Powered by Almere-City.nl

Roerige Gemeenteraadsvergadering

Almere 28 Maart 2003
De raadsvergaderingen beginnen steeds meer op Poolse Landdagen te lijken. Als de burgers, zoals in het geval van de komst van een TBS-kliniek in een woonwijk, mochten denken dat hun protesten en bezwaren ook maar enigszins de kans hebben een gewillig oor te vinden bij de dames en heren gemeenteraadsleden, komen zij van een koude kermis thuis. De raadsleden zijn er alleen als de kippen bij om elkaar vliegen af te vangen. Het heeft er alle schijn van dat de ingevoerde systematiek van het ´dualisme´ in de gemeenteraden in Nederland, de positie van de raad uitholt en alleen de positie van het college maar versterkt.

    
Blauwe (zure?) druifjes voor Jeroen Mulder

LPA krijgt nieuwe plek; Fonhof grijpt er naast
Raadslid Jeroen Mulder die onlangs is opgestapt uit Leefbaar Almere , heeft ook in de gemeenteraad een duidelijk ´afwijkende´ plaats gekregen. Hij zit nu aan de overkant, naast de VVD´ster Elma van den Worm. Mulder liet weten dat deze plek niet automatisch inhield dat er nu een nieuw oppositie-lid was bijgekomen! Vervolgens legde hij een verklaring af over de konsekwenties van zijn terugtreden, met name als (Leefbaar)lid van het Presidium en de Enquete-commissie bijvoorbeeld. Men had genoeg vertrouwen in zijn funktioneren in de Enquete-commissie, zodat Mulder daar in blijft. Wat betreft het Presidium, stelde Mulder zelf voor om deze funktie over te dragen aan Nico van Duijn (LA, wat Bob Fonhof direkt deed opspringen dat dit niet democratisch was: misschien waren er wel andere gegadigden! Er werd dus gestemd, met de keuze tussen van Duijn en Fonhof; uitslag: 39 stemmen, 30 voor van Duijn, 6 voor Fonhof). En dat is dan nog maar het begin van wat een lange avond werd.

Doorrammen of doordrammen; TBS-kliniek nee?
Daarna werden alle agendapunten er doorheen geramd tot het agendapunt TBS-kliniek aan de orde kwam. De raadszaal was afgeladen vol, stoelen werden er niet bijgezet.....in de Burgerzaal kon je het ook volgen, werd er gezegd.....Maar de zeker 75 aktievoerders van TBS-nee! wilden het ´live´ meemaken, dus ook de trappen zaten vol, ook om te luisteren naar de 2 insprekers, waarvan n 2500 handtekeningen van bewoners overhandigde. De inspreker (de heer Kaal) hield de gemeenteraad voor dat zij trots mag zijn op haar burgers, ze zeggen niet alleen ´nee´ maar ze komen ook met argumenten.

Raad: wat nee? TBS-kliniek komt er wel
De PvdA´er Beuse (fractievoorzitter) vond de lokatie voor de TBS-kliniek (psychiatrische misdadigers) in een woonwijk (Stripheldenbuurt) prima. Volgens hem waren de gevoelens van onveiligheid nergens op gebaseerd en bleek van toenemende onveiligheid uit literatuur-studies niks. Pet (GL) heeft dergelijke informatie gehaald bij een ambtenaar van het ministerie. De VVD, bij monde van Sinke, pleitte voor een lokatie naast de Penitentiaire Inrichting (PI) op de Vaart.

    
Tegen TBS kliniek
Burgemeester licht verkeerd voor
Burgemeester Ouwerkerk (de verantwoordelijke portefeuillehouder) heeft altijd beweerd dat het ministerie dwingend voorschreef dat een TBS-kliniek in een woonwijk most komen. Intussen is dat achterhaald. Er blijkt helemaal geen Rijksbeleid te zijn over waar een TBS-kliniek gevestigd moet worden. Ouwerkerk beriep zich erop dat de aankondigingen gestaan hadden in het Groene Weekblad, wat menigeen deed verzuchten dat het GW wl te vinden was in diverse sloten en bosjes, maar niet in de brievenbus van de inwoners van Almere.

Leefbaar wil ruilen: agenten in ruil voor TBS-kliniek in woonwijk
Leefbaar Almere ziet kans om uit de onontkoombare komst van de kliniek een ´slaatje´ te slaan. In ruil voor hun instemming met de komst van de TBS-kliniek in de woonwijk moet Almere er 50 agenten bijkrijgen. Fonhof wil ook nog wel voor de bewoners ´opkomen´; de plaatsing van de kliniek naast de gevangenis (PI) op de Vaart biedt een mooie mogelijheid om de buslijndienst door te trekken: "Met 5 minuten zit je dan zo in het centrum", aldus dit raadslid. Volgens de burgemeester kun je op het gebied van veiligheid geen garanties geven. Pot (VSP) doet nog een uiterste poging door de stellen dat de TBS-kliniek moordenaars en verkrachters herbergt. Op verzoek van Smeeman (VVD) wordt er uiteindelijk hoofdelijk gestemd over de motie van LA; 23 vr en 13 tegen de lokatie van de TBS-kliniek in de woonwijk. De aktie-groep "TBS-nee" verklaarde het er niet bij te zullen laten zitten.

School; nederlaag voor wethouder Haanstra (PvdA)
Amper is de Parkennota in de gemeenteraad aangenomen, of er dreigt alweer een park bebouwd te worden. Het Laterna Magicapark is de bedoelde lokatie om het nijpend tekort aan schoollokalen op te heffen door hier een Montessorischool neer te zetten. Eerst komen er 3 insprekers die fel uithalen naar de gemeente en de verantwoordelijk wethouder Johanna Haanstra (PvdA). "De gemeente bewijst iedere keer weer haar onkunde! Wie wordt er hier nu in de maling genomen? Komen er 6 lokalen of meer? Een raadslid vertegenwoordigt de burgers dus a.u.b. leden van de raad!" De volgende inspreker vindt dat er eindelijk eens een beslissing genomen moet worden, en wel vanavond. De laatste spreekster zegt gemerkt te hebben dat je geen appels met peren kunt vergelijken:"Scholen zijn de peren, gebakken peren en daar zitten wij nu mee! De gemeente heeft een oneigenlijk huisvestingsbeleid. Doe wat met prognoses, als dit is opgelost moeten er alweer 24 lokalen bijkomen!"

    
Nederlaag voor wethouder Haanstra

Smeeman getergd
Ook vanuit Groen Links, bij monde van Jolanda van der Heijden, krijgt weth. Haanstra er van langs omdat zij steeds achter de feiten aanloopt. Als Haanstra de schuld schuift op ´een vorige wethouder´, springt Smeeman er getergd op in omdat juist hij veel extra geld heeft vrijgemaakt tbv scholenhuisvesting, waarna weth. Haanstra aan de slag kon. Het CDA komt met een amendement om een andere lokatie te onderzoeken voor de bouw van de 16-klassige Montessorischool. De beoogde lokatie is de ´Noordelijke Nierkavel´ aan de overkant van het Laterna Magicapark. Omdat er nog een 4e punt toegevoegd gaat worden ´definitief afzien van het Laterna Magika Park, kan niet iedereen met deze motie instemmen. Wel met het feit dat de raad uiterlijk over 2 maanden een nieuw voorstel te zien krijgt, inkl. de financiele konsekwenties. Wethouder Haanstra (PvdA) moet haar huiswerk nog eens overdoen. Niet voor niets is zij d wethouder voor schoollokalen.

Doorschuifsysteem; Ouwerkerk: ´het maakt toch niks uit, UPC luistert niet´
Omdat hierna de keuze was voor de rest van de agenda: doorgaan tot na 24.00 uur of doorschuiven naar een andere datum, werd geschorst en doorgeschoven naar 3 april a.s. Sander Bossink (LA) wilde nog snel een motie over UPC indienen omdat per 1 april 2003 de verhogingen ingaan en omdat er een zender dreigt te verdwijnen (Discovery Channel). Ouwerkerk zegt dat dat niets uitmaakt want UPC luistert toch niet naar ons! Weth. Arie Willem Bijl zegt het bij gelegenheid wel te willen aankaarten maar zal waarschijnlijk niets uithalen. Ook in die raadsvergadering van 3 april 2003 staan spraakmakende punten op de resterende agenda, namelijk: de toekomst (=groei ) van Almere zonder enig financieel bedrag; een voorstel inzake Kunstzone en Oostrand Almere-Haven en een initiatiefvoorstel (van het CDA) over preventief fouilleren in Almere.

Tekst: Greta Verduin en Ruud van de Bosch
Foto´s: Greta Verduin en Rob Franken