Powered by Almere-City.nl

Een duister licht op Omniworld

Almere 02 Juli 2002
Vanavond wordt op het gemeentehuis het collegevoorstel van wethouder Huis behandeld inzake Omniworld. Een ieder die denkt dat dit voorstel licht zal brengen in dit duistere politieke spel komt bedrogen uit.

    
Publiek laatste vergadering
Het nieuwe voorstel
Kort samengevat komt het nieuwe voorstel erop neer dat, als basis, Omniworld wordt uitgevoerd zoals afgesproken in de raadsvergadering van 12 maart j.l. Er wordt dus opnieuw 2.500.000 euro aan de NV ter beschikking gesteld. Met dien verstande dat de salarissen van nieuwe professionele voetballers hier niet van betaald mogen worden. De volleybal en basketbal prof spelers worden dus wel betaald. Pittig detail in deze is dat de basketbalspelers duurder zijn dan de prof voetballers. Het geplande betaald-voetbalstadion (13.500 zitplaatsen) in Almere Poort zal worden vervangen door een kleiner eerste-divisie-voetbalstadion (3 a 4.000 zitplaatsen) ergens in Almere. Hiermee denkt het college grote besparingen te kunnen realiseren.
Het hele plan Lees meer

    
Wandelgangen
Uit de achterkamertjes
Bij de uitnodiging aan de gemeenteraadsleden zat ook een voorstel tot geheimhouding. Het college vraagt hier om geheimhouding over een 8-tal stukken. Lees meer
Hierdoor wordt een oppositie tegen het collegevoorstel eigenlijk monddood gemaakt. In deze "geheime" stukken is o.a. te lezen hoe de exploitatie van omniworld positief kan worden beinvloed. Het zal de gemeenteraad nooit in dank worden afgenomen als zij beslissingen nemen op basis van argumenten en stukken die zij geheim moeten houden.

Gemeenteraad tast over stichting in het duister
Uit gesprekken met enkele gemeenteraadsleden is ons duidelijk geworden dat zij niet op de hoogte zijn van de juridische constructie van het hele omniworld concept.
Voor een goed begrip is het van belang te weten op welke wijze de gemeente invloed heeft op de NV Sportcomplex Almere (Omniworld).
De gemeente Almere heeft een stichting in het leven geroepen die de aandelen en certificaten van de NV beheert. Deze Stichting Sportcomplex Almere heeft volgens zijn statuten, ondanks de ontvlechting, nog steeds als doelstelling: De ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de onroerende goederen, met name het multifunctionele sportcomplex in Almere-poort. Het mag slordig genoemd worden dat het raadsbesluit van 12 maart nog niet terug te vinden is in de statuten van de Stichting. Lees meer
De bestuursleden Douwe Halbesma en Spruit zijn inmiddels vervangen door wethouder Bijl en wethouder Faber. Er mag toch aangenomen worden dat deze bestuursleden weten welke doelstelling zij vertegenwoordigen.

Zware vergadering
Omniworld is inmiddels zo omstreden dat Nuon zich als sponsor van Omniworld heeft teruggetrokken. Dit betekent een tegenvaller van 200.000 euro per jaar. Verdere vertraging zal kostenverhogend werken. Een snel en wijs besluit is meer gewenst dan ooit in de Almeerse politieke geschiedenis. Er rust een zware taak op de schouders van alle gemeenteraadsleden. Wij wensen ze kracht en wijsheid.

Tekst: Rob Franken en Ruud van den Bosch
Foto´s: Rob Franken en Birgit Bosch