT-plaats één
Ook weth. Lies Spruit, van economische zaken, en veel affektie met ICT, hield een toespraak ter gelegenheid van de ondertekening.

Zij vindt een heldere visie op ICT van belang: dat moet ook duidelijk zijn naar de buitenwacht. Almere wil op dit terrein voorop lopen! Het is bekend: Eindhoven kreeg de eerste prijs en een Kenniswijk. Almere heeft het concept van het Ministerie -dat ruimtelijke grenzen kende- verbreed en uitgebouwd tot Kennisstad. Onze ambities en de stappen die wij hebben gezet, om tot een Kennisstad te komen, hebben we goed gecommuniceerd....en dat valt op! Toen Groningen bij het binnenhalen van een Amerikaans telecombedrijf zich IT-stad van Nederland noemde, informeerde het blad Communicatie "wat Groningen dan wel voor had op bijvoorbeeld Almere......?" (hetgeen Hans Ouwerkerk een besmuikt lachje ontlokte....)
    
Lies Spruit

Spruit vervolgde "Almere schuwt het experiment niet; vooral in een stad in opbouw, in ontwikkeling, kan ICT bijdragen aan de opbouw van stad en samenleving". vervolgens wijst zij op het onlangs gepresenteerde concept ´Almere-Poort´, waarin ICT een belangrijke rol gaat spelen."
De invloed van en voor burgers, een vraaggerichte sturing, is van belang; net zoals in de BouwRai-Expo )Ge)Wild Wonen toekomstige bewoners hun eigen wensen konden verwezenlijken, zo ook wbt de ICT.
Ten aanzien van de betekenis van het virtuele netwerk willen wij kunnen anticiperen op de veranderingen die gaan plaatsvinden. ICT-toepassinegn kunnen leiden tot maatschappelijke en economische winst op diverse terreinen.

Almere houdt van het experiment
De basis van Kennisstad is de betrokkenheid van externe partijen. Het is geen opgave van de overheid alleen. Verschillende partijen moeten uitgenodigd worden, gestimuleerd, om hun eigen ervaring, kennis, expertise, netwerk en ideeen om te zetten in aktiviteiten en hun plannen uit te voeren. In Almere krijgen pioniers ruimte voor het ontwikkelen van ICT-initiatieven! (want ervaring heeft geleerd dat ´learning by doing´ de beste garantie biedt voor sukses. verder willen wij stimuleren dat partijen samenwerken bij de ontwikkeling enuitvoering van ICT-projekten
    
Lies Spruit tussen de KPN-ers

De gemeente Almeere waakt ervoor dat de toegankelijkheid zo groot mogelijk en de kosten voor de gebruiker (bedrijf, instelling of burger) zo laag mogelijk zal zijn.

KPN blijft ambitieus
De eerste private partij is KPN, een bedrijf dat, ondanks alle beurs-roering en dalende ICT koersen, haar ambities t.a.v. de telecommunicatie niet onder stoelen of banken steekt! De samenwerking is gericht op gemeenschappelijke kennisontwikkeling en verwerving. De intentie-overeenkomst kan het begin zijn van een langdurige en vruchtbare samenwerking. "Ik heb er het volste vertrouwen in dat deze leidt to resultaten waar beide partijen van zullen profiteren" aldus Lies Spruit

Tekst en foto´s: Greta Verduin
Montage: Rob Franken