Powered by Almere-City.nl

Veiligheidsbeleid Almere krijgt ´ruggengraat´

Almere 28 Augustus 2002
Binnen en buiten de gemeentelijke organisaties bestaan al geruime tijd projekten om overlast tegen te gaan, het onveiligheids-gevoel te verminderen en criminaliteit te bestrijden. Wat ontbrak was een Kader voor een integrale aanpak van het Veiligheidsbeleid (IVB). De kadernota 2002-2005 die 18 juni 2002 is vastgesteld door het College, geeft struktuur aan de complexe organisatie van veiligheid, op een breed terrein. Lees meer

Veilige stad
Voor een veilige stad is meer nodig dan ´alleen´ goed beleid. Naast aktieve participatie van organisaties als stichting de Schoor, Zorggroep Almere, scholen en de Woningcorporaties, is de betrokkenheid én de inzet van buurtbewoners, winkeliers en Horeca-ondernemers van groot belang. De beoogde hoofdlijnen zijn: struktureel, samenhangend, systematisch en strategisch, waarbij alle partners in het veiligheidsbeleid een rol spelen. Dat betekent niet alleen de inzet van alle gemeentelijke diensten maar ook de inschakeling en samenwerking met externe partners.

De gemeente is "trekker en regisseur" van integraal veiligheidbeleid
Voor de bestuurlijke inbedding is een Stuurgroep Integraal Veiligheidsbeleid in het leven geroepen. Deze Stuurgroep adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeenteraad en het College van B&W. De Burgemeester is als portefeuillehouder voorzitter van deze Stuurgroep. Verder hebben zitting: de wethouder Stedelijk Beheer en enkele direkteuren van gemeentelijke diensten. De beleidsterreinen ´Jeugd en Veiliheid´ en ´Crisisbeheer´ hebben eigen vertegenwoordigers.(zie verder)

De kadernota gaat uit van 6 beleidsthema´s:
- geweld & agressie
(duidelijke maatregelen en akties zijn nodig, ook preventief; Almere ´scoort´ hoog op het gebied van geweldsrisico t.o.v. andere gemeenten; geweld op school, thuis, bij uitgaan en sporten)

- jongeren en veiligheid
(ruim1/3 deel van de Almeerse bevolking is jonger dan 25 jaar; het jongerenbeleid richt zich op de leeftijdscategorie van 10-24 jaar (=24% van de bevolking); het voorzieningen-nivo blijft achter bij wat wenselijk is. Een integraal jeugdbeleid is van belang, ook ivm het preventieve karakter. Een aantal projekten is met eenmalige subsidie van het Rijk opgestart; medio 2002 zou dit moeten leiden tot helderheid over continuering van dit Thema Jongeren & Veiliheid)
NB Voor dit beleidsterrein is gekozen voor een Stuurgroep Jongeren & Veiligheid. In deze stuurgroep is ook de wethouder jeugd vertegenwoordigd.

- vergunningverlening
(belangrijk geworden door de rampen in Enschedé en Volendam. Konsekwente handhaving, regelmatige controle, coordinatie in uitvoering van beleid; juiste afstemming en optimale aansluitingen van verschillende vergunningen)
    
Coffeeshop Almere haven

- toezicht & handhaving
(de afgelopen jaren is er door gebrek aan capciteit vooral het toezicht en de handhaving niet overal op het gewenste nivo uitgevoerd. VTH (=Vergunningsvelening, Toezicht en Handhaving) is nu grotendeels uitgewerkt: het is één projekt met enkele onderwerpen met een integrale aanpakvergunningen, toezicht en integrale aanpak bij bijv. grote evenementen met als basis Integraal Milieu- en Veiligheidssysteem (IMVS).

- leefbaarheid & veiligheid
(belangrijke onderwerpen die in Almere een rol spelen zijn: criminaliteit en jongerenoverlast; de aanwezigheid van hangjongeren, verkeersonveiligheid en beheer openbare ruimte. Per wijk of stadsdeel verschilt dit. Belangrijk is om zowel de feitelijke onveiligheid ean te pakken maar ook de ´gevoelens´ van onveiligheid. (onlangs is de rapportage ´Wijkpeiling´ uitgekomen, waarin eea per wijk duidelijk wordt)

- crisisbeheer en gebouwde omgeving veiligheid
(hiaten in toezicht en handhaving kunnen leiden tot crises en rampen. Crisisbeheer werkt preventief en wil door een goede organisatie van beheer en aktiviteiten rampen voorkomen. Crisibeheer is breder dan rampenbestrijding, echter de werkwijze en interventie bij calamiteiten zijn hetzelfde als de reeds bestaande aanpak en struktuur bij rampenbestrijding) NB Voor dit beleidsterrein is gekozen voor een Veiligheidsberaad, bestaande uit Burgemeester, Brandweer. Politie en GGD.

- communicatie
Het communicatie-trajekt is gericht op ondersteuning van alle ´produkten´ van het Integraal Veiligheidsbeleid en op de verbetering van de ondelinge communicatie tussen de verschillende veiligheids-partners.Intern gebeurt dat digitaal (via Intranet). Extern bestaat de communicatie uit voorlichting, presentatie en informatie-uitwisseling.

Tijdsplanning 2002-2005
Eerste veiligheidsrapportage (nul-meting) na juni 2002
Ontwikkelen projekten binnen verschillende beleidsthema´s (werkprogramma´s) na zomer 2002
Installatie Stuurgroep IVB na september 2002
Installatie Veiligheidsberaad na september 2002
Wijkveiligheidsplannen en veiligheidsplannen voor de centrumgebieden 2002-2005
(als onderdeel van de wijkbeheerplannen)

Tekst: Greta Verduin