Powered by Almere-City.nl

De tragi-komedie Omniworld volgens wethouder Huis

Almere 26 Juni 2002
Het prestigieuze Project Omniworld waaraan de overgrote meerderheid van de gemeenteraad in maart van dit jaar, met steun van PvdA, CDA, D66 en VVD, zijn zegen gaf, wordt steeds ondoorzichter. Niet in de laatste plaats door de gehouden besloten vergaderingen van de laatste tijd, maar zeker ook door het optreden van B&W. Die gaat, met wethouder Huis (LA) voorop, volledig aan dat besluit van maart van dit jaar voorbij.
    
Wethouder Huis

Betaald voetbal eruit?
In het openbare gedeelte van de commissie van 25 juni (er was ook weer een besloten gedeelte) deelde wethouder Huis (LA) mee dat het college het betaald voetbal uit de opzet van Omniworld wil halen. Hij vindt dat er een nieuw plan van aanpak moet komen, een nieuw businessplan, waarbij de gemeente meer greep op de N.V. Omniworld krijgt. (N.V. is 100% eigendom gemeente). Huis wil ook uitstel van verdere besluiten over Omniworld tot najaar 2002, zodat hij de tijd heeft om alternatieven te zoeken die wel geld opleveren.

Wel spelerssalarissen uit gemeenschapsgeld
Huis wil een faillissement van de N.V. voorkomen en voorlopig wel toestaan dat spelerssalarissen betaald worden uit een gemeentelijke bijdrage aan de N.V. van om en nabij €455.000,= per maand.
Het is zo langzamerhand bijna niet meer te volgen. Op voorstel van NB! VVD-wethouder Smeeman is in het aangenomen raadsbesluit van maart opgenomen dat spelers-salarissen niét betaald mogen worden van deze gemeentelijke gelden. En uitgerekend een Leefbare wethouder die hier, in het jongste verleden, tegen fulmineerde stelt dit voor.

Stoppen met betalingen aan de NV
Rob Beuse (PvdA) stelde dat met onmiddellijke ingang de betalingen aan de N.V. stopgezet dienden te worden totdat de N.V. met de jaarrekening 2001 over de brug was gekomen. Eerder moest Huis toegeven dat hij die nog steeds niet kon overleggen omdat de N.V. die niet wilde verstrekken. (Zie ook vorig bericht over de besloten vergadering van 11 juni j.l.)
Alsof het afgesproken werk was overhandigde staande de vergadering (21.45 uur) zijn bestuursondersteuning wethouder Huis een ´kattenbelletje´. Hierop maakte Huis bekend dat de jaarrekening van de N.V., met goedkeuring van de accountant, was binnengekomen.

Het Peerd van Ome Loek
In het college-voorstel voor de raad van 27 juni a.s. over Omniworld is (echter) helemaal geen sprake van het ´ontmantelen´ van de betaald-voetbal-plannen. De voorzitter van de commissievergadering (D.Halbesma-VVD) hield Huis dan ook voor dat de raad met zijn besluit van maart een opdracht aan het college had verstrekt.
Huis stelde simpelweg dat B&W verlost wilde worden van het trekken aan ´een dood paard´
    
Martin Sinke (VVD)

Gasman van de VVD verweet Huis dat het hier niet een dood paard betrof maar het ´Peerd van Ome Loek´: "Een paard dat je niet goed verzorgt en te eten geeft gaat dood", aldus de VVD´er.

Raad gepasseerd
Een aantal fracties vond dat Huis te veel voor de troepen uitliep.
Sinke (VVD) verwoordde dat het sterkst: "De raad heeft een opdracht aan het college verstrekt. De wethouder overschrijdt hier het mandaat dat hij van de raad kreeg. Het alternatief dat Huis wil onderzoeken is ook maar afwachten. Dat kost ook geld (hetgeen Huis in de vergadering al eerder toegaf). Ik ben ontsteld over het voorstel om het betaald voetbal in Almere-Poort te schrappen", aldus Sinke.
Huis beaamde dat uiteindelijk de raad (27 juni) er over beslist. Hij herinnerde er nog eens aan dat op dit moment 8 clubs betaald voetbal failliet dreigen te gaan en hun licentie dreigen te verliezen.

Amandementen of moties van wantrouwen?
Omdat het voorstel aan de raad voor 27 juni (wél met betaald voetbal) niet meer kan worden gewijzigd kondigde de Leefbare fractie aan dat zij dan 27 juni een motie zouden indienen om betaald voetbal uit de plannen te halen. Het was duidelijk dat Huis daarom in zijn inleiding ook verzocht (een prima één/tweetje tussen de duale wethouder en ´zijn´ fractie, om in voetbaltermen te blijven). Huis werd dan ook, door zijn partijgenoot Mulder, op zijn wenken bediend.
VVD-fractievoorzitter Martin Sinke vertelde na afloop, dat zijn fractie zeker 27 juni een motie zal indienen: om betaald voetbal juist wél te handhaven in de plannen. Indien nodig zal de partij van Sinke ook een motie van wantrouwen indienen tegen wethouder Huis.
Sinke: "Zo´n wethouder schoffeert de raad gewoon. Het raadsbesluit van maart van dit jaar is volkomen duidelijk. Er is zoiets als continuïteit van bestuur. Hij heeft gewoon uit te voeren wat de raad besloten heeft. Het gaat niet aan dat een wethouder zo´n bestuursopdracht gewoon naast zich neerlegt".

Zal raad mandaat aan college intrekken?
Geluiden bij andere partijen kondigen nog meer moties aan over de jongste ´move´ van wethouder Huis. Zo zou GroenLinks mogelijk een motie indienen om het hele Omniworld-dossier weer terug te brengen in handen van de gemeenteraad zélf en het mandaat aan de wethouder(s) in te trekken. Of deze-, en andere opties een gewillig oor vinden bij de raad zal 27 juni blijken.
    
Bob Fonhof (Almere Partij)

In het dualistische bestel zal nu (27 juni) blijken of de gemeenteraad van Almere werkelijk los staat van het college van B&W en zich durft op te stellen als opdrachtgever aan het College.

Bob Fonhof (Almere Partij) verwoordde het als volgt: "Groen Links, PvdA en CDA hebben in maart volledig ingestemd met de plannen. En dan zouden ze nu een paar maandjes later voor een totaal ander concept kiezen? Volstrekt ongeloofwaardig!"

Nog twee nachtjes slapen en we zullen het weten. Op donderdag 27 juni staat 19.30 uur op de raadsagenda: Omniworld!!!

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin en AC-tv