Powered by Almere-City.nl

Kustzone Almere-Haven

Almere 01 Juli 2002
Tot maandag 1 juli 2002 bestond de mogelijkheid voor bewoners om te reageren op het voorontwerp-bestemmingsplan voor de Kustzone en Oostrand van Almere-Haven en het MER-rapport (Milieu Effekt Rapport)
    
Het ontwerp bestemmingsplan


De procedures
Als alle reakties van bewoners maar ook van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat hierin verwerkt zijn, komt waarschijnlijk in het najaar het ´Ontwerp-bestemmingsplan´ uit (daarin staat ook gemotiveerd of de reaktie(s) hebben geleid tot aanpassingen in het Ontwerp-bestemmingsplan).

NB daarna ligt dit Ontwerp-bestemmingsplan ook weer 4 weken "TER VISIE´ gelegd; d.w.z. dan mag je wel eventueel een ´ZIENSWIJZE´ indienen tegen het plan
    
Milieu effecten rapport


Daarna wordt het voorgelegd aan de Raad, die vervolgens het Bestemmingsplan (al dan niet gewijzigd) zal vaststellen. Daarna weer 4 weken ter inzage (en dan kunnen alleen indieners van een zienswijze nog ´bedenkingen´ indienen bij de Provincie; of tenslotte bij de Raad van State (beroepsprocedure).

Informatie & vragen
Vanaf 3 juni 2002 lag het Ontwerp-bestemmingsplan dus ter inzage en op 24 juni j.l. werd een bijeenkomst georganiseerd in de Goede Rede.
Daar konden bewoners vanaf 16.00 uur met hun vragen terecht en om 19.30 uur startte de informatie- en inspraakavond.
Gevreesd werd dat er weinig opkomst zou zijn, zo vlak voor de zomervakantie. Maar zelfs de grote zaal van kerkcentrum Goede Rede was nodig om alle belangstellenden een plaats te kunnen bieden!

    
Onverwacht grote opkomst bewoners

Huur versus koop
Al in 1997 werd er een Ontwikkelingsvisie uitgebracht tbv Almere-Haven, dat hard toe was aan een ´update´ omdat het verloop van bewoners en voorzieningen in Haven steeds sterkere vormen aannam. Er moest dus wat gebeuren ook op het gebied van wonen: 70% waren namelijk huurwoningen, koopwoningen waren er nauwelijks. De Ontwikkelingsvisie werd uitgewerkt in verschillende plannen. Zoals: 600 tot 800 woningen (buitendijks) bouwen, koopwoningen, recreatieve
voorzieningen, werkgelegenheid versterken, de jachthaven verplaatsen en uitbreiden en een publiekstrekker.
Ambitieuze plannen, waar de bewoners in 1998 en 1999 bij werden betrokken. In workshops werd er geplakt en geknipt en kwamen er verschillende ontwerpen uit voort.

Weinig applaus voor plannen Haven
Er was forse kritiek te horen op de plannen, vooral van bewoners die na 1999 hier kwamen wonen. Zij zeiden onvoldoende geinformeerd te zijn door de gemeente Almere. Dus hoewel er al jaren gepraat wordt, bleken dezelfde vragen aktueel: de verplaatsing van de jachthaven (dubbele grootte naar 450 ligplaatsen) naar het surfstrand; buitendijks bouwen; honderden nieuwbouwwoningen in het groen; openstellen van Gooimeerdijk-oost en wat komt er voor publiekstrekker en welke overlast van die verwachte 240 duizend bezoekers per jaar
    
In de pauze werden bewonersvragen genoteerd


Toeristische ontwikkeling
De ´toeristische trekker´ bleef een verrassing, alhoewel het een dubbele verrassing wordt: 2 publiekstrekkers! (waarvan één waarschijnlijk het Annie M.G.Schmidt-Huis wordt).
N.a.v. een verwacht aantal bezoekers van zo´n 240 duizend per jaar werd de vraag gesteld waar al die bezoekers hun auto´s moeten laten? Op de dijk mag niet geparkeerd worden. Als men via de Hollandse Brug binnenkomt, waar ook al betaald parkeren is, dan rijdt men volgens de bewoners vrolijk door tot dicht bij de publiekstrekkers en.... gaat dus bij de bewoners voor de deuren staan.
Krijgt Almere-Haven dan dus ook betaald parkeren?!

Kritiek
Kritiek ook op de eenzijdige samenstelling van de workshops indertijd: wie kritisch was, mocht niet meedoen! Dus wat de gemeente beweert ´er is draagvlak´ waagt men te betwijfelen. Duidelijk is dat er diverse bezwaren van bewoners zijn te verwachten.

In de pauze mocht men vragen indienen die na de pauze beantwoord werden door leden van het ´Forum´ achter de tafel, wethouder en (veel) ambtenaren.
    
Arie Willem Bijl (PvdA) en inspraak

Wethouder Bijl
Weth.Arie Willem Bijl pareerde de kritiek door te stellen dat de planvorming democratisch tot stand was gekomen. Ook legde hij uit dat Haven een forse impuls nodig heeft en dat nieuwe, draagkrachtige, bewoners hun inkopen zullen doen in Haven (dat is de vraag... uit onderzoek is onlangs gebleken dat bewoners van de 600 Meerveld-woningen hun inkopen juist elders doen).
Naar aanleiding van zijn verhaal dat het goed is voor de doorstroming, juist voor de Havenaars, werd daar honend op gereageerd ´Dat kunnen de meesten toch niet betalen!´ Bijl zegde wel toe om te onderzoeken of bewoners van Haven voorrang kunnen krijgen bij koopwoningen; ook zo betr. extra strandjes aanleggen langs de Gooimeerdijk en wellicht een parkeerverbod op de dijk.

Tekst en foto´s: Greta Verduin