Powered by Almere-City.nl

Lea Bouwmeester steelt Leefbaar debat

Almere 13 December 2001
Leefbaar Almere had zich laten verleiden om gisteravond een debat te voeren met de Almeerse PvdA, die zich op eigen terrein bevond en het debat vooraf liet gaan aan een ledenvergadering.

    
Rechts: De leefbaren
Hol van de Leeuw
Vanaf het podium gezien had de aanhang van beiden zich gesplitst in links (PvdA) en rechts (LA). Vanuit het publiek gezien was dit precies andersom. Links en rechts bleek geen issue meer in de politiek en op een paar uitzonderingen na, waren de beide clubs het dus ook met elkaar eens.

Provocerend
De avond werd geleid door PvdA-afdelings-voorzitter Peter Meyknecht die beide partijen wilde laten debatteren aan de hand van diverse stellingen.
Het tekort aan huisartsen was, volgens pvda-wethouder Willem Bijl, de reden dat een huisartsenpost gevestigd werd in het Flevoziekenhuis: "Je kunt er niet vanuit gaan als patiënt dat je nog met een eigen gezins-huisarts te maken hebt. Wie de zorg levert is niet zo belangrijk, als je maar zorg krijgt", aldus de sociaal democraat die toegaf dat deze keuze uit nood geboren was.

Overgeleverd aan projectontwikkelaars
De voorgelegde stelling dat het beleid van de PvdA op het gebied van gezondheidszorg in Almere voor heel Nederland een voorbeeld zou kunnen zijn, leidde vreemd genoeg niet tot groot meningsverschil.
De opmerking van de Leefbaar-zijde dat de gezondheidszorg in het nieuwe stadsdeel Poort uit handen was gegeven aan projectontwikkelaars schoot bij Bijl in het verkeerde keelgat. Hij besloot zijn toch al niet geringe weerzin tegen dit avondje te uiten met de opmerking dat Leefbaar Almere dan weinig op de hoogte was. Volgens hem is er wel degelijk een gezondheidsbeleidsplan voor Poort, dat net als voor heel Almere mogelijkheden biedt om goede gezondheidszorg onder de vlag van de zorggroep Almere te blijven aanbieden.

Linkse vragen rechtse antwoorden
De reactie van Huis daarop, gesteund door zijn achterban was "Linkse vragen rechtse antwoorden". Het optreden van Bijl werd als denigrerend en overheersend vanuit een almacht-positie als wethouder beoordeeld.

    
V.l.n.r. Arie Willem Bijl, Frits Huis, Rob Beuse en Nico van Duin

Bijl had er duidelijk ook niet veel zin in en reageerde af en toe bot en inderdaad denigrerend op de opmerkingen van de debaters Huis en Van Duijn van de Leefbaar Almere kant.
"Je zou toch mogen verwachten dat mensen die zich aanmeten in de gemeenteraad te willen zitten, zich beter informeren" aldus Bijl. Marcel Roders (LA) kon zich hierop niet inhouden en zette zijn bezwaren tegen een dergelijke aanmatigende houding van de PvdA´er beeldend uiteen.

Het sprookje: "Betaald Parkeren"
Ook op dit punt verweten de Leefbaren de PvdA een arrogante bestuursopstelling.
Huis: "De Almeerder wordt gewoon in de maling genomen als er gezegd wordt dat het niet met winstoogmerk is waarom Almere het betaald parkeren heeft ingevoerd. De auto-bezitter wordt gezien als melkkoe. Het beste voorbeeld is de verhoging van de tarieven vlak na de invoering, terwijl toegezegd was dat die niet zou plaatsvinden".
Beuse (PvdA) verzette zich heftig tegen de opmerking dat de PvdA zich overgeleverd had aan coalitie-partner VVD, die Almere zou ´uitverkopen´: "De opbrengst uit het betaald parkeren wordt wel degelijk gebruikt om de exploitatie van parkeergelegenheden te kunnen bekostigen en niet uit winstbejag". Ook de parkeerkathedraal (in het nieuwe stadscentrum) wordt er uit bekostigd." Bijl deed er vervolgens nog een schepje bovenop met de stelling dat je nu tenminste in het centrum je auto kwijt kunt. Dit leverde hem weer een felle reactie op van Van Gellekom (LA), dat er helemaal geen parkeerprobleem was en dat door het betaald parkeren ondernemers nu 35-40% omzetverlies leden. Van Gellekom vermeldde niet zelf één van die ondernemers te zijn.
Huis (LA) probeerde de zaak te redden met: "Allemaal sprookjes, dat betaald parkeren is door jullie wel degelijk uit winstbejag ingevoerd."

Aanvaringen; van A tot Z
De grootste aanvaring tussen beide partijen deed zich voor toen Marcel Roders (zelf projectontwikkelaar) stelde dat de gemeente zich beperkte tot een selecte kleine groep van Almeerse projectontwikkelaars. De hoofd-ambtenaar Stadscentrum zou met die ontwikkelaars ´onder 1 deken slapen´. Gerefereerd werd aan een artikel uit de krant, waarin de betreffende ambtenaar inderdaad stelde dat met een ´ons kent ons mentaliteit in Almere´, bouwfraude zo goed als uitgesloten was. Volgens Bijl wordt er geen geld over de balk gesmeten en hij ontkende de bewering van Leefbaar Almere dat bouwkosten worden overschreden. Bijl: "We nemen de raad van A tot Z mee en die zijn dan ook volkomen op de hoogte en er zelf bij; de bouwkosten worden niet overschreden".
Roders: "Er is maar één marktpartij uitgeselecteerd voor het nieuwe stadscentrum. Dat werkt kostenverhogend. Er is zo geen sprake van concurrentie waardoor de gemeente veel te duur uit is".

Tegenaanval: "Je had man en paard kunnen noemen"
Beuse, daarin bijgestaan door raadslid Wiegertjes (PvdA) pareerde onmiddellijk en liet weten dat Roders (in de rekeningcommissie waar Beuse voorzitter van is) inzake het onderzoek ´in deze zaak´ man en paard had kunnen noemen. Wiegertjes sprong in de zaal op en sabelde daar overheen dat Roders alleen wilde meewerken en vertellen wat die allemaal wist als zijn investeringen zouden worden veilig gesteld. "Jij heb je kans gehad" besloot Wiegertjes.

Ergernissen van Leefbaar Almere: woonburo en urgentie
Een van de stellingen ging over het feit of het woonburo bij een echtscheiding bijvoorbeeld voorrang moest verlenen bij huisvesting.
Hierop begon Frits Huis het verhaal te vertellen van iemand uit zijn omgeving die nu in Limburg woont op een kamertje omdat hij geen ander huis in Almere kon krijgen. De vrouw van de betrokkene wél. Volgens Huis omdat De Zorggroep Almere, waar de vrouw werkzaam is, aan wat lijntjes bij de gemeente had getrokken.

Woede
Deze beschuldiging van vriendjespolitiek en de opmerking van Van Duijn dat de zwakken ´de klos´ zijn ontlokte bij diverse PvdA´ers in de zaal woedende opmerkingen. Brouwer, een oudgediende binnen de sociaal democraten wond zich behoorlijk over de Leefbaren en hun verdachtmakingen op. "U meneer Huis dient uw verdachtmakingen waar te maken anders bent u een onbetrouwbaar politicus". Met een ontwapenende naïviteit stelde Huis dat als hij zoiets vertelde dat men hem toch gewoon kon gelóven. En natuurlijk ga ik u de naam van de betrokkene niet geven, dat is helemaal niet nodig
    
Lea Bouwmeester met de vuist


Lea Bouwmeester legt bloot
Lea Bouwmeester kon haar woede over de zoveelste insinuatie en verdachtmaking die niet waargemaakt werd door de Leefbaren niet langer onderdrukken: "De manier van discussiëren en daarbij dergelijke insinuaties wekken, wat eerder op de avond ook al gebeurd is vind ik niet kunnen. Het is allemaal net onder de rand wat Leefbaar Almere hier te berde brengt. Het moet gaan over beleid en niet over individuele gevallen", aldus de jonge sociaal democrate.
Blijkbaar was dit de druppel die bij haar de emmer deed overlopen, nadat ook Van Gellekom (30-40% inkomstenderving) en Roders (eenzijdige keuze projectontwikkelaars) eerder op de avond, naar haar mening blijkbaar, meer met individuele gevallen waren aangekomen dan beleidsmatige opmerkingen hadden geplaatst. Met de vuist op tafel maakte zij haar mening kenbaar.

Afsluiting, een oproep tot meer debat
De avond werd door Huis zelf afgesloten. Wandelend over het podium in, zoals hij stelde, een "Brinkmanshuffle".
Hij riep iedereen op om de reserves en het wantrouwen t.a.v. Leefbaar Almere te laten varen. Hij stelde het jammer te vinden dat de integriteit en de inzet van Leefbaar Almere in twijfel werden getrokken.

    
De Brinkmanshuffle

Na afloop in ´een lokaliteit´, werd het idee geboren om andere partijen uit Almere op te roepen om Leefbaar Almere uit te nodigen voor soortgelijke debatten.
Wellicht een aardige geste richting de Leefbaren, want.....een beetje oefening kunnen ze nog wel gebruiken en hoe vertederend de naïviteit van voorzitter Huis soms ook is....´geloven doe je in de kerk´ en zeker niet in de politiek.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s : Greta Verduin, Ruud van den Bosch, Marien Vlug