Powered by Almere-City.nl

Projektplan voor komst TBS-kliniek

Almere 22 Augustus 2002
Het Ministerie van Justitie was op zoek naar een lokatie voor een nieuwe TBS-kliniek. Almere kwam daarbij naar voren als geschikte vestigingsplaats. Met name omdat de bedoeling was dat e.e.a. spoedig gerealiseerd zou worden. Voor de gemeente Almere zou dit voordelen opleveren in de ´spin-off´ van de TBS-vestiging in de vorm van andere, nieuwe voorzieningen op het gebied van de (gezondheids)zorg. Ook werd er gewezen op de extra (hoogwaardige) werkgelegenheid binnen de TBS-kliniek, zo´n 350 tot 400 personeelsleden. Blijkens verkregen informatie van Justitie en VROM zal de te bouwen kliniek een beddencapaciteit krijgen van maximaal 120 patienten/clienten, waarbij de personele bezetting circa 3,1 personeelsleden op 1 patient/client bedraagt. Door de vestiging van de kliniek zijn ook indirekte werkgelegenheidseffekten van toeleveranciers te verwachten. Verder is een dwingende voorwaarde dat deze TBS-kliniek vlakbijeen woonwijk gebouwd zou worden. Dus niet in ´the middle of nowhere´.

Slepende zaak
Reeds in de vorige raadsperiode heeft het Almeerse gemeentebestuur zich gebogen over een mogelijke lokatie. Uitsluitend een TBS-kliniek bouwen omdat Justitie dat wil, was niet voldoende voor Almere, evenals het zwaaien met werkgelegenheid. Almere krijgt namelijk nog steeds veel verplichtingen qua bouwen op z´n nek, dus stelde ook het gemeentebestuur van Almere voorwaarden aan het realiseren van een dergelijke TBS-kliniek. De TBS-kliniek valt onder Min. van Justitie (beslist hierover), het Min. van VWS (Volksgezondheid, Welzijn, Soc.Zaken) beslist over de voorwaarden die Almere gesteld heeft: de Forensische Psychiatrische Afdeling bijvoorbeeld, kortweg FPA. (nb ´forensisch´: resulterend in crimineel gedrag)

    
Karin Hagelsteijn, Jaap v.d. Doef en Johanna Haanstra

Almere gaat in beroep
VWS heeft dat afgewezen! "De gemeente Almere gaat hiertegen in beroep", aldus waarnemend burgemeester Jaap van der Doef, "zo´n FPA hoort bij een TBS-kliniek". De verantwoordelijkheid van dit onderwerp valt onder het College van B&W.
Er is nu slechts een Projektplan opgesteld door het College maar er gaat dus nog géén konkreet voorstel naar de Raad. Het College heeft besloten tot een "pricipe-besluit", dat betekent dat er in dit stadium geen onderhandelingen plaatsvinden over grondprijs o.i.d. De voorwaarden van het College zijn: éérst moeten de lokale GGZ-voorzieningen boven water komen! De financiering door de Rijksoverheid loopt volstrekt achter bij de bevolkingsontwikkeling (jeugd, voorzieningen, enz). Almere heeft onvoldoende Dagbehandeling maar wél lange wachttijden voor bijv. mensen met psychische problemen, jongeren die hulp zoeken (70 dagen wachten! en ouderen nog langere wachttijden).
Verder zijn er tekorten in de Gehandicaptenzorg en de Ambulante Hulp.

Gekozen lokatie
Eerst hoort men tegemoet te komen aan de voorwaarden die Almere stelt, alvorens men het eens kan worden over realisering van een dergelijke TBS-kliniek. De (voorlopige) keuze is gevallen op de meest oostelijke lokatie in Almere-Buiten, grenzend aan de Buitenring, de Lage Vaart, de Evenaar en de Eilandenbuurt. Voor de TBS-kliniek heeft de gemeente (eventueel) 4 hectare beschikbaar. De oplevering van het gebouw zou dan in 2005 plaats vinden. Het bestaande bestemmingsplan hoeft niet gewijzigd te worden, voorziet in een dergelijke bebouwing.
De huidige buurtbewoners zijn deze week geinformeerd over de plannen. Toekomstige bewoners ontvangen -voordat zij hun woning of kavel in dit gebied kopen- informatie over de vestiging van de TBS-kliniek op het aangrenzende bedrijventerrein, bijv. in verkoop-brochures.

Tekst en foto: Greta Verduin