Powered by Almere-City.nl

"Wijkpeiling Almere" een tussenrapportage

Almere 22 Augustus 2002
Dinsdag 20-8-2002 werd een deel-rapportage van een grootscheepse Wijkpeiling Almere gepresenteerd aan Almeerse gemeenteraadsleden en ambtenaren. In november 2001 werden alle wijken een enquete gehouden onder de bewoners; steekproefsgewijs van zo´n 100 respondenten (doelgroepen). Totaal hebbencirca 8500 bewoners in alle wijken en buurten (32) meegewerkt aan deze eerste peiling.
    
Johanna Haanstra

De sociale cohesie: zwaar onderbelicht
Wethouder Johanna Haanstra, die de portefeuille Stedelijk Beheer onder zich heeft, zette de toon op deze bijenkomst door op te merken dat "de sociale cohesie toch zwaar onderbelicht was door de bewoners. Maar er zijn veel gegevens beschikbaar en dit stuk wordt ambtelijk zeker gebruikt".

Eén keuze maar mogelijk
Vervolgens voerde de onderzoeker mr. drs. Pieter de Vries Lentsch het woord om zijn werkwijze toe te lichten aan dit onderzoek dat hij met hulp van Mathijs Tuynman (Onderzoek & Statistiek), had verricht. Zoals de speciale manier om te moeten kiezen uit 2 gegeven mogelijkheden. Soms wil men beide.... of juist niet.... Maar alle mogelijkheden zijn willekeurig -computertechnisch- gegeven en komen verschillende keren -in andere vorm- terug. Hoe dan ook: ingewikkeld als je er over nadenkt maar duidelijk voor de onderzoeker (want hij wist al wat hij beoogde!).

    
Pieter de Vries Lentsch en Mathijs Tuynman

Twee onderdelen
Naast algemene gegevens bestond de wijkpeiling uit twee onderdelen.
 • Allereerst een enquete om te ontdekken hoe de bewoners hun wijk ervaren en waarderen (of niet). Hierbij werd aandacht besteed aan aspekten op fysiek en ruimtelijk gebied en ook op sociaal en sociaal-economisch gebied. Tegelijkertijd werd gekeken naar de voorzieningen en de eventuele verbeterpunten.
 • Als apart onderdeel van de Wijkpeiling werd een paarsgewijze (twee-aan-twee) afweging gemaakt met als doel om uit te vinden wat bewoners nu écht belangrijk vinden. De Wijkpeiling heeft een schat aan gegevens opgeleverd maar het analyseren hiervan vergt de nodige tijd. Nu is dus de ´paars-gewijze afweging´ beschikbaar. Eind van het jaar hoopt men het eindrapport gereed te hebben, kompleet met konklusies en aanbevelingen. De resultaten zijn een optelsom van alle prioriteiten van de Almeerders.

  Kleine greep uit een dik boekwerk
  De Top-12 van prioriteiten van alle Almeerders laat het volgende zien:
  1) Houd Almere groen, bouw niet alles vol (met stip op 1)
  2) Maak de wijk veiliger, doe meer aan bestrijding criminaliteit
  3) Zorg voor veilig verkeer: goede verlichting, overzichtelijke kruispunten, e.d.
  4) Zorg voor meer wijkagenten, die de mensen kennen
  5) Houd openbaar groen beter bij, ivm netheid en veiligheid
  6) pak het zwerfvuil beter aan: op straat, in parken en platsoenen
  7) Geef meer aandacht aan de leefbaarheid in bestaande wijken
  8) Maak fietspaden veiliger voor fietsers (vooral ivm scooters en brommers)
  9) Pleeg beter onderhoud aan de openbare straat, stoep en fietspaden
  10) Zorg voor betere opvang en begeleiding van ´probleemjongeren´
  11) Doe iets aan de toenemende verkeersproblemen: drukte, hardrijden, enz.
  12) maak groenvoorzieningen speelser en met meer faciliteiten.


  Relatief het minst belangrijk werden de volgende antwoorden gevonden:
  - Meer aandacht voor wensen van allochtonen (hoewel dat niet gold voor Marokkanen en Turken)
  - Zorg voor variatie in woningen tbv bedrijfje/werken aan huis
  - Maak het mogelijk dat bewoners elkaar ontmoeten (pleinen, buurtcentra)
  - Laat in (nieuwe) wijken ruimte over om in de toekomst in te vullen
  - Geef persoonlijke initiatieven van bewoners meer ruimte
  - Stimuleer het onderling begrip tussen verschillende bewonersgroepen

  De uitslag
  De uitslag van deze Wijkpeiling bevestigt voor een groot gedeelte wat ´we eigenlijk al wisten´. Het nieuwe eraan is, dat je nu een overzicht van prioriteiten per wijk hebt. Sommige wijken willen bijv. graag kleine buurtwinkeltjes of juist ontmoetingsplekken voor de oudere jeugd. Er is ook onderzocht op hoog of laag inkomen. Bij een laag inkomen wil men juist graag veiligheid en wijkagenten, plus groen en betaalbare huurwoningen. Bij de hogere inkomens staat het groen, onderhoud daarvan en leefbaarheid voorop. In de enquete is ook gevraagd ´Heeft u een niet Nederlandse culturele achtegrond?´ Daarop antwoordde een verrassende 25,8% (terwijl dat volgens het CBS op 17% staat) positief. Temeer een bewijs hoe snel Almere groeit! Verder kent Almere 19%´satisfiers´ (een mooi woord voor tevreden bewoners) maar die blijven uitsluitend tevreden als Almere groen blijft. Want 30% is ´dis-satisfier´ en denkt erover te vertrekken als er niets verandert aan bijv. de leefbaarheid in hun wijk, opvang van probleemjongeren e.d.

  Geen samenhang
  Aan Gea Dekkers, dir. Dienst Stedelijk Beheer (DSO) de schone taak omde aanwezige raadsleden en ambtenaren tot discussie uit te lokken. Van de aanwezigen hadden 22 personen, als tegenhanger van de Wijkpeiling, ook meegedaan aan een (niet representatieve!) "mini-wijkpeiling" en ook die uitslag werd bekendgemaakt. Hieruit bleek dat ´de samenhang (nog?) ver te zoeken was´... misschien dat er veel Stadsdeelmanagers meegedaan hadden en mensen met jonge kinderen.... Ook wilde men ´dat bewoners zélf hun handen uit de mouwen zouden steken´. Een prima opening ter discussie.

  Discussie
  Er werd van vele kanten het rapport van prof. Schuyt & Deben over Sociale Cohesie uit 2001 aangehaald. Jolanda v/d Heijden (GL) vindt deze Wijkpeiling strijdig met dat rapport. Er moet geluisterd worden naar bewoners.

  Rob Beuse (PvdA) vond de uitkomsten geen verrassing... groen en zo. Maar de politiek maakt nu eenmaal keuzes, het een of het ander. Groen of woningen bijvoorbeeld. Politiek moet richting geven.

  Henk Smeeman (VVD)merkte op dat Schuyt niet had gezegd dat de sociale cohesie slecht was in Almere, nu nog niet. Het is slechts een waarschuwing op de toekomst. Almere maakt nu juist zichtbaar waar ze mee bezig is, ook in het groenonderhoud! Cocky Kuipers (D66) was benieuwd hoe de vraagstelling was, dat kan verschil maken.
      
  Henk Smeeman

  Bij het item ´zwerfvuil´ ziet Marien Vlug (LA)´een discrepantie tussen Houdt Haven Groen en politici. Het zijn een stel hufters die troep maken´. Gea Dekkers vraagt zich af of bewoners dan zélf hun handen uit de mouwen moeten steken om zwerfvuil op te ruimen... of is dat taak van de gemeente...?

  Jelte Hoving (CU) wist niet hoe het precies per wijk zat. je kunt nu prioriteiten stellen. Lea Bouwmeester (PvdA) zegt dat iedereen zich ergert aan kleine dingen maar zelf iets doen? Je moet proberen over te brengen dat er ook nog een ´eigen verantwoordelijkheid´ is.

  Kees Nieuwhof (Stadsdeelmanager) vertelt dat de bewoners ontevreden waren. Vindt het sociale peil wat onderbelicht. Bijv. waarom verhuizen bewoners in de Danswijk al binnen 3 jaar? Zijn kollega Elly Theunissen (dir/coordinator van stadsdeel-west) vergelijkt dit onderzoek met een politie-monitor. Frans Meijer (van Almere-Buiten) denkt met deze ´handleiding´ een impuls te kunnen geven tegen verloedering.

  Weth. Heleen Visser weet dat Almere het groen waardeert maar haar vraag is: wat doen we er mee? Cor Pot (VOP) wil juist goed luisteren naar wensen van bewoners en Theo Pijlman (idem) vindt de aandacht voor ouderen wat teleurstellend.

  Aziz Adahchour (GL) zou het liefst dit hele onderzoek, per stadsdeel, ter discussie brengen bij de bewoners. Lea antwoordt dat dat geen zin heeft: kost smak geld en vervolgens doen we er niks mee! De politiek moet keuzes maken aan de hand van de wensen van bewoners. Weth. Haanstra stelt voor dat raadsleden zelf de bewoners gaan opzoeken, de wijk in gaan, om dat te vertellen.

  Communicatie
  Gea Dekkers vat eea samen dat de taak die DSB (Dienst Stedelijk Beheer) heeft is om inrichting van groen te gaan vertellen aan de bewoners; ofwel: wat de politiek van plan is! Of het nu Haven, Buiten of Stad-west betreft: met de beschikbare middelen (=financien + personeel) proberen aan de wensen van de bewoners tegemoet te komen. Maar er moet goed gecommuniceerd worden: van boven naar beneden en van onder naar boven, dat is duidelijk.

  PS Voor iedereen die ik niet geciteerd heb of die zelf iets wil toevoegen: er kan op al onze berichten gereageerd worden. Dus aarzel niet, laat iedereen (de samenleving, de burgers/bewoners of kollega´s) weten wat u te zeggen hebt!

  Tekst en foto´s: Greta Verduin