Powered by Almere-City.nl

Achterbuurt, burgerraad en aardgas

Almere 27 September 2002
De gemeenteraadsvergadering van gisteren gaat de Almeerse geschiedenis in als rommelig en chaotisch. Het nieuwe duale systeem blijkt nog steeds een onbekende materie voor vele politici. Er werd regelmatig gesproken over procedures die thuis hoorden in commissievergaderingen. Maar ook burgemeester Ouwerkerk bleek diverse malen onzeker over zowel procedures als zijn eigen rol als voorzitter.

    
Marien Vlug (LA)
Bestemmingsplan De Wierden en De Velden
Gemeenteraadslid Vlug van Leefbaar Almere diende voor deze wijk een motie in. Zonder de wijk te willen stigmatiseren noemde hij de wijk een achterbuurt. Voor de revitalisering van de wijk stelde het Leefbare raadslid voor in overleg met Albert Hein te komen tot een vergroting van de supermarkt in de wijk. Hiervoor zou gemeenschapsgeld moeten worden aangewend. D66, Almere Partij, Cu, VSP en Stadspartij steunde deze zienswijze. Tegenstanders benadrukten dat de vergroting van de supermarkt zou resulteren in te weinig parkeerruimte en een onveilige verkeersituatie. De heer v.d. Donk (PvdA) stelde dat een andere ondernemer de supermarkt zou overnemen als Albert Hein besluit tot sluiting. Henk Smeeman van de VVD wees erop dat de ondernemer zelf, zonder gemeenschapsgeld, in staat is om uit te breiden. De motie werd verworpen.

Burgerraad
Eveneens van Leefbaar Almere kwam een initiatiefvoorstel tot het instellen van een bevolkingsraad. "De Kemphaan-debatten" moet de burgers dichter bij de politiek brengen. Minimaal eens in de 2 maanden zou er een bevolkingsraad moeten worden uitgeschreven. Burgers kunnen daar discusieren met een forum, waarin alle politieke partijen zijn vertegenwoordigd. De leiding van de raad moet in handen komen van een professionele gespreksleider. Laura Bouwmeester vroeg zich af of de frequentie en de omvang niet wat breed bemeten waren.
    
Martin Sinke (VVD)
Na nog wat losse opmerkingen werd dit voorstel doorgehamerd naar de commissie Algemeen Technische Zaken. Dit betekent zoveel als wordt vervolgd.

Openbaar vervoer op aardgas
Het voorstel van Martin Sinke (VVD) met steun van Ruud Pet (GroenLinks) om over te stappen op aardgas voor het openbaar vervoer en gemeentelijke voertuigen werd breed gedragen. Deze schonere brandstof verlaagt de milieubelastende-, toxische- en kankerverwekkende emissie-uitstoot. Ook het geluidsniveau wordt beperkt. Almere kan daarbij gebruik maken van de ervaringen van andere gemeenten uit het GAIA projekt. Bob Fonhof (Almere Partij) verzocht het voorstel uit te bereiden met een onderzoek naar de mogelijkheid van een trolybus in Almere. De commissie Stedelijke Ontwikkeling zet dit voorstel op de agenda en zal het college verzoeken op korte termijn met een uitwerkingsvoorstel te komen.

Vaste bezoekers
Ondanks alle initiatieven die inmiddels genomen zijn om burgers meer bij de politiek te betrekken, wordt de gemeenteraadsvergadering nog steeds bezocht door dezelfde vaste club "burgers". Het wekken van interesse voor de politiek lijkt dus nog steeds niet te lukken.

Tekst: Rob Franken
Foto´s: Rob Franken en Henk Lammers