Powered by Almere-City.nl

Duaal Almere: No balls, no play

Almere 28 Juni 2002
In een bomvolle raadszaal heeft de gemeenteraad van Almere laten zien dat zij in het nieuwe duale bestel nog steeds niet begrepen heeft waarom het gaat. In plaats van de touwtjes stevig in handen te nemen na de vergadering van afgelopen dinsdag, zal er wederom een nieuw college-voorstel komen over Omniworld. De raad zal zich zolangzamerhand ook afvragen waar ze mee bezig zijn en denken: Zonder ballen kunnen we ook niet aftrappen. De raad zou er goed aan doen om er voor te zorgen dat ze aan de bal komen. Het "nieuwe" voorstel wordt door de raad dinsdag 2 juli behandeld
    
Paul Beck


LA en PvdA schuiven schuld naar de directie van Omniworld
Uit inmiddels openbaar geworden geheime notulen van de besloten vergadering van 11 juni jl. wordt duidelijk dat LA en PvdA grote kritiek hebben op het gevoerde management van de N.V. Directeur Paul Beck. Deze is zeer teleurgesteld over het politiek spelletje dat over de rug van hem en zijn werknemers wordt gevoerd. Door het politieke ´gehannes´ dat als een klamme deken over de bedrijfsvoering van de N.V. hangt wordt de situatie onwerkbaar. De schuld daarvan gaven de, op de publieke tribune, aanwezige werknemers bij monde van hun personeelsmanager aan de politieke manoeuvres die elke keer over hun hoofden heen worden gemaakt.

Ra, ra, ra, waar zijn de cijfers
Diverse fracties (o.a. VVD, CDA, D66) zaten nog steeds met het probleem dat wethouder Huis (LA) geen cijfers kon overleggen. De jaarrekening van de N.V. over 2001 bijvoorbeeld. Zowel Nico Haas (CDA) als Jan Boone (D66) stelden dat je pas besluiten kon nemen als de cijfers er lagen.
    
Henk Smeeman

Betaald voetbal
Henk Smeeman van de VVD herinnerde er nog eens aan dat de PvdA, GroenLinks en het CDA volkomen ongeloofwaardig zouden zijn als ze het college-voorstel zouden volgen om betaald voetbal uit het Omniworld-concept te halen. Het hele stedebouwkundige plan van Almere Poort is er op gebaseerd en, zo stelde Smeeman, alles heeft de instemming van de raad gehad. Investeerders rekenen op die plannen. Zonder betaald voetbal valt dat alles weg. Dan moet Poort geheel opnieuw ontwikkeld worden aldus de VVD-fractie-voorzitter.

Ondanks gebrek aan vertrouwen gelooft Frits Huis nog aan eigen geloofwaardigheid
Vragen werden er gesteld over de mededeling van wethouder Huis (LA) dat afgelopen dinsdag (25 juni) de jaarrekening van de N.V. nog niet beschikbaar was. Huis legde daarvoor de schuld bij de N.V.
Uit publicaties bleek echter dat de jaarrekening wel degelijk al een weekje of wat op het stadhuis binnen was.
In zijn beantwoording van de vele kritische vragen hierover stelde Huis dat hij te goeder trouw was geweest toen hij deze onjuiste informatie aan de raadsleden gaf.
Huis: "De jaarrekening had geen formele status. Hij moest nog in de aandeelhoudersvergadering (2 college-leden). Ik was gewoon abuis dat er geen accountantsverklaring aan zat. Toen mijn beleids-medewerker mij daar 25 juni op wees heb ik dat dan ook staande de vergadering recht gezet. Ik had helemaal de intentie niet iets te verzwijgen. Waarom zou ik? De cijfers waren echt voor de N.V. niet zo gunstig namelijk."
    
Frits Huis

Bedrog
Jan Boone (D66) nam met dit ´gedraai´ geen genoegen maar verbond er nog geen consequenties aan: "Ik voel me belogen door U als U 25 juni letterlijk op een vraag van het CDA zegt dat er niets binnen was gekomen op het stadhuis. Het was dus wel degelijk binnen".
Volgens Huis echter was hem niet bekend dat er 20 juni een aandeelhouders-vergadering geweest zou zijn: "Het was gewoon een vergadering bij de N.V. tussen de directie en de gemeente als contract-partner. Van een aandeelhoudersvergadering was dus geen sprake. Wat daarover in de krant stond is totaal uit de lucht gegrepen".

Jaarrekening hoefde nog niet naar de raad
"Ik wist wel dat de jaarrekening 2001 van de N.V. in het stadhuis circuleerde, maar die had naar mijn idee geen status. Ik wist ook niet dat die accountants-verklaring er al wel was", aldus de Leefbare wethouder.
Plaatsvervangend burgemeester J.v.d.Doef stelde voor om de discussie/reconstructie van de gebeurtenissen te verdagen naar a.s. dinsdag.
Smeeman (VVD) voelde daar niet veel voor: "Het gaat wel over de geloofwaardigheid van dit college!".

Verlenging
Volgens de liberaal had het college beslist geen mandaat om met de N.V. te onderhandelen over het betaald voetbal, dat het college nu uit het Omniworld-concept wil halen. Het collegebesluit (betaald voetbal eruit) was tegen het verstrekte mandaat
    
Wel veel publiek

Mulder (LA) redde wethouder Huis met een voorstel van orde om dit punt verder te behandelen a.s. dinsdag. Huis stelde alvast in het vooruitzicht dat de jaarrekening er dan nog niet zou zijn, omdat die ook nog de aandeelhouders-vergadering moet passeren.
In plaats van zelf de touwtjes in handen te nemen nam de raad genoegen dat er a.s. dinsdag ook een (nieuw) college-voorstel zal komen waarin betaald voetbal voorkomt.

Betaald voetbal zonder betaling van de spelers??
Na afloop liet Huis weten: "Betaald voetbal kan wat mij betreft (in afgeslankte vorm) in Almere Poort, maar ook elders in Almere. En de voorwaarde die ik daarbij zal stellen is dat er beslist geen spelers-salarissen meer van de gemeentelijke bijdrage (Euro 455.000 per maand) mogen worden betaald door de N.V. Wil de raad het anders? Willen ze bijvoorbeeld wel doorgaan met Omniworld op de ingeslagen weg? Dan moeten ze dat beslissen".
Het antwoord op onze vraag of de wethouder dan zo´n raadsbesluit ook zou uitvoeren, liet hij in het midden.

Machteloosheid
Na de raadsvergadering vielen in de ´wandelgangen´ uitingen van woede en machteloosheid te horen over het ´onfatsoenlijke´ politieke spel dat de wethouder speelt. Vooral de manier waarop de directie van Omniworld en haar medewerkers worden ´zwart gemaakt´ ligt zwaar. Een voorstel van Ruud Pet (GL) om een enquete te houden naar de geschiedenis van Omniworld tot het heden werd gesteund door LA, PvdA, CDA, D66 en GL. Hierover wordt a.s. dinsdag gestemd.
Ook zal Huis dan verder verantwoording moeten afleggen over de discrepanties die er nog zitten in zijn verklaringen over de gang van zaken rondom de jaarrekening 2001. Met andere woorden.... heeft de wethouder de raad informatie onthouden of onjuiste informatie verstrekt?
De raad zal knopen moeten doorhakken. Op dit moment een wethouder naar huis sturen? Of is het belangrijker om nu eens een goed besluit over Omniworld te nemen en later de politieke rekening te presenteren?

Aflevering zoveel in deze zo langzamerhand politieke intrige: a.s. dinsdag 2 juli.
Eerder verschenen in de Omniworld reeks:

 • Omniworld voor verkiezingen door de raad 1 februari 2002
 • Omniworld kan rekenen op steun van raad 8 februari 2002
 • Ranner: "Omniworld kan zo niet" 14 februari 2002
 • Omniworld probleemloos door gemeenteraad 15 februari 2002
 • Schokkend Omniworld nieuws 18 februari 2002
 • Schokkend Omniworld nieuws II 21 februari 2002
 • Schokkend Omniworld nieuws III 25 februari 2002
 • Omniworld: Fundament onder VVD-luchtkasteel is drijfzand 27 februari 2002
 • Laatste ŽoudeŽ Almeerse raad bijeen 13 Maart 2002
 • "In de achterkamer" op voorstel van LeefbaarAlmere 11 juni 2002
 • Wethouder Huis (LA) in de verlenging 12 juni 2002
 • Omniworld weer in besloten vergadering 24 juni 2002
 • De tragi-komedie Omniworld volgens wethouder Huis 26 juni 2002

  Tekst: Ruud van den Bosch en Rob Franken
  Foto´s: Greta Verduin